Rekordmange i fengsel i 2016

Publisert:

Hvis man ser alle former for soning under ett, har det aldri tidligere vært flere i fengsel enn i 2016.

Det var et historisk stort omfang av fengsling i 2016, når vi ser soning av fengselsdom i anstalt, soning med elektronisk kontroll, bøtesoning og varetekt under ett. Det var særlig mye soning av fengselsdom i anstalt, men også flere bøtesonere og sonere med elektronisk kontroll.

Vi ser at flere av trendene fra de foregående årene er videreført, blant annet i bruken av varetektsfengslinger og soningsgjennomføring med fotlenke. Men at fengselet Norgerhaven i Nederland har vært en del av Kriminalomsorgen gjennom hele 2016 preger nok fengslingsstatistikken i 2016 i enda større grad, både for typer fengslinger og de fengslede.

Over én million dager sonet i fengsel

I 2016 ble det gjennomført totalt 1 085 000 soningsdager i fengselsanstaltene. Dette betyr at det på en gjennomsnittsdag det året var 2 964 personer som sonet en straff i fengsel. Av disse sonet 2 774 personer en fengselsdom, 89 en forvaringsdom og 100 personer sonet ubetalte bøter i fengsel. Samlet sett er dette 3,6 prosent flere enn året før og hele 7,7 prosent flere enn i 2014. Som det fremgår av figur 1, er dette det høyeste gjennomsnittlige antallet soningsinnsatte i fengsel noensinne i statistikkens tidsserie tilbake til 1960.

1 Nedre straffbar alder endret fra 14 år til 15 år i 1990. Innsatte med elektronisk kontroll (2008-2016) er ikke inkludert.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall innsatte i fengsel, etter type fengsling¹

Varetekt Bøtesoning Forvaring/sikring Fengselsdom, anstalt
1960 353 177 1042
1961 356 143 1056
1962 416 124 1108
1963 447 115 1222
1964 384 135 1295
1965 384 132 84 1229
1966 404 111 79 1186
1967 448 91 73 1251
1968 444 90 68 1271
1969 493 104 68 1157
1970 507 38 58 1089
1971 521 19 46 1126
1972 469 25 55 1258
1973 519 18 60 1315
1974 498 21 41 1364
1975 483 18 26 1386
1976 411 18 26 1347
1977 421 15 21 1322
1978 406 13 15 1347
1979 405 15 22 1306
1980 387 23 19 1368
1981 415 29 14 1342
1982 496 25 23 1344
1983 564 21 27 1421
1984 538 17 36 1453
1985 493 13 44 1554
1986 432 16 46 1508
1987 433 18 47 1525
1988 461 17 62 1573
1989 491 22 77 1618
1990 499 14 77 1789
1991 533 41 83 1891
1992 547 33 71 1826
1993 532 53 74 1991
1994 532 62 79 1997
1995 521 55 78 1951
1996 584 30 84 1904
1997 593 42 77 1824
1998 588 36 75 1767
1999 624 43 58 1787
2000 594 44 52 1859
2001 612 47 61 2041
2002 666 52 64 2050
2003 644 38 69 2194
2004 618 47 72 2290
2005 585 109 76 2354
2006 572 85 75 2519
2007 664 84 78 2594
2008 731 112 76 2469
2009 803 106 71 2423
2010 993 77 71 2484
2011 935 74 79 2639
2012 947 75 83 2578
2013 1030 68 85 2551
2014 1051 85 88 2581
2015 1003 79 93 2688
2016 1005 100 89 2774

Også flere som sonet med fotlenke

Som det fremgår av figur 2 og statistikkene fra tidligere år, har det i løpet av de siste årene vært en stor økning i antallet som sonet hele eller deler av en fengselsdom med elektronisk kontroll, også kjent som soning med fotlenke. De 3 113 løslatelsene fra elektronisk kontroll i 2016 var nesten 5 prosent flere enn året før og hele 26 prosent flere enn i 2014.

Figur 2. Løslatelser, etter type fengsling. Antall

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bøtesoning 900 1072 654 679 1605 1287 1241 1601 1435 1082 970 1002 822 916 881 1049
Varetekt 2694 2724 2339 2007 1984 1972 1888 1881 2205 2409 2203 2184 2146 1909 1824 1692
Elektronisk kontroll 0 70 689 917 960 1385 1727 2479 2967 3113
Fengselsdom og forvaring/sikring 8072 7699 7847 8151 8413 8966 9644 9147 7861 7727 7208 6972 6632 5756 5823 6257

Flere sonet korte dommer, særlig for ruspåvirket kjøring

Det var totalt 9 357 løslatelser fra soning av fengselsdom i 2016. 5 667 var da avsluttede soninger som hadde vart i mindre enn to måneder, som er nær 8 prosent flere enn året før. Blant disse var det klart størst økning for de som hadde sonet en dom for ruspåvirket kjøring. I 2016 ble det gjennomført i alt 2 104 soninger hvor ruspåvirket kjøring var hovedlovbrudd. Det er mer enn 25 prosent flere enn i alle de fire foregående årene, og mye av denne økte soningen skjedde i fengselsanstaltene.

Flere korte straffer i fengsel, etter åtte års kraftig nedgang

Antallet løslatelser fra fengselsanstalt etter mindre enn to måneders soning har gått ned hvert år, og samlet sett blitt mer enn halvert, i perioden 2007–2015. I 2016 ble imidlertid 9 prosent flere slike korte dommer gjennomført i anstalt, som figur 3 illustrerer. Det var da først og fremst økningen på hele 41 prosent i antallet gjennomførte fengselsstraffer for ruspåvirket kjøring som bidro til dette.

Ordningen med hjemmesoning med fotlenke har bidratt til at stadig flere av særlig de korteste dommene sones utenfor fengselsanstaltene. At det i fengselsanstaltene ble gjennomført flere korte fengselsdommer i 2016, innebærer dermed et tydelig brudd på en av de mest markante trendene i den norske kriminalomsorgen de siste årene. I fengslingsstatistikken vises dette bruddet på forskjellige måter, blant annet ved at det er en relativt stor økning av kvinner i fengselsanstaltene.

Noen trekk ved utviklingen må da ses i lys av utviklingen i statistikkene over de som blir tatt og straffet for de ulike typene av lovbrudd. At endringene i fengselsanstaltene er så pass markante, må imidlertid ses i sammenheng med at antallet tilgjengelige fengselsplasser var høyt i slutten av 2015 og hele 2016 – særlig på grunn av overføringer av innsatte til Norgerhaven i Nederland.

Figur 3

Figur 3. Løslatelser fra soning av fengselsdom i anstalt og elektronisk kontroll (EK), etter anstalttid

Flere som soner for mer alvorlige lovbrudd

Det var ikke bare økningen i gjennomføringen av de korteste dommene som gjorde at omfanget av soning i fengsel økte. I 2016 var det for eksempel 1 660 nyinnsettelser på soning i anstalt etter dom for vold og mishandling, som er nesten 8 prosent flere enn året før. I denne hovedlovbruddsgruppen var det en økning av fengslinger etter dom for både grov kroppsskade og mishandling i nære relasjoner.

Færre, men lengre varetektsfengslinger

På en gjennomsnittsdag i 2016 var 1 005 personer varetektsfengslet. Dette omfanget er på samme høye nivå som i de seks foregående årene, som det fremgår av figur 1. De i alt 3 189 avsluttede varetektsoppholdene i 2016 er imidlertid 7 prosent færre enn i 2015 og hele 21 prosent færre enn i 2013. Nedgangen i begge disse periodene er da tilnærmet like stor både blant dem som løslates direkte fra varetekt og blant dem som sitter i varetekt helt frem til de blir overført til soning av den resterende delen av dommen på ubetinget fengsel.

Norske statsborgere nå i flertall

I perioden 2013–2016 var det en særlig stor nedgang i antall varetektsfengslinger på grunn av tyveri og narkotikalovbrudd. Sammenliknet med de foregående årene var det i 2016 også betydelig færre varetektsfengslinger på grunn av brudd på utlendingslovgivningen. Samlet sett bidrar nedgangen for utenlandske statsborgere mest til nedgangen de siste årene i det totale antallet varetektsopphold. Dermed er det i 2016, for første gang i den femårsperioden vi har slik statistikk, flere varetektsopphold for norske statsborgere enn for ikke-norske statsborgere – slik det fremgår av figur 4.

Figur 4

Figur 4. Nyinnsettelser på fengselsdom og varetekt, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. 2016

Nytt datagrunnlag fra nytt Reaksjonsregister

Reaksjonsregisteret (SSP 3.0) erstattet fra og med 1. oktober 2015 Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister (SSP 2.0.). Dermed er 2016 det første hele året med grunnlagsdata fra nytt register. Uttrekket til fengslingsstatistikken er imidlertid tilnærmet identisk som tidligere år. Det klareste unntaket er pågripelsene og varetektsfengslingene som ikke skjer i Kriminalomsorgen, det vil si kun gjennomføres hos politiet. Disse registreres ikke i det nye Reaksjonsregisteret. Dette kan ha medført at antall av de aller korteste tilganger og avganger fra varetekt er noe redusert i 2015 og 2016.

Nye statistikker med ny klassifisering av lovbrudd

SSB publiserer nå tall etter ny Standard for lovbruddstyper, som følge av at straffeloven av 2005 og nytt kodeverk for registrering av lovbrudd ble innført i politiets register fra og med 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, og tall for disse er gjort tilgjengelig i statistikkbanken – for innsatte per 1. januar og løslatelser tilbake til 2002,og for nyinnsettelser og overføringer tilbake til 2012. Detaljert oversikt, med korrespondanse til politiets koder for lovbrudd, er tilgjengelig i Klassifikasjoner og kodelister. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

Kontakt