Nye tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i oktober. Trenden for de siste månedene er nedadgående, og omsetningsvolumet som nådde sitt toppunkt i juli 2020 er nå på vei ned mot nivået før pandemien. 

– Mange av næringene i detaljhandelen hadde nedgang i sesongjustert volum i oktober. Det var spesielt salg av drivstoff, som hadde en nedgang på 3,4 prosent fra september til oktober, som var med på å trekke totalindeksen ned, sier rådgiver Marie Skjeldås. 

I følge konsumprisindeksen steg prisene på drivstoff og smøremidler i samme periode med 5,1 prosent, som kan være med på å forklare noe av nedgangen i næringen. 

– Det var også nedgang i salg av dagligvare, for andre måned på rad. Økende matvarepriser og mer grensehandel etter nedstengingen under pandemien er faktorer som er med på å påvirke denne næringen, sier Marie Skjeldås. 

Grensehandelen økte med 47 prosent fra 2. til 3. kvartal 2022. 

På den andre siden var det oppgang i sesongjustert volum fra september til oktober for netthandel på 1,5 prosent, som var med på å dempe nedgangen i totalindeksen. Det var også oppgang for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger. 

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks siste måned¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Økning for eurosonen og uendret detaljhandel i Norge i september 

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra august til september 2022 på 0,4 prosent. Tall for Norge var i samme periode uendret. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 0,4 prosent mens det i Danmark var en nedgang på 0,7 prosent fra august til september.  

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2023. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.