Nye tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i desember.

– Desember har som regel vært en nedgangsmåned for detaljhandelen de siste årene. Det er fordi stadig mer av julehandelen legges til november, når det er tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas.

– Redusert kjøpekraft grunnet økte priser og økte rentekostnader er også en faktor som naturligvis kan ha bidratt til nedgangen i detaljhandelen i desember, legger han til. 

De fleste næringene i detaljhandelen hadde nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet fra november til desember. Det største bidraget til den samlede nedgangen kom fra elektronikkbutikker og dagligvarebutikker. Sportsbutikker og møbelbutikker bidro også til nedgangen denne måneden.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Høye priser bidrar til lavere omsetningsvolum

Kalenderjusterte verdiindekser for desember 2022 ligger jevnt med tilsvarende måned året før, med en nedgang på 0,5 prosent for detaljhandelen. Kalenderjusterte volumindekser viser til kontrast en nedgang på 7,7 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

– Dette tyder på at det har blitt brukt omtrent like mye penger på handel i desember i år som i fjor, men de økte prisene har gjort at vi har fått mindre for pengene. Altså er volumet redusert, sier Anders Falla Aas. 

Sterk vekst for bilsalg

Både ujusterte verdi- og volumindekser viser sterk vekst for salg av motorvogner i desember. Dette samsvarer med nybilregistreringer som også hadde en stor økning fra november til desember, og nådde et rekordhøyt nivå denne måneden.

Den markante veksten kom rett før merverdiavgift på elektriske personbiler og en egen vektkomponent i engangsavgiften på personbiler ble innført 01. januar 2023.

Sterk vekst i salg av motorvogner fører i desember til et betydelig avvik mellom varekonsumindeksen (VKI) og detaljhandelsnæringene i varehandelsindeksen (47 Detaljhandel, unntatt motorvogner).

For forskjeller mellom de to statistikkene se boksen «Forskjeller mellom detaljhandel i Varehandelsindeksen og Varekonsumindeksen» under.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.

Økning for både eurosonen og Norge i november

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra oktober til november 2022 på 0,8 prosent. Tall for Norge i samme periode viste også en økning på 0,8 prosent. I vårt naboland Sverige var det en økning på 2,3 prosent mens det i Danmark var en økning på 0,6 prosent fra oktober til november.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2023. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.