Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk

Publisert:

Norsk offisiell konjunkturstatistikk vil gjennomgå en rekke endringer og utvidelser. Flere statistikker vil publiseres månedlig og det vil bli bedre dekning av korttidsstatistikk for tjenestenæringene. Endringene følger nye krav til europeisk statistikk.

Store deler av SSBs statistikkproduksjon er enten påvirket eller pålagt gjennom EØS-samarbeidet, og mye av konjunkturstatistikken er underlagt forordninger fra EU gjennom EØS-avtalen. Dette sikrer at statistikken er sammenlignbar mellom land og at den følger retningslinjer for europeisk statistikk. Konjunkturstatistikken, ofte kalt korttidsstatistikk, beskriver den aktuelle og kortsiktige økonomiske utviklingen i Norge og brukes om indikatorer i det månedlige nasjonalregnskapet. Konjunkturstatistikken er et viktig verktøy for å forstå og overvåke den økonomiske utviklingen, og viktige brukere er nasjonale myndigheter, sentralbanker, næringslivet, bransjeorganisasjoner og finansmarkeder.

I løpet av 2021 og de kommende årene frem til 2024 vil SSB øke hyppigheten på flere eksisterende korttidsstatistikker og innføre nye korttidsstatistikker som dekker flere næringer enn tidligere. Dette skjer som en følge av en ny europeisk forordning for næringsstatistikk som heter European Business Statistics (EBS). Forordningen har virkning fra og med januar 2021, og stiller krav til en rekke endringer og tilpasninger av konjunkturstatistikken i SSB. Endrede og utvidede statistikker vil publiseres nasjonalt på ssb.no, og føre til en rekke endringer av dagens korttidsstatistikk om næringslivet.

Hvorfor endres korttidsstatistikken i SSB?

Utvikling, produksjon og formidling av statistikk om næringslivets økonomiske aktivitet i Europa har fram til 2021 basert seg på flere enkeltstående forordninger. Dette har verken sikret god nok konsistens på tvers av de ulike statistikkområdene, eller en god nok samlet tilnærming til utvikling, produksjon og formidling av næringslivsstatistikk. Den nye forordningen EBS erstatter 10 tidligere forordninger. Blant dem er forordningen for konjunkturstatistikk (Short-term statistics Regulation: STS), som omhandler korttidsstatistikken for næringslivet. EBS skal sikre harmonisert og konsistent næringsstatistikk for landene i EU og EØS.

I den gamle forordningen for konjunkturstatistikk var det spesielt mangler knyttet til korttidsstatistikk for tjenestenæringer, men også SSBs korttidsstatistikk over varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet vil bli videreutviklet som følge av overgangen til den nye EBS-forordningen.

EBS vil bidra til å styrke konjunkturstatistikk om tjenestenæringene, samt gjøre statistikk om varehandel og bygge- og anleggsnæringen mer aktuell og dekkende. Videreutviklingen av korttidsstatistikken har sitt utspring i et økende behov fra den europeiske sentralbanken (ECB), politiske myndigheter, markedsanalytikere og bransjeorganisasjoner på europeisk nivå for mer heldekkende og aktuell konjunkturstatistikk til bruk i analyser av den økonomiske utviklingen. Den nye forordningen samordner også definisjoner av begreper som tidligere har hatt ulikt innhold i forordningene for korttidsstatistikk og årsstatistikk om næringslivet.

Korttidsstatistikker som berøres av endringer

Følgende oversikt viser endringer i korttidsstatistikken som vil innføres gradvis i løpet av 2021 og de kommende årene på ssb.no.

Detaljomsetningsindeksen

Detaljomsetningsindeksen skifter navn til Varehandelsindeksen og utvides fra å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner, til å dekke hele næringshovedområde G Varehandel og bilverksteder, som i tillegg inkluderer næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner, samt næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Utvidelsen påvirker i liten grad de opprinnelige tidsseriene for næring 47, da de aller fleste videreføres på samme form som i dagens statistikk. Enkelte verdiindekser på detaljert nivå (næringsundergruppe) vil bli avviklet.

Første publiseringstidspunkt for Varehandelsindeksen er planlagt den 28. april 2021. Publiseringen vil inkludere indikatorer for nye næringer for januar, februar og mars 2021. Fremover vil indeksene publiseres månedlig med 30 dagers aktualitet. Nye næringer vil i første omgang bli publisert som ujusterte verdi- og volumindekser, men vil på sikt bli utvidet med sesongjusterte tall.

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet endrer frekvens fra kvartalsvis til månedlig publisering. I tillegg innføres endringer i de detaljerte publiseringsnivåene. I den tidligere forordningen for konjunkturstatistikk skulle statistikken brytes ned etter to ulike prosjekttyper etter en egen klassifisering etter type bygge- og anleggsaktivitet (CC-kode); byggeprosjekter og anleggsprosjekter. I tillegg har den norske statistikken publisert tall for byggeprosjekter brutt ned etter nybygg og rehabilitering av bygg. I EBS samordnes nedbrytningen av produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet med de andre korttidsstatistikkene, og går over til en detaljering etter Standard for næringsgruppering (SN2007). Samtidig med denne overgangen til SN2007 vil inndelingen etter nybygg og rehabilitering av bygg avvikles i den nasjonale publiseringen.

Tabell 1. Overgang fra CC-koder til SN2007 for Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

CC-kode SN2007
1 Bygg Næring 41 Oppføring av bygninger
Næring 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
2 Anlegg Næring 42 Anleggsvirksomhet

I forbindelse med overgangen fra kvartalsvis til månedlig Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, vil SSB ta i bruk månedlige registerdata fra A-ordningen for å beregne aktivitetsutvikling for næringen.

Kravet til aktualitet for Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet er 45 dager, men for å kunne benytte indeksene som indikator i beregningsopplegget til månedlig nasjonalregnskap må statistikken være klar tidligere. Vi planlegger derfor for publisering med om lag 35 dagers aktualitet.

Planlagt publisering av endret statistikk for bygge- og anleggsvirksomhet er mars 2022, men vil bli publisert tidligere om fremdriften i utviklingsarbeidet gjør det mulig.

Omsetningsindeks for tjenester

SSB produserer i dag de to kvartalsvise statistikkene Omsetningsindeks for næringslivstjenester og Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT. De to kvartalsvise statistikkene som frem til nå har blitt publisert hver for seg skal publiseres samlet fra og med publisering av første kvartal 2021 som skjer i mai 2021, og den nye sammenslåtte statistikken vil hete Omsetningsindeks for tjenester.

Den nye EBS-forordningen stiller krav om månedlig frekvens for disse statistikkene, samt at flere tjenestenæringer skal dekkes. Den nye månedlige omsetningsindeksen for markedsrettede tjenester skal dekke det meste av næringshovedområdene transport og lagring (H), overnattings- og serveringsvirksomhet (I), informasjon og kommunikasjon (J), omsetning og drift av fast eiendom (L), faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M), og forretningsmessig tjenesteyting (N).

Aktualitetskravet i forordningen er 60 dager etter periodens utløp, men SSB planlegger for å publisere med om lag 35 dagers aktualitet slik at de nye indikatorene også kan benyttes i beregningsopplegget for månedlig nasjonalregnskap. Det første publiseringstidspunktet for ny månedsstatistikk for tjenestenæringer er planlagt i mars 2022. Når nye månedlige omsetningsindekser er etablert vil de eksisterende kvartalsvise indeksene legges ned.

Produksjonsindeks for tjenester

SSB skal etablere en ny statistikk for månedlige produksjonsindekser for markedsrettede tjenester. Denne skal dekke de samme næringene som den nye månedlige omsetningsindeksen. Produksjonsindeksene vil i hovedsak baseres på deflaterte omsetningsindekser, der produsentprisindekser for tjenester skal brukes som mål på prisutviklingen i de ulike næringene. På enkelte områder vil direkte volummål eller timeverk fra A-ordningen benyttes.

Det planlegges at ny månedsstatistikk publiseres fra mars 2022.

Produksjonsindeks for tjenester har også krav om 60 dagers aktualitet, men på samme måte som for omsetningsindeksen planlegger SSB å publisere med 35 dagers aktualitet slik at de nye indikatorene kan benyttes i beregningsopplegget for månedlig nasjonalregnskap.

Produsentprisindeks for tjenester

Den kvartalsvise statistikken Produsentprisindekser for tjenester skal utvides til å dekke flere tjenestenæringer, samt på sikt innføre en samlet produsentprisindeks over alle markedsrettede tjenester. Produsentprisindeks for tjenester skal dekke de samme næringene som omsetnings- og produksjonsindeks for tjenester. Overgang fra den gamle forordningen for konjunkturstatistikk til EBS-forordningen innebærer også at Produsentprisindeks for tjenester skal dekke både B2B («business to business»-transaksjoner) og B2C («business to consumer»-transaksjoner), mot tidligere kun B2B.

Den nye forordningen innebærer ingen endringer i frekvens eller aktualitet for Produsentprisindeks for tjenester. Indeksene skal fremdeles publiseres kvartalsvis med 45 dagers aktualitet (60 dager i 2. kvartal).

Endringene omtalt i nasjonalt program for offisiell statistikk

Norge fikk fra 1.1.2021 et nasjonalt program for offisiell statistikk som definerer og avgrenser offisiell statistikk. Statistikkprogrammet gir en ramme for det norske statistikksystemet. Det angir hvilke statistikkområder som dekkes, og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. Offisiell statistikk er avgrenset til statistikk som omfattes av programmet. Konjunkturstatistikkene som endres eller der det etableres ny korttidsstatistikk som en følge av den nye rammeverksforordningen EBS er inkludert i programmet. Det er presisert i programmet hvilke utviklingstiltak som vil bli gjennomført i programperioden som er satt fra 2021 til 2023. Korttidsstatistikker for næringslivet som er nye eller endrede er omtalt under følgende kapitler og statistikkområder:

  • 5.4 Bygg, bolig og eiendom
  • 5.14 Priser og prisindekser
  • 5.16 Transport og reiseliv
  • 5.20 Varehandel og næringslivstjenester

Kontakt