Nye tall fra varehandelsindeksen viser en klar nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i juli. Omsetningsvolumet i butikker med salg av andre husholdningsvarer hadde størst nedgang med hele 6,6 prosent fra juni til juli, og det var salg av byggevarer som stod for en stor del av denne nedgangen.

Samtidig økte byggevareprisene med 6,2 prosent siste måned og 8,5 prosent siste 12 måneder. Det viser tall for «varer og tjenester for alminnelig vedlikehold av bolig» i konsumprisindeksen.

 - Nedgangen i detaljhandelen er bred, men butikker med salg av byggevarer bidro i juli mest til nedgangen for detaljhandelen i alt, sier Marius Bergh, seniorrådgiver i SSB.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100¹

¹ Månedene under koronapandemien ble behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for perioden mars 2020 til og med mars 2022.

Dagligvarer tilbake til normalen

Dagligvarebutikker hadde en reduksjon i sesongjustert omsetningsvolum med 1,6 prosent i juli. Med unntak av i juni har det vært nedgang i denne næringen i flere måneder.

Etter perioden med rekordhøye nivåer på omsetningen under pandemien er omsetningsvolumet nå litt lavere enn før pandemien. Nye tall fra grensehandelsstatistikken viser også at nivået på grensehandelen har tatt seg kraftig opp og var i 2. kvartal 2022 tilbake på om lag samme nivå som før pandemien.

- Salg av dagligvarer har sunket i takt med gjenåpningen av samfunnet. Nedgangen kan også ses i sammenheng med en historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, sier Marius Bergh, seniorrådgiver i SSB.

Nedgang også for resten av detaljhandelen

Det var nedgang også for de andre næringene i detaljhandelen. For «butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger» var nedgangen i omsetningsvolumet på 2,6 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall. En stor del av denne næringen er butikkhandel med vin og brennevin, der Vinmonopolets salgstall viser en forventet nedgang etter gjenåpningen av samfunnet.

Sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen i alt var 2,2 prosent høyere i juli 2022 sammenlignet med februar 2020 før pandemien. Detaljhandelen som helhet er dermed tilbake til normale nivåer, selv om det er en del svingninger som følge av blant annet ustabile verdensmarkeder og høy prisvekst.

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen.

Nedgang for eurosonen og om lag uendret for Norge i juni

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i Omfatter de 19 EU-landene som har valgt euro som valuta samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra mai til juni 2022 på 1,2 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en marginal oppgang på 0,1 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 1,7 prosent mens det i Danmark var en nedgang på 3,8 prosent.

For Norge var nivået i juni 4,4 prosent høyere enn i februar 2020, mens det var 5,0 prosent høyere for Sverige. For eurosonen var sesongjustert omsetningsvolum 2,5 prosent høyere og 1,8 prosent høyere for Danmark, sammenlignet med før pandemien slo inn i økonomien i disse landene.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. Vi publiserer per nå kun ujusterte verdi- og volumindekser for 45 og 46. Sesongjusterte indekser for de nye næringene vil bli publisert i 2022. Les mer om endringene i artikkelen Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.