Omsetningen av dagligvarer og alkohol i Norge var 19 prosent høyere i 2021 enn i 2019. Omsetningen var på samme høye nivå som i 2020. Økt etterspørsel førte også til vekst i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

– Økt omsetning i dagligvarebutikkene skyldes både redusert grensehandel som følge av reiserestriksjoner, og endret forbruksmønster som følge av at folk i perioder måtte være mer hjemme. Færre har gått ut for å spise og drikke og har heller brukt penger på mat og drikke i butikker, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Prisene på matvarer og alkoholholdig drikke falt fra 2020 til 2021, men på grunn av en stor økning i 2020 var prisene i 2021 likevel 2,5 prosent høyere enn i 2019. Prisendringen fra 2019 til 2021 førte dermed til at matvarer og alkohol ble dyrere i norske butikker i perioden.

Størst vekst i omsetning i grenseområdene

Det var særlig i grenseregionene i Norge at omsetningen i 2021 var unormalt høy sammenlignet med 2019, der Halden toppet listen med 46 prosent økning. Omsetningen i Fredrikstad/Sarpsborg økte med 42 prosent, og i regionene Moss og Kongsvinger var økningen henholdsvis 41 og 38 prosent.

Det var økning i omsetning for dagligvarer og alkohol i alle Økonomisk regioner er en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune. Inndelingen bygger på kriterier som handel og arbeidsmarked og skal representere et hensiktsmessig publiseringsnivå for statistikk. En konsekvens av dette, er at de økonomiske regionene ikke kan krysse fylkesgrensene. med unntak av Indre Ryfylke og Ullensaker/Eidsvoll der Oslo Lufthavn Gardermoen var med på å trekke ned.

Figur 1. Endring i omsetning av dagligvarer og alkohol i prosent fra 2019 til 2021, fordelt på økonomiske regioner

Landsgjennomsnitt: 19 prosent

Kilde: Varehandelsindeksen, Statistisk sentralbyrå.

Tallene for dagligvarehandelen i 2019, 2020 og 2021 består av innrapporterte omsetningstall som dekker 98 prosent av alle butikker som driver butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, næringskode 47.111. De resterende 2 prosentene er beregnet ved bruk av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken. Tallene for alkoholsalg består av butikkhandel med vin og brennevin, næringskode 47.251, og dekningen er her 100 prosent. Dette inkluderer også taxfree-salg på norske flyplasser.

Den økte etterspørselen av matvarer og alkohol bidro til at butikker som selger slike varer hadde 7,9 prosent flere ansatte i 4. kvartal 2021 sammenliknet med samme periode i 2019. I Halden var økningen i ansatte på hele 23 prosent.

Fortsatt lav grensehandel i 2021

Grensehandelen i 2021 var også sterkt preget av reiserestriksjonene knyttet til pandemien. Tall fra statistikken grensehandel viser en liten økning i grensehandel og antall dagsturer over grensen fra 2020. Selv om tallene har gått opp sammenlignet med 2020 er nivået fremdeles langt lavere enn før koronapandemien. Det totale handlebeløpet på grensehandel var 2,5 milliarder kroner i 2021. Til sammenligning var beløpet på 16 milliarder kroner i 2019. Det ble foretatt 1,7 millioner dagsturer i 2021, en nedgang på 82 prosent sammenlignet med 2019.

– Grensehandelen økte fra september 2021 da reiserestriksjonene ble noe lettet, men da det i midten av desember igjen ble innført strenge nasjonale tiltak satte det på ny en stopper for grensehandelen på slutten av året, sier Marius Bergh.

I følge en grensehandel-undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2019 brukte nordmenn mest penger på matvarer, alkohol, tobakk og mineralvann når vi handler over grensen.

Figur 2. Grensehandel i millioner kroner

Butikkene i grensekommunene på den svenske siden av grensen har siden starten av pandemien hatt en stor nedgang i antall kunder og omsetning. I 2020 falt omsetningen med 35 prosent sammenlignet med 2019, ifølge Sveriges statistikkbyrå SCB. I 2021 har den kommet seg noe, omsetningen av dagligvarer i grensekommunene på svensk side økte med 13 prosent i tredje kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Også i Sverige har dagligvarehandelen utenom grensekommunene gått bra gjennom pandemien.

Tøffe år for serveringsbransjen

– Omsetningen i serveringsbransjen var i siste halvdel av 2021 tilbake til nivået fra før koronapandemien startet. Under pandemien har omsetningen i perioder vært betydelig lavere som følge av at serveringsbransjen var ilagt strenge restriksjoner, sier Marius Bergh.

Kantiner, restauranter og utesteder har enten vært stengt eller hatt åpent med restriksjoner som skjenkestopp, krav om bordservering og antallsbegrensning i lokalene.

Figur 3. Omsetningsindeks for serveringsvirksomhet. Sesongjustert. 2015=100

Godt år for næringsmiddel- og drikkevareindustrien

Næringsmiddel- og drikkevareindustrien: Det er en næringsgruppe som består av næringene produksjon av næringsmiddel- og nytelsesmidler (SNN10) og produksjon av drikkevarer (SNN11). Førstnevnte dekker blant annet bearbeiding av produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske til matvarer, mens sistnevnte dekker produksjon av drikkevarer som f.eks. alkoholholdig drikke og mineralvann. For mer info, se Standard for næringsgruppering. hadde et sterkt år i 2021. I følge produksjonsindeksen for industri, hadde næringsgruppen en produksjonsøkning på hele 4,6 prosent fra 2020 til 2021. Dette kom etter en økning på 2,5 prosent fra 2019 til 2020.

Figur 4. Produksjonsindeks, næringsmiddel- og drikkevareindustri. Sesongjustert. 2005=100

Innenfor næringsmidler var det vekst i de fleste undergruppene i 2021, men det var særlig produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer og bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr som stod for de største positive bidragene for den samlede veksten i 2021. Produksjon av sjokolade og sukkervarer som er en populær varegruppe i grensehandel bidro også positivt.

For drikkevarer var produksjonsveksten i 2021 særlig høy innenfor produksjon av øl og malt samt for produksjon av mineralvann og leskedrikker.

– Dette må ses i sammenheng med lite grensehandel i 2021, der alkohol og mineralvann er populære varegrupper blant nordmenn, sier Marius Bergh.

Omsetningsstatistikken for industrien viser at næringsmiddel- og drikkevareindustrien hadde en omsetningsvekst på hele 7,6 prosent i 2021, hvorav om lag 65 prosent av veksten kan tilskrives hjemmemarkedet.

– En stor del av det som produseres i næringsmiddel- og drikkevareindustrien er rettet mot hjemmemarkedet, og det gjør at virksomhetene er mindre sensitive overfor internasjonale konjunktursvingninger. Et unntak er delnæringen bearbeiding og konservering av fisk, som eksporterer store deler av sin produksjon, sier Marius Bergh.