Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2004 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

hushaldstype

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.01.2013
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktig realkapital (kr):
kr
Faste eigedomar og skog (kr):
kr
Driftslausøyre og andre eigedelar i næring (kr):
kr
Innbu og lausøyre (kr):
kr
Skattepliktig bruttofinanskapital (kr):
kr
Bankinnskot (kr):
kr
Partar i aksjefond (kr):
kr
Obligasjons- og pengemarknadsfond (kr):
kr
Skattepliktig formue i utlandet (kr):
kr
Verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
kr
Verdipapir ikkje registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
kr
Skattepliktig bruttoformue (kr):
kr
Gjeld (kr):
kr
Studiegjeld (kr):
kr
Skattepliktig nettoformue (kr):
kr
Formuesskatt (kr):
kr
Talet på hushald (hushald):
hushald
Referansetid
Skattepliktig realkapital (kr):
31.12.
Faste eigedomar og skog (kr):
31.12.
Driftslausøyre og andre eigedelar i næring (kr):
31.12.
Innbu og lausøyre (kr):
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (kr):
31.12.
Bankinnskot (kr):
31.12.
Partar i aksjefond (kr):
31.12.
Obligasjons- og pengemarknadsfond (kr):
31.12.
Skattepliktig formue i utlandet (kr):
31.12.
Verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
31.12.
Verdipapir ikkje registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (kr):
31.12.
Gjeld (kr):
31.12.
Studiegjeld (kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (kr):
31.12.
Formuesskatt (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prosenter er rekna ut av ikkje-avrunda tal. Studenthushald er utelatne.

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

Brukerveiledning for statistikkbanken