Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10678: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (F) 2006 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
hushaldstype
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter (kr) , Kapitalinntekter (kr) , Overføringar (kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 13


Valgfri variabel

hushaldstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Aleinebuande under 30 år , Aleinebuande 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014 får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i lønnsinntekter for inntektsåret 2014.
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
hushaldstype

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken