Nye tall fra varehandelsindeksen viser en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i januar. 

Dagligvarehandelen bidro mest til oppgangen i januar, med en økning på 3,6 prosent i sesongjustert omsetningsvolum. Dette i kontrast til måneden før, da det var en markert nedgang for dagligvarebutikker.

– Dagligvarehandel var blant næringene som bidro mest til nedgangen vi så i desember, som den også har gjort i flere av månedene etter at samfunnet åpnet opp igjen. Den forhåndsvarslede prisøkning på mat fra 1. februar kan ha bidratt noe til økningen i januar, sier seniorrådgiver Marius Bergh.

Oppgangen i detaljhandelen samlet i januar kommer etter en klar nedgang måneden før.

– Hvis vi ser på perioden november 2022 til januar 2023 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, er det en nedgang i omsetningsvolumet i detaljhandelen samlet sett, sier Marius Bergh.

Av andre næringer som bidro mest til oppgangen var butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, med en oppgang på 2,0 prosent i januar. Her var oppgangen størst for butikkhandel med interiørartikler.

For detaljhandel med drivstoff og netthandel var det en nedgang i januar, som bidro til å dempe den samlede oppgangen i omsetningsvolumet for detaljhandel.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Nedgang for både eurosonen og Norge i desember

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 20 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra november til desember 2022 på 2,7 prosent. Tall for Norge i samme periode viste en nedgang på 4,2 prosent. I våre naboland Sverige og Danmark var det en nedgang på 1,9 prosent i begge landene fra november til desember.

For året 2022 som helhet opplevde landene i eurosonen en oppgang i kalenderjustert omsetningsvolum på 0,7 prosent fra 2021 til 2022. For Norge i samme periode var det en nedgang på 5 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2023. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.

Ujustert verdiindeks for desember 2022 er revidert grunnet korrigering av grunnlagsdata innen næringen «Detaljhandel utenom utsalgssted ellers». Dette medfører en nedjustering av verdiindeksen for desember. Revisjonen påvirker også ujustert og sesongjustert volumindeks, samt kalenderjusterte tall for verdi og volum.