Nye tall fra varehandelsindeksen viser en økning i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i november. November har som regel vært en vekstmåned for detaljhandel de siste årene. Dette kan være forbundet med vridning av den tradisjonelle julehandelen fra desember til november, og store tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

– De fleste næringene i detaljhandelen hadde vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet fra oktober til november. Det største bidraget til den samlede veksten kom fra salg av drivstoff, som hadde en oppgang på 3,4 prosent fra oktober til november, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

I følge konsumprisindeksen sank prisene på drivstoff i samme periode med 4 prosent, noe som kan være med på å forklare økningen i omsetningsvolumet for bensinstasjonene. 

– Elektronikkbutikker, sportsbutikker og netthandel bidro også til veksten denne måneden. Noe av økningen i november for disse næringene kan skyldes at flere er tidlig ute med julehandelen i november, sier Anders Falla Aas.

Uendret omsetningsvolum i dagligvarehandelen

Sesongjustert omsetningsvolum for dagligvarehandelen var uendret i november, og har ligget stabilt siden august. Etter perioden med rekordhøye nivåer på omsetningen under pandemien er omsetningsvolumet nå litt lavere enn før pandemien. Tall fra grensehandelsstatistikken viser samtidig at nivået på grensehandelen har tatt seg kraftig opp siden reiserestriksjonene ble fjernet i midten av februar og nærmer seg verdien i kroner som vi så før pandemien. Høy prisvekst på dagligvarer hos våre naboland tyder samtidig på at grensehandelen i volum fortsatt ikke er like høy som den var før pandemien.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Nedgang for både eurosonen og Norge i oktober

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra september til oktober 2022 på 1,8 prosent. Tall for Norge i samme periode viste en nedgang på 0,2 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 1,4 prosent mens det i Danmark var en nedgang på 1,6 prosent fra september til oktober.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2023. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.