Statistikken om utenrikshandel med varer viser at Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. endte på rekordhøye 51,4 milliarder kroner i februar, 34,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Importen utgjorde 70,0 milliarder kroner, en oppgang på 17,7 prosent fra samme tid i fjor. Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte dermed på 84,2 milliarder kroner, mer enn fire ganger høyere enn i februar 2021 og det tredje høyeste noensinne.

Figur 1. Handelsbalansen

Sterk naturgasseksport

I februar endte utførselen av naturgass på 67,5 milliarder kroner, mer enn fire ganger så mye som i samme måned i fjor. Nivået er høyt, men likevel lavere enn de fire forgående månedene. En sammenligning mot fjoråret viser at verdien av naturgasseksporten i årets to første måneder er nesten like høy som de syv første månedene i fjor. Som i de tidligere rekordmånedene er høye gasspriser hovedforklaringen.

Det ble eksportert 9,6 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform. Dette er 7,3 prosent mer enn i februar 2021. Dette er noe ned fra eksportvolumene de fire foregående månedene med produksjonstall på over 10 milliarder standard kubikkmeter.

Ytterligere oppgang i oljeprisen

Eksporten av råolje beløp seg til 35,3 milliarder kroner i februar, kun en liten økning fra januar i år. Verdioppgangen fra februar i fjor er imidlertid på hele 48,7 prosent. Det ble utført 42,8 millioner fat råolje, lavere enn både foregående måned og februar 2021.

Prisen per fat råolje på 825 kroner fatet målt i norske kroner overgår tidligere toppnotering fra januar i år, på 749 kroner per fat, med god margin. Siden februar i fjor har prisen gått opp med hele 287 kroner.

Figur 2. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 451 kroner per fat i februar 2017 til 825 kroner per fat i februar 2022. Det ble utført 42 millioner fat råolje i februar 2017 mot 43 millioner fat i februar 2022.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Rekordhøy fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 51,4 milliarder kroner i februar, 34,3 prosent mer enn samme måned i fjor. Prisene på våre viktigste eksportprodukter er svært høye, og dette bidrar til en betydelig fastlandseksport.

Metaller, unntatt jern og stål til en verdi av 7,8 milliarder kroner ble utført i løpet av februar, opp 71,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Av dette utgjorde det viktigste produktet, primære aluminiumslegeringer 4,4 milliarder kroner, mer enn en dobling fra februar 2021. Prisene på aluminium har styrket seg kraftig gjennom fjoråret, og dette er hovedårsaken.

Fiskeeksporten økte fra 8,4 milliarder kroner i februar 2021 til 11,4 milliarder kroner i år. Utførselen av fersk hel laks på 5,7 milliarder kroner, utgjør omkring halvparten av samlet fiskeeksport. Verdien for dette produktet er omkring 50 prosent høyere sammenlignet med fjoråret og skyldes hovedsakelig høyere priser. Ellers økte utførselen av blant annet torsk, ørret og makrell, mens sild minket.

Vi utførte raffinerte petroleumsprodukter, varer som diesel, bensin og fyringsolje, for 6,6 milliarder kroner i årets andre måned. Dette er en oppgang på 84,7 prosent sammenlignet med i fjor. Prisene er gjennomgående høyere enn et år tidligere, i tillegg til økt volum for noen varer.

Importen av medisiner og farmasøytiske produkter endte på 2,7 milliarder kroner i februar, en oppgang på 59,8 prosent fra samme måned i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • I februar ble det eksporterte strøm for 1,7 milliarder kroner, opp fra 0,6 milliarder kroner. Økte priser er hovedårsaken til verdiøkningen, utførte megawattimer økte med 60,8 prosent.
  • Importen av organiske og uorganiske kjemiske produkter utgjorde 2,2 milliarder kroner i februar, om lag en milliard mer enn et år tidligere.
  • Flere av de viktigste maskingruppene på importsiden viste alle en oppgang på fra 300-500 millioner kroner fra februar i fjor.

Med de store endringene som har vært i gassmarkedet de siste månedene er SSBs foreløpige anslag på gassprisen mer usikre enn vanlig. Oppdaterte tall for 2021 publiseres i mai 2022, og det kan tenkes at verdien av gasseksporten da vil revideres mer enn den pleier.