Statistikken om utenrikshandel med varer viser at eksporten i januar mer enn doblet seg fra samme måned i fjor og endte på 160,4 milliarder kroner. Etter desember 2021 er dette den høyeste verdien noensinne. Naturgass utgjorde nesten halvparten av totaleksporten, og er uten tvil den viktigste enkeltårsaken til oppgangen, men også råolje- og Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer bidro til økningen. Utførselen av fastlandsvarer steg med 28,8 prosent og endte på 45,9 milliarder kroner. Vareimporten beløp seg til 68,6 milliarder kroner. En oppgang på 23,3 prosent fra samme tid i fjor. Dette resulterte i et Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. på 91,8 milliarder kroner, nesten tre ganger høyere enn det var i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Fortsatt skyhøy naturgasseksport

Utførselen av naturgass endte på 79,1 milliarder kroner i januar, mer enn fire ganger så mye som samme måned i fjor. Nivået er i særklasse, og kun desember 2021 kan skilte med høyere verdi. For å sette tallet i perspektiv ble det i løpet av hele 2020 eksportert naturgass for omkring 118 milliarder kroner. Eksportverdien i årets januar alene utgjør dermed nesten 70 prosent av eksportverdien for hele 2020. Det er høye gasspriser som er hovedforklaringen for den høye verdien.

Det ble eksportert 10,4 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform. Dette er 2,3 prosent mer enn i januar 2021. Eksportvolumet har de siste fire månedene ligget på over 10 milliarder standard kubikkmeter som er et høyt nivå. Produksjonsnivået skyldes blant annet at produksjonen på sokkelen er omstilt for å levere mer gass.

Rekordhøy råoljepris per fat, målt i norske kroner

Eksporten av råolje beløp seg til 35,2 milliarder kroner i årets første måned, og er 43,2¹ prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor. Vi må tilbake til 2008 for å finne høyere eksportverdi. Det ble utført 47,0 millioner fat råolje, som er lavere enn både foregående måned og januar 2021.

¹Tallet er rettet.

Prisen per fat råolje er med 749 kroner fatet den høyeste noensinne målt i norske kroner. Prisen har steget med 264 kroner siden januar 2021. Oljeprisen målt i amerikanske dollar har tidligere vært høyere, men ettersom kronen er betydelig svakere nå enn den gang får vi betydelig bedre betalt for oljen i dag.

Figur 2. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 457 kroner per fat i januar 2017 til 749 kroner per fat i januar 2022. Det ble utført 48 millioner fat råolje i januar 2017 mot 47 millioner fat i januar 2022

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Høy fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 45,9 milliarder kroner i januar, 28,8 prosent mer enn samme måned i fjor. Tallene er preget av at prisene på varene vi selger mye av er svært høye, og dette bidrar til å trekke opp verdien på eksporten. Sammenlignet med fjoråret har kronen styrket seg med 1,8 prosent mot den importveid kursindeks – I44.

Summen av SITC-gruppe 67, 68 og 69 til en verdi av 8,8 milliarder kroner ble utført i løpet av januar, opp 44,0 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Av dette igjen utgjorde aluminiumseksporten 4,3 milliarder kroner, en økning på over 90,0 prosent sammenlignet med januar 2021. Prisene på aluminium har styrket seg kraftig gjennom fjoråret, og dette er hovedårsaken til den høye verdien.

Fiskeeksporten økte fra 7,9 milliarder kroner i januar 2021 til 10,1 milliarder kroner i år. Utførselen av fersk hel laks, som beløp seg til 5,2 milliarder kroner, utgjør omkring halvparten av dette igjen. Verdien her er omkring 40 prosent høyere sammenlignet med fjoråret og skyldes hovedsakelig høyere priser. Ellers økte utførselen av blant annet torsk og ørret mens makrell og sild minket.

Vi utførte raffinerte petroleumsprodukter, som blant annet diesel, bensin og fyringsolje, for 3,2 milliarder kroner i årets første måned. Dette er en oppgang på 24,3 prosent sammenlignet med i fjor. For enkelte av varene har volumet økt, men prisene er gjennomgående høyere sammenlignet med i fjor.

Importen av medisiner og farmasøytiske produkter endte på 3,2 milliarder kroner i januar. Omkring en dobling fra samme måned i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • I januar ble det eksporterte strøm for 2,2 milliarder kroner, en dobling sammenlignet med fjoråret. Økte priser er hovedårsaken til verdiøkningen, utførte megawattimer økte med 5,0 prosent.
  • Skreifisket er i gang og utførselen av fersk skrei beløp seg til 47,6 millioner kroner, en økning på 82,4 prosent fra i fjor. Eksportverdien i januar var mer enn 60 prosent høyere i årets januar sammenlignet med i fjor.
  • I januar innførte vi mer enn 11 000 biler til en verdi av 4,4 milliarder kroner. Av disse var over 70 prosent elektriske.

Med de store endringene som har vært i gassmarkedet de siste månedene er SSBs foreløpige anslag på gassprisen mer usikre enn vanlig. Oppdaterte tall for 2021 publiseres i mai 2022, og det kan tenkes at verdien av gasseksporten da vil revideres mer enn den pleier.