Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03863: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2007

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 46 67 66 50
27.03.2009 10:00
Anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Tomter, bygninger og annen fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Maskiner og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Skip, rigger, fly og lignende (mill. kr):
mill. kr
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende (mill. kr):
mill. kr
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap (mill. kr):
mill. kr
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap (mill. kr):
mill. kr
Øvrige finansielle anleggsmidler (mill. kr):
mill. kr
Omløpsmidler (mill. kr):
mill. kr
Varer (mill. kr):
mill. kr
Fordringer (mill. kr):
mill. kr
Kundefordringer (mill. kr):
mill. kr
Øvrige fordringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Bankinnskudd, kontanter og lignende (mill. kr):
mill. kr
Sum eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Innskutt egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Overkursfond (mill. kr):
mill. kr
Opptjent egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
mill. kr
Annen langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Gjeld til kredittinstitusjoner (mill. kr):
mill. kr
Øvrig langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Leverandørgjeld (mill. kr):
mill. kr
Skyldig offentlige avgifter og betalbar skatt (mill. kr):
mill. kr
Øvrig kortsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Sum egenkapital og gjeld (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Tomter, bygninger og annen fast eiendom (mill. kr):
31.12.
Maskiner og anlegg (mill. kr):
31.12.
Skip, rigger, fly og lignende (mill. kr):
31.12.
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende (mill. kr):
31.12.
Finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap (mill. kr):
31.12.
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap (mill. kr):
31.12.
Øvrige finansielle anleggsmidler (mill. kr):
31.12.
Omløpsmidler (mill. kr):
31.12.
Varer (mill. kr):
31.12.
Fordringer (mill. kr):
31.12.
Kundefordringer (mill. kr):
31.12.
Øvrige fordringer (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Bankinnskudd, kontanter og lignende (mill. kr):
31.12.
Sum eiendeler (mill. kr):
31.12.
Egenkapital (mill. kr):
31.12.
Innskutt egenkapital (mill. kr):
31.12.
Aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Overkursfond (mill. kr):
31.12.
Opptjent egenkapital (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Avsetning for forpliktelser (mill. kr):
31.12.
Annen langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner (mill. kr):
31.12.
Øvrig langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Leverandørgjeld (mill. kr):
31.12.
Skyldig offentlige avgifter og betalbar skatt (mill. kr):
31.12.
Øvrig kortsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
Sum egenkapital og gjeld (mill. kr):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anleggsmidler (mill. kr) , Immaterielle eiendeler (mill. kr) , Varige driftsmidler (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 35

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jord- og skogbruk , Fiske, fangst og fiskeoppdrett ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

Varehandel

Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Transport ellers

Næringsgruppering 60-63 omfatter ikke kodene 61.101 og 61.102.

statistikkvariabel

Aksjekapital (mill. kr)

Aksjekapital er justert.