Nye tall fra statistikken over Fengslinger viser at det til sammen for Omfatter varetekt, soning av fengselsdom (både i anstalt og med elektronisk kontroll), forvaring og bøtesoning. Disse inndelingene er brukt i alle tidligere årganger som er lagt inn i Statistikkbank. ble tilbrakt nær 1 163 000 dager i norske fengsler i 2021. Dette tilsvarer at det på en gjennomsnittsdag satt 3 186 personer fengslet, som er en økning på drøyt 5 prosent fra 2020.

I gjennomsnitt satt 147 innsatte på forvaring i 2021. Det er 16 flere enn i året før, som er den største økningen, fra et år til et annet, i fengslingsstatistikkens historie. Samtidig var det nesten 19 prosent færre som var varetektsfengslet enn i året før. Det vil si at 607 personer satt varetektsfengslet på en gjennomsnittsdag i 2021. Trenden med nedgang i bruk av varetekt siden 2017, er ytterligere forsterket gjennom de siste to årene.

Det er mer soning av fengselsdom i anstaltene som i størst grad bidrar til økningen i fengslinger fra 2020 til 2021. Mens omfanget av soning av ubetingede dommer i fengsel har blitt redusert hvert år siden toppåret 2016, ser vi nå en økning. De 2 417 innsatte på en gjennomsnittsdag er 283 flere i 2021, enn i året før.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall innsatte i fengsel, etter type fengsling¹

¹ Nedre straffbar alder endret fra 14 år til 15 år i 1990. Innsatte med elektronisk kontroll (innført i 2008) er ikke inkludert.

Ser vi på alle som blir nyinnsatt til soning av ubetinget dom i fengsel, er det 3 780 Alle påbegynte varetektsopphold og alle påbegynte soninger av dom, enten i fengsel eller med fotlenke, i løpet av statistikkåret. Soning som starter etter overføring direkte fra varetekt er ikke inkludert i tallene over nyinnsettelser på soning. i 2021, som er hele 32 prosent flere enn i 2020. Økningen gjelder for alle Dersom en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres fengslingen ut fra hovedlovbruddet. Det vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. Fra og med 2015-årgangen grupperer SSB hovedlovbruddene etter ny Standard for lovbruddstyper. Se Om statistikken. unntatt eiendomsskade, som er på samme nivå som i 2020.

Bruddet med den nedadgående trenden har i stor grad sammenheng med at omfanget av domssoning var særlig lavt i 2020. Som følge av pandemitiltakene som ble iverksatt i fengslene dette året ble mange soninger avbrutt, eller avsluttet før tiden, samtidig som færre soninger ble påbegynt. Sistnevnte medførte at soningskøen økte betraktelig i løpet av 2020. Køen ble deretter redusert, særlig i løpet av siste halvdel av 2021, til nivået før pandemien.

Ser vi de siste to årene under ett, er omfanget av soningsdager i fengsel i underkant av 3 prosent lavere enn i 2019. For enkelte hovedlovbruddsgrupper, for eksempel seksuallovbrudd, er det imidlertid en økning i 2021 som i større grad har sammenheng med kriminalitetsutviklingen ellers, enn avvikling av soningskøen.

Ny topp for fotlenkesoning, men noe endret lovbruddsbilde

Etter noen år med stabilitet har bruken av En ordning hvor ubetinget fengselsdom kan sones med fotlenke utenfor fengsel, også omtalt som «hjemmesoning med fotlenke». Kan gis til domfelte idømt ubetinget fengselsstraff på inntil seks måneder (helgjennomføring), og fengslede med inntil seks måneder igjen til forventet prøveløslatelse (delgjennomføring), men dommer for utvalgte alvorlige lovbrudd kan ikke sones med EK. økt de siste to årene, både som følge av utvidelse av ordningen i slutten av 2020, og som et tiltak for å redusere fangebefolkningen under koronapandemien. Totalt 3 430 fotlenkesoninger ble avsluttet i 2021, som er 7 prosent flere enn i 2020 og litt mer enn 12 prosent flere enn gjennomsnittet i 2015 til 2019.

Det er endringer i hvilke lovbrudd som sones med fotlenke i 2021, sammenlignet med tidligere. De 370 nye fotlenkesoningene for annet vinningslovbrudd i 2021 er 23 prosent færre enn året før, og hele 46 prosent færre enn i 2016. Det er også færre nyinnsettelser til soning med fotlenke for ruspåvirket kjøring, men flere for narkotika- og voldslovbrudd.

70 prosent flere innsatt for trafikklovbrudd

Når vi ser alle nyinnsettelser til soning av ubetinget fengselsdom under ett, er det 970 nyinnsettelser for trafikklovbrudd i 2021, mot 570 i 2020. Dette er en økning på nesten 70 prosent fra året før og 135 prosent flere enn gjennomsnittet 2012-2019. 740 av disse påbegynte soningene for trafikklovbrudd er med fotlenke, og økningen i antall er således størst for denne soningsformen. I 2021 er det dessuten flere soninger i fengsel for slike lovbrudd enn de to foregående årene til sammen, og antallet er høyere enn noe år siden 2012.

Statistikken over straffereaksjoner viser at antallet dommer på ubetinget fengsel for slike lovbrudd økte betraktelig mellom 2019 og 2020. Sammen med det økte tilfanget til soning grunnet reduksjon i soningskøen bidrar dette til et særlig høyt antall trafikksonere, også i fengselsanstaltene, i 2021.

93 prosent av økningen i soningen av trafikklovbrudd utgjøres av menn. Det er økning for alle aldersgrupper 18 år og over, men størst er økningen for personer over 40 år. Det er særlig soning av ubetinget dom for kjøring uten gyldig førerkort og ulovlig hastighet som øker.

Figur 2. Nyinnsettelser på fengselsdom for trafikkovertredelse. 2012-2021¹

¹ Annen trafikkovertredelse er summen av hovedlovbruddstypene Personskade, Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse og Annen transport- og trafikklovgivning

Flere nyinnsettelser i fengsel for vold og mishandling og seksuallovbrudd

En tredjedel av økningen i antall nyinnsettelser til soning i fengsel av ubetinget dom er av personer domfelt for vold og mishandling. De 1 260 nyinnsettelser er drøyt 31 prosent flere enn året før. Dette er likevel færre enn i 2018, og i alle tidligere år.

Andelen som til enhver tid soner i fengsel for seksuallovbrudd har vært økende siden 2014. Mens hver tiende innsatt ved inngangen til 2013 satt fengslet for seksuallovbrudd, gjelder det nesten hver fjerde innsatt i starten av 2021. Denne utviklingen forsterkes ytterligere i 2021 av at betydelig flere ble nyinnsatt i fengsel for seksuallovbrudd. De 510 nyinnsettelser i fengsel for slike lovbrudd er 35 prosent flere enn i året før, og det høyeste antallet i hele perioden vi har slik statistikk.

Figur 3. Nyinnsettelser til ubetinget dom i fengsel. 2012-2021