Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10678: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (F) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region

hushaldstype

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Yrkesinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringar (kr):
kr
Skattepliktige overføringar (kr):
kr
Ytelser frå folketrygda (kr):
kr
Skattefrie overføringar (kr):
kr
Barnetrygd (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Samla inntekt (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Referansetid
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringar (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringar (kr):
31.12.
Ytelser frå folketrygda (kr):
31.12.
Skattefrie overføringar (kr):
31.12.
Barnetrygd (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Samla inntekt (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014 får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i lønnsinntekter for inntektsåret 2014.
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
hushaldstype

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken