Nye tall fra statistikken Fengslinger viser at det på en gjennomsnittsdag i 2020 satt 3 030 personer i norske fengsler, en nedgang på 8,5 prosent fra året før. Med unntak av forvaring, hvor det gjennomsnittlige antallet innsatte økte med 9 prosent, er det i 2020 en nedgang for de andre Omfatter varetekt, soning av fengselsdom (både i anstalt og med elektronisk kontroll), forvaring og bøtesoning. Disse inndelingene er brukt i alle tidligere årganger som er lagt inn i Statistikkbank., slik det fremgår av figur 1.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall innsatte i fengsel, etter type fengsling¹

¹ Nedre straffbar alder endret fra 14 år til 15 år i 1990. Innsatte med elektronisk kontroll (innført i 2008) er ikke inkludert.

Tar vi høyde for befolkningsstørrelsen, er det i 2020 drøyt 56 innsatte per 100 000 innbyggere. Det er det laveste antallet i hele perioden vi har slik statistikk. Dette må ses i sammenheng med at de fleste trendene vi har sett i fengslingsstatistikken de siste årene fortsetter i 2020. Særlig gjelder det nedgangen i domssoning i fengsel og færre varetektsfengslinger. Tiltakene som ble satt inn for å bekjempe covid-19-pandemien bidrar på sin side til å forsterke disse.

Mange ble løslatt fra fengsel etter nedstengningen i mars

Myndighetenes midlertidige tiltak og regler for straffegjennomføring med begrunnelse i smittevernhensyn gjorde seg gjeldende fra starten av mars og, med enkelte tilpasninger, ut året (se tekstboks).

Flere tiltak for straffegjennomføring ble iverksatt under koronapandemien for å unngå smitteutbrudd blant innsatte og ansatte i fengslene. Nye regler ble helt i starten vedtatt av kriminalomsorgen selv, deretter gjennom forskrifter og lovendringer vedtatt i Stortinget. En overordnet målsetning var å redusere det totale antallet innsatte (se Sivilombudets rapport fra juni 2020 for andre konsekvenser av pandemien for de innsatte). Flere innsatte på soning ble løslatt noe tidligere enn planlagt (såkalt fremskutt løslatelse) eller fikk soningsavbrudd. Kriminalomsorgen begrenset dessuten innkalling og mottak til soning av ubetinget fengselsdom fra midten av mars, særlig for fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Etter hvert som smittespredningen i samfunnet kom under kontroll, lettet tiltakene også i kriminalomsorgen. Men enkelte tiltak ble forlenget, om enn i noe endret form enn i den tidlige fasen av pandemien.

1. juli 2020 trådte en lovendring i kraft som utvider hjemmesoning med fotlenke (EK) til å kunne gjelde for domfelte med inntil seks måneders fengselsdom eller inntil seks måneder igjen til løslatelse, fra tidligere fire måneder. En slik utvidelse ble imidlertid innført allerede i mars, som et tiltak for å avvikle soning av ubetinget dom i perioden hvor man ønsket færre inn i fengslene. Den utvidede ordningen har dermed vært gjeldende tre fjerdedeler av året.

Ser vi på perioden fra midten av mars til midten av mai, ble antall innsatte i fengsel betydelig redusert, blant annet som følge av økt bruk av Løslatelser, herunder også prøveløslatelser, som skjer før dommen er ferdig sonet. Ved fremskutt løslatelse skjer løslatelsen 10, 20 eller 30 dager tidligere enn den ellers ville ha skjedd, avhengig av dommens lengde., inkludert fremskutte prøveløslatelser. Sammenlignet med året før, er det en klar økning i slike løslatelser i 2020, og de 774 tilfellene er 57 prosent flere enn i 2019. Over en tredjedel ble gjennomført fra midten av mars til midten av april. En stor andel av de som ble løslatt før tiden hadde sonet over seks måneder.

I samme periode ble det også gjennomført 117 Innebærer å avbryte eller utsette soning. Kan besluttes av kriminalomsorgen hvis helsetilstanden til den domfelte tilsier det eller av andre «særlig tungtveiende grunner». Det innvilges avbrudd i en periode av inntil fire uker, som kan forlenges én gang før soningen må gjenopptas., som utgjør 62 prosent av alle soningsavbruddene dette året. Dette kan i stor grad tilskrives en midlertidig utvidet adgang for kriminalomsorgen til å beslutte avbrudd, og antallet slike avganger er mer enn doblet fra året før.

Mens det er mer bruk av enkelte typer løslatelser, går derimot det totale antallet avsluttede soninger i fengsel betraktelig ned i 2020. Det kan sees i lys av at antallet avsagte dommer på ubetinget fengsel går ned, og at flere av de som soner i fengsel sitter lenger enn tidligere. At færre fikk gjennomført soning i fengsel i pandemiåret forsterker nedgangen i løslatelser, og antallet dommer i soningskø er doblet fra 2019 til 2020.

Færre nyinnsettelser på ubetinget dom i fengsel, særlig på åpen soning

Det er i alt 2 864 nyinnsettelser på soning av ubetinget dom i fengsel i 2020, som er hele 19,5 prosent færre enn året før. En del av nedgangen kan forklares av stansen i soningsinnkalling fra mars, som i størst grad gjaldt de som skulle inn og sone i fengsel med lavere sikkerhetsnivå.

At det var mindre soning i åpne fengsler fremkommer tydelig når fengselsdagene tilbrakt i anstalt fordeles på Viser fordelingen av fengslingsdager på henholdsvis lukket anstalt eller åpen anstalt samt frigang, permisjon, opphold på sykehus eller i behandlingsinstitusjon.. Som figur 2 viser, er det en stor nedgang i dager på åpen soning, og de totalt 260 600 dagene er 50 900 færre enn i året før. Dette tilsvarer nesten 70 prosent av den totale nedgangen i antall fengslingsdager på ubetinget soning i fengsel dette året.

Figur 2. Fengselsdager i anstalt, etter type frihetsberøvelse og år¹

¹ I 2007 var ordningen med kontraktssoning avviklet, og det er første året hvor dager på kontrakt ikke inngår i tallgrunnlaget.

Dager på Frigang er tillatelse til å delta i arbeid, undervisning, opplæring, program eller andre tiltak utenfor fengsel. Dette kan innvilges etter den domfelte har sonet minst en tredjedel av fengselsdommen. og i permisjon er også betydelig redusert i 2020, med henholdsvis 14 og 28 prosent, noe som delvis kan forklares av at adgang til permisjoner og frigang fra fengsel ble begrenset i varierende grad gjennom året.

Mer soning med fotlenke under pandemien

Mens den totale bruken av fengsel gikk ned i pandemiåret, sonet klart flere både hele og deler av den ubetingede fengselsstraffen med fotlenke. Soning med elektronisk kontroll utgjør i 2020 den høyeste andelen av påbegynte og avsluttede soninger av fengselsdom siden innføringen av denne ordningen.

Totalt var det 3 146 nyinnsettelser på soning av fengselsdom med fotlenke, som er 8 prosent flere enn i 2019 og 10 prosent flere enn gjennomsnittet de tre foregående årene. Etter flere år med stabilitet i denne formen for soning, er det dermed for første gang flere nyinnsettelser til fotlenkesoning enn i fengsel.

Parallelt med at betraktelig færre ble nyinnsatt på soning i fengsel, ser vi i april og mai en stor økning for soninger med fotlenke, slik det vises i figur 3. Den økte bruken av fotlenkesoning i 2020, og særlig i disse månedene, har i stor grad sammenheng med at adgangen til å gjennomføre soning med fotlenke ble utvidet allerede fra slutten av mars.

Figur 3. Nyinnsettelser på ubetinget dom, etter innsettelsesmåned¹. 2020

¹ Fordelingen etter innsettelsesmåned inngår ikke i tabellen i statistikkbanken, men er en spesialanalyse foretatt på publiserte tall over nyinnsettelser til soning av fengselsdom.

Det er i all hovedsak økning i nyinnsettelser for de typer Dersom en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres fengslingen ut fra hovedlovbruddet. Det vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. Fra og med 2015-årgangen grupperer SSB hovedlovbruddene etter ny Standard for lovbruddstyper. Se Om statistikken. som allerede utgjør en høy andel av lovbruddene fotlenkesoning typisk brukes for, nemlig ruspåvirket kjøring og veitrafikkovertredelse. Det er imidlertid også flere som startet en soning med fotlenke for vold og mishandling. De 416 nyinnsettelsene for slike lovbrudd er 13 prosent flere enn året før.

Færre varetektsfengslinger av utenlandske statsborgere

Omfanget av varetektsfengslinger er betydelig redusert i 2020. De i alt 2 373 nyinnsettelsene på varetekt er 330 færre enn i 2019, en nedgang på 12 prosent.

Reduksjonen i fengslinger av utenlandske statsborgere tilsvarer omtrent hele denne nedgangen. Dette er en trend vi har sett årlig fra 2016, og de 834 nyinnsettelsene på varetekt i 2020 av utenlandske statsborgere er hele 38 prosent færre enn gjennomsnittet de fire foregående årene. Dette påvirker også hvilken andel de utgjør av alle nyinnsatte på varetekt. I 2012, det første året med slik statistikk, var andelen 53 prosent, mens den i 2020 er 35 prosent.

Ser vi alle varetektsfengslingene i 2020 under ett er det størst nedgang i fengslinger hvor tyverier og narkotikalovbrudd er hovedlovbruddet. Dette henger til dels sammen med at det er færre anmeldte og etterforskede tyverier og narkotikalovbrudd dette året. Det er også færre varetektsfengslinger for ulike ordens- og integritetskrenkelser, i hovedsak for brudd på utlendingslovgivning og dokument- og ID-krenkelser.

Fra og med årgang 2012 har grunnlagsdata til fengslingsstatistikken blitt trukket fra reaksjonsregisteret i desember, året etter statistikkåret. Siden nytt reaksjonsregister kom i 2015 har kvaliteten i registeret blitt gradvis forbedret. For årgangene 2017-2019 er det foretatt en omfattende sammenligning av kvaliteten i grunnlagsdata trukket i henholdsvis mars og desember året etter statistikkåret. Denne viser at grunnlagsdata som er trukket i mars har en høyere grad av fullstendighet og nøyaktighet nå enn tilfellet var tidligere. 2020-årgangen er publisert på grunnlagsdata trukket i mars året etter statistikkåret. Den er dermed publisert vesentlig tidligere enn årgangene 2012-2019 samtidig som tallene er vurdert til å være sammenlignbare med tall for tidligere årganger.