Rapporter 2020/22

Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017

Fra overgrep til straff

Anmeldelsene av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn har i de siste 15 årene medført store endringer i den registrerte voldskriminaliteten. Men hva skjer i rettssystemet etter at vold i nære relasjoner eller overgrep mot barn er anmeldt hos politiet?

For å gi svar på dette spørsmålet har vi utviklet statistikk over straffesakskjeden og definert to nye lovbruddstyper, familievold lovbrudd og lovbrudd mot barn under 16 år. Vi beskriver de anmeldte lovbruddene i 2010, og hvordan politiet og påtalemyndigheten og domstolene har avgjort forskjellige typer av familievold og lovbrudd mot barn i perioden 2010-2017.

I denne statistikken er det 7 079 anmeldte familievold lovbrudd, hvorav 2 447 er lovbruddstypen mishandling i nære relasjoner, og 6 879 anmeldte lovbrudd mot barn under 16 år, hvorav 4 605 er i lovbruddsgruppene for volds- og seksuallovbrudd. Vår gjennomgang viser store variasjoner både innenfor og mellom de forskjellige typene av familievold og lovbrudd mot barn. Vi ser blant annet at:

Gjerningstiden, anmeldelsestiden og rettstiden:

 • Flertallet av de anmeldte tilfellene av familievold og volds- og seksuallovbrudd mot barn er hendelser som har skjedd på en bestemt dag, og er anmeldt relativt kort tid etter at de har skjedd.
 • En stor andel av mishandling i nære relasjoner, og en enda større andel blant flere typer av seksuelle overgrep mot barn, er handlinger som har skjedd i lengre gjerningsperioder – og er anmeldt lenge etter at de har skjedd.
 • Å komme frem til at en anmeldelse skal henlegges på grunn av manglende bevis tar ofte lang tid, og anmeldelsestiden er i seg selv ikke avgjørende for oppklaringen, både for familievold og lovbrudd mot barn under 16 år.
 • Hvorvidt en anmeldelse ender i domstolene eller ikke, betyr mest for hvor lang tid straffesaksprosessen varer. Dette gjelder særlig for anmeldelser av mishandling i nære relasjoner og seksuallovbrudd.

Familievold avgjort i rettssystemet:

 • Over halvparten (55,5 prosent) av alle anmeldelser av familievold er avgjort uten at rettssystemet har utpekt en eller flere gjerningspersoner.
 • 7 prosent av alle anmeldelser av familievold er avvist som ikke-lovbrudd.
 • Over halvparten (55 prosent) av alle anmeldelser av mishandling i nære relasjoner, og 38 prosent av anmeldelsene av andre typer familievold, er henlagt på grunn av manglende bevis.
 • En firedel av alle anmeldelser av familievold er avsluttet hos påtalemyndigheten som oppklart og med en utpekt gjerningsperson – da oftere uten en straffereaksjon enn med en straffereaksjon.
 • 30 prosent av alle anmeldte familievold lovbrudd endte opp med en straffereaksjon til en eller flere gjerningspersoner, hvor en av fem anmeldelser resulterte i straff gitt i domstolene – da som oftest med en fengselsdom.

Lovbrudd mot barn under 16 år avgjort i rettssystemet:

 • Halvparten av de anmeldte volds- og seksuallovbruddene mot barn under 16 år er avgjort uten at rettssystemet har utpekt en eller flere gjerningspersoner – da som oftest på grunn av manglede bevis.
 • En av ti anmeldelser av lovbrudd mot barn under 16 år er avvist som ikke-lovbrudd.
 • En firedel av lovbrudd mot barn under 16 år er avsluttet hos påtalemyndigheten som oppklart og med en utpekt gjerningsperson. For kroppskrenkelser og kroppsskader mot barn under 16 år er om lag halvparten av alle anmeldelsene avsluttet på denne måten – ofte fordi gjerningspersonen var under 15 år.
 • 35 prosent av alle anmeldte seksuallovbrudd mot barn under 16 år, og 28 prosent av alle anmeldte tilfeller av vold og mishandling mot barn under 16 år, endte opp med en straffereaksjon til en eller flere gjerningspersoner. En av tre anmeldelser av seksuallovbrudd mot barn under 16 år endte opp med en straff ilagt av domstolene – da som oftest med en dom på ubetinget fengsel.

Familievold, overgrep mot barn og andre lovbrudd i rettssystemet:

 • Mange anmeldelser av familievold og overgrep mot barn har særtrekk som reduserer mulighetene for direkte sammenlikning med andre typer av lovbrudd.
 • I straffesakskjeden 2010-2017 kommer det likevel klart frem at mishandling i nære relasjoner og voldtekt er de lovbruddstypene som i aller størst grad blir henlagt på grunn av manglende bevis – og at andre typer av familievold også henlegges med denne grunnen i større grad enn andre voldslovbrudd.
 • En stor andel av volds- og seksuallovbruddene mot barn under 16 år blir også henlagt på grunn av manglende bevis, men dette skjer ikke oftere enn for andre anmeldelser av volds- og seksuallovbrudd.
 • Seksuallovbrudd mot barn under 16 år ender noe oftere i domstolene og med en ubetinget fengselsstraff enn andre anmeldte seksuallovbrudd.
 • Vold og mishandling mot barn under 16 år ender sjeldent i domstolene og med straff på ubetinget fengsel, også sett i forhold til anmeldelsene med andre voldsofre.

Om publikasjonen

Tittel

Fra overgrep til straff. Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017

Ansvarlig

Reid J. Stene

Serie og -nummer

Rapporter 2020/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emne

Kriminalitet og rettsvesen

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1143-5

ISBN (trykt)

978-82-587-1142-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

200

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt