Nær 22 000 færre lovbrudd er anmeldt i løpet av 2021 enn i 2020, viser nye tall fra statistikken over anmeldte lovbrudd og ofre. Det er den største reduksjonen i antall anmeldelser fra et år til et annet siden denne statistikkens start i 1993.

Flere av de samme tendensene knyttet til pandemi-tiltak for lovbrudd anmeldt i 2020 gjelder også i 2021, men uten så store endringer fra måned til måned. Tendensene inkluderer blant annet:

  • Færre anmeldte lovbrudd begått i utlandet
  • Større andel av ofrene utsatt for lovbrudd i egen hjemkommune
  • Færre anmeldte tilfeller av tyveri fra person
  • Mindre smugling
  • Visse typer vold og ordensforstyrrelser minsker i forbindelse med nedstengning

Lovbruddstypen «annen eller uspesifisert straffelovgivning» er også mer enn tredoblet fra året før, opp fra 800 til 2 800 i 2021. Denne lovbruddstypen omfatter en rekke spesiallover, herunder smittevernloven og covid-19- forskriften. Nesten halvparten av økningen skjer i Øst politidistrikt, som har ansvar for både Gardermoen flyplass og de største grenseovergangene fra Sverige.

Størst nedgang for rusmiddellovbrudd

Mens nedgangen i det totale omfanget av anmeldte lovbrudd siden starten av 2000-tallet er drevet av en kraftig reduksjon i eiendomstyverier, er nedgangen i 2021 størst for rusmiddellovbruddene. Som figur 1 viser, forsterker dette den totale nedgangen av anmeldelser i 2021.

Figur 1. Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe. Per 1 000 innbyggere

De i overkant av 30 200 anmeldelsene er hele 24 prosent færre enn i 2020, og har sammenheng med et svært lavt omfang av anmeldte narkotikalovbrudd. De andre typene rusmiddellovbrudd er også noe redusert fra året før, men på nivå med 2019.

Historisk fall i narkotikalovbrudd

Antallet anmeldte narkotikalovbrudd er i 2021 preget av en brå nedgang i april måned, etter at Riksadvokaten sendte ut retningslinjer for politiets bruk av tvangsmidler særlig knyttet til bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Mens det i årets tre første måneder i gjennomsnitt ble registrert litt under 1 000 brudd på narkotikabestemmelsene i legemiddelloven, var snittet nærmest halvert, til litt over 500 slike lovbrudd per måned resten av året.

Som vist i figur 2, fortsetter dermed nedgangen i anmeldte narkotikalovbrudd siden det siste toppåret i 2013. Samlet sett er antallet narkotikalovbrudd redusert med nærmere to tredeler i løpet av denne åtteårsperioden, fra 47 300 anmeldelser i 2013 til 17 500 i 2021.

Figur 2. Anmeldte lovbrudd, etter type narkotikaovertredelse. 1999-2021. Per 1 000 innbyggere

De 3 800 anmeldelsene for bruk av narkotika i 2021 er drøyt 75 prosent færre enn i 2013, og det laveste antallet i statistikkens historie tilbake til 1993.

Nedgang i tyverier, men flere anmeldt på nett

Eiendomstyveriene er redusert med i underkant av 9 prosent fra året før, noe som i størst grad har sammenheng med 3 000 færre anmeldte sykkeltyverier. Det er også nedgang for de fleste andre typer av tyverier, med unntak av de minst alvorlige, som er på nivå med året før.

Stadig flere tyverier anmeldes digitalt til politiet, og i 2021 er over ni av ti sykkeltyverier anmeldt på nett. Muligheten for å anmelde lovbrudd digitalt ble utvidet for flere typer tyverier under pandemien, og i 2021 er totalt to av ti lovbrudd anmeldt på nett.

Færre anmeldelser av grov vold og mishandling i nære relasjoner

I løpet av 2021 er det registrert nesten 36 000 tilfeller av vold og mishandling, som er 3 prosent færre enn året før. Nedgangen er spesielt stor i første halvår, for både voldslovbrudd og trusler. Mens omfanget av trusler er ytterligere redusert i andre halvår, er det imidlertid anmeldt i gjennomsnitt 4 prosent flere voldslovbrudd sammenlignet med andre halvår i 2020.

Anmeldelsene av mindre alvorlige voldslovbrudd er på nivå med året før, men det er anmeldt færre av de mer alvorlige voldslovbruddene kroppsskade, inkludert grov, i 2021, som er redusert med nesten 12 prosent.

I likhet med de tre foregående årene er det i 2021 en nedgang i antallet anmeldte tilfeller av mishandling i nære relasjoner. De i alt 3 100 tilfellene er 6 prosent færre enn i året før, og i gjennomsnitt 8 prosent færre enn de tre foregående årene.

Flere ofre for seksuallovbrudd, men færre under fem år

I løpet av 2021 er nær 5 800 personer registrert som offer for et seksuallovbrudd, klassifisert ut ifra Dersom en person er registrert som offer for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres offeret ut fra hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.. Dette er 570 flere enn året før, og den største årlige økningen vi har sett den siste femårsperioden. Økningen er størst for lovbruddstypene seksuell handling, seksuelt krenkende atferd og voldtekt. Samlet sett utgjør kvinner 85 prosent av alle ofre for seksuallovbrudd i 2021, en andel som har holdt seg noenlunde stabil over tid.

Blant ofrene for seksuallovbrudd anmeldt i 2021, er det flest i aldersgruppene 10-14 og 15-19 år, slik det fremgår av figur 3. Mens nivået er relativt stabilt for aldersgruppen 30 år og over, er det i de siste fem-seks årene blitt langt flere registrerte ofre for seksuallovbrudd blant barn og unge i aldersgruppen 10-19 år.

Figur 3. Personofre for seksuallovbrudd, utvalgte aldersgrupper. Per 1000 innbyggere

Etter en økning i omfang av de aller yngste ofrene i perioden frem til og med 2017, er antallet redusert de siste fire årene. De totalt 240 ofrene i alderen 0-4 år i 2021, er hele 43 prosent færre enn i 2017.