Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

03863: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.03.2009
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Tomter, bygninger og annen fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Maskiner og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Skip, rigger, fly og lignende (mill. kr):
mill. kr
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende (mill. kr):
mill. kr
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap (mill. kr):
mill. kr
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap (mill. kr):
mill. kr
Øvrige finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Omløpsmidler (mill. kr):
mill. kr
Varer (mill. kr):
mill. kr
Fordringer (mill. kr):
mill. kr
Kundefordringer (mill. kr):
mill. kr
Øvrige fordringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Bankinnskudd, kontanter og lignende (mill. kr):
mill. kr
Sum eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Innskutt egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Overkursfond (mill. kr):
mill. kr
Opptjent egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
mill. kr
Annen langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Gjeld til kredittinstitusjoner (mill. kr):
mill. kr
Øvrig langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Leverandørgjeld (mill. kr):
mill. kr
Skyldig offentlige avgifter og betalbar skatt (mill. kr):
mill. kr
Øvrig kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Sum egenkapital og gjeld (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Tomter, bygninger og annen fast eiendom (mill. kr):
31.12.
Maskiner og anlegg (mill. kr):
31.12.
Skip, rigger, fly og lignende (mill. kr):
31.12.
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende (mill. kr):
31.12.
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap (mill. kr):
31.12.
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap (mill. kr):
31.12.
Øvrige finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Omløpsmidler (mill. kr):
31.12.
Varer (mill. kr):
31.12.
Fordringer (mill. kr):
31.12.
Kundefordringer (mill. kr):
31.12.
Øvrige fordringer (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Bankinnskudd, kontanter og lignende (mill. kr):
31.12.
Sum eiendeler (mill. kr):
31.12.
Egenkapital (mill. kr):
31.12.
Innskutt egenkapital (mill. kr):
31.12.
Aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Overkursfond (mill. kr):
31.12.
Opptjent egenkapital (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
31.12.
Annen langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner (mill. kr):
31.12.
Øvrig langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Leverandørgjeld (mill. kr):
31.12.
Skyldig offentlige avgifter og betalbar skatt (mill. kr):
31.12.
Øvrig kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Sum egenkapital og gjeld (mill. kr):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring
Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.
Transport ellers
Næringsgruppering 60-63 omfatter ikke kodene 61.101 og 61.102.
statistikkvariabel
Aksjekapital (mill. kr)
Aksjekapital er justert.

Brukerveiledning for statistikkbanken