Kriminalitet og rettsvesen

Statistikk

Anmeldte lovbrudd og ofre
Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes kjønn, alder, bosted
Etterforskede lovbrudd
Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype
Straffereaksjoner
Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype
Fengslinger
Statistikken viser omfanget av fengslinger og innsattes alder, kjønn, statsborgerskap og lovbruddstype
Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger vold, trusler, tyveri og skadeverk i ulike grupper av den voksne befolkningen.
Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes
Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet om ressursinnsats, aktiviteter, tjenester, produksjon og resultater for statlig virksomhet.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Forliksrådenes virksomhet
Statistikken skal gi oversikt over sivile tvister behandlet i forliksrådene i løpet av året, og utfallet av saksbehandlingen.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Kriminalomsorgen - StatRes
Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet om ressursinnsats, aktiviteter, tjenester, produksjon og resultater for statlig virksomhet.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Politi og påtale - StatRes
Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet om ressursinnsats, aktiviteter, tjenester, produksjon og resultater for statlig virksomhet.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 17 av 17
 1. Innvandrere oftere utsatt for vold og bedrageri

  Innvandrere og deres norskfødte barn er samlet sett oftere registrert som ofre for anmeldt kriminalitet enn befolkningen ellers. Overrepresentasjonen varierer imidlertid mye, og gjelder heller ikke for alle typer av lovbrudd og landbakgrunn.

 2. Like mye fengsling i 2022

  Det totale omfanget av fengsling i Norge i 2022 er på nivå med året før, men for de ulike typer fengsling er det enkelte brudd med trender vi har sett de siste årene. Etter åtte år med nedgang, er det flere som settes i varetekt, og for første gang siden 2018, er det nedgang i fotlenkesoning.

 3. Mindre ubetinget fengselsstraff

  Domstolene idømte til sammen 15 600 straffereaksjoner i 2022, hvorav nærmere halvparten var en ubetinget fengselsdom. Det er 33 prosent færre ubetingede dommer enn i 2015.

 4. Flere lovbrudd avgjort i 2022, men fortsatt færre oppklarte

  Det siste året har 3 prosent flere lovbrudd blitt ferdig etterforsket av politi og påtalemyndigheten, men nedgangen i oppklarte lovbrudd og siktede personer fortsetter.

 5. Statistikk over administrative sanksjoner

  Notatet gir en oversikt over hvilke myndigheter som kan ilegge administrative sanksjoner for brudd på hvilke lover og omfanget av slike sanksjoner for senere år, med fokus på overtredelsesgebyrer i perioden 2014-2021.

 6. Flere anmeldte tyverier og bedragerier

  De 304 600 lovbruddene som er anmeldt i 2022 er 9 prosent flere enn i året før, men fortsatt færre enn alle år før koronapandemien.

 7. Anmeldte seksuallovbrudd i endring?

  I dag blir det anmeldt mer enn dobbelt så mange seksuallovbrudd som på begynnelsen av 2000-tallet, og mye av denne økningen skjedde etter 2014. Hvilke seksuallovbrudd kommer inn i rettssystemet, og hvorfor varierer antallet så mye i årene etter 2014? Ved bruk av utvalgte SSB kriminalstatistikker og datagrunnlag, skal vi her gi noen nærmere beskrivelser av de seksuallovbruddene som har kommet inn i rettssystemet.

 8. Færre rusrelaterte straffereaksjoner

  For de fleste typer lovbrudd er det en nedgang i straffereaksjoner i 2021. Reaksjoner for bruk av narkotika og ordensforstyrrelser i rus er omtrent halvert fra året før. Men bøter for smittevernlovbrudd øker.

 9. Færre siktede, men ikke blant de aller yngste

  Etterforskningen ble avsluttet for 271 500 lovbrudd og medførte 135 800 siktelser overfor 64 900 gjerningspersoner i 2021. Dette er færre enn noe tidligere år i den sammenliknbare statistikken tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

 10. Mer soning av ubetinget fengselsdom i 2021

  Det er flere som soner en ubetinget fengselsdom i 2021, både i fengslene og med fotlenke, enn i året før. Stor nedgang i varetekt bidrar imidlertid til å dempe økningen av det totale antallet fengslinger.

 11. Fortsatt nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd

  I løpet av 2021 registrerte politiet og påtalemyndigheten totalt 278 800 lovbrudd, som er drøyt 7 prosent færre enn året før. Mens nedgangen gjelder for de fleste lovbruddsgrupper, er den klart størst for narkotikalovbrudd, som reduseres med en tredel.

 12. 1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge

  Sannsynligheten for at et fengselsopphold starter med varetekt påvirkes særlig av hvorvidt den fengslede har fast opphold i Norge. Statsborgerskap påvirker også, men har mer å si for lengden på varetektsoppholdet.

 13. Når betingelsene er straffen

  Det mest utbredte alternativet til både bot og fengsel som straff er helt å slippe noen form for oppfølging eller kontroll. De fleste alternative reaksjoner erstatter milde straffer. Nyere alternativer som ungdomsstraff og narkotikaprogram erstatter i stedet relativt lange fengselsdommer.

 14. Færre sonet i fengsel under pandemien

  Omfanget av domssoning i fengsel er særlig preget av smittevernstiltak i pandemiåret 2020. Nesten tusen færre soninger i fengsel ble avsluttet enn året før, samtidig som det aldri har vært flere fotlenkesoninger. Periodevis stengte landegrenser har også påvirket hvem som blir varetektsfengslet.

 15. Nesten 300 000 lovbrudd avgjort i 2020

  Etterforskningen ble avsluttet for 297 500 lovbrudd i 2020. Dette medførte 145 800 siktelser overfor 69 900 gjerningspersoner. Et år med annerledes samfunnskontakt har hatt betydning, men flere av utviklingstrekkene fra de foregående årene er samtidig blitt tydeligere.

 16. Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020

  Både påtalemyndighet og domstol ila et normalt antall straffereaksjoner i pandemiåret 2020. Men det ble gitt 76 prosent flere betingede påtaleunnlatelser og halvparten så mange forenklede tollforelegg.

 17. Færre tyverier i pandemiåret 2020

  Politiet og påtalemyndigheten registrerte 300 600 lovbrudd i løpet av 2020, 3 prosent færre enn året før. Nedgangen drives i hovedsak av færre tyverier, men samfunnsendringene som fulgte av covid-19-pandemien påvirket også befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kriminalitet og rettsvesen.

Faktasider