Kriminalitet

Fakta om kriminalitet

Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge? Hvor mange utsettes for dem, og hva kjennetegner de lovbryterne politiet tar? Her får du svar på disse og mange andre spørsmål om kriminalitet og rettsvesen i Norge.

Tyveri

Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere

Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd
Ikon av stolpediagram
Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd
2022
32,7
%
4,2 prosentpoeng fra året før
Hvor blir folk bestjålet? Tyveri fra person etter gjerningssted.

Butikktyveri,Sykkeltyveri,Tyveri fra bolig/hytte,Tyveri av bil og andre motorkjøretøy

Utvalgte anmeldte tyverier

Butikktyveri
2022
18 716
anmeldte tyverier
12,1 % fra året før
Sykkeltyveri
2022
19 789
anmeldte tyverier
11,4 % fra året før
Tyveri fra bolig/hytte
2022
13 745
anmeldte tyverier
8,1 % fra året før
Tyveri av bil og andre motorkjøretøy
2022
4 018
anmeldte tyverier
27,7 % fra året før
Bedragerier
ikon av lommebok
Bedragerier
2022
23 048
anmeldte bedragerier
21,8 % fra året før

Rusmiddellovbrudd

Anmeldte narkotikalovbrudd

Andel av alle fengslete per 1. januar som har narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd¹

¹Hovedlovbruddet vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, der en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd
Artikkel / 15. februar 2008
Narkotikasiktedes lovbrudd preger rettssystemet

Hvem blir tatt for befatning med ulovlige rusmidler i Norge - og hvilke lovbrudd konfronteres de med av strafferettssystemet?

Promillekjøring¹,Doping,Overtredelse av alkoholloven,Annet/uspesifisert

Andre rusmiddellovbrudd

Promillekjøring¹
2022
12 102
anmeldte lovbrudd
20,1 % fra året før
Doping
2022
1 025
anmeldte lovbrudd
6,8 % fra året før
Overtredelse av alkoholloven
2022
305
anmeldte lovbrudd
-9,2 % fra året før
Annet/uspesifisert
2022
832
anmeldte lovbrudd
-38,2 % fra året før

¹Promillekjøring inkluderer brudd på vegtrafikklovens og småbåtlovens bestemmelser om ruspåvirket kjøring, og gjelder alle typer rusmidler

Vold

Ofre for vold og mishandling per 1000 innbyggere

Drap,Drapsforsøk,Grov mishandling i nære relasjoner,Grov kroppsskade

Grov vold

Drap
2022
30
ofre
Drapsforsøk
2022
82
ofre
Grov mishandling i nære relasjoner
2022
77
ofre
Grov kroppsskade
2022
203
ofre
Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder

Vold og trusler etter type kontakt med politiet

Seksuallovbrudd

Ofre for seksuallovbrudd per 1000 innbyggere

Ofre for anmeldte voldtekter

¹Seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt etter innføringen av ny straffelov 1. oktober 2015. Denne type saker regnes dermed inn i totaltallet for voldtekt slik det er gruppert i SSBs nye standard for lovbrudd
Totalt,Seksuell omgang med barn 14-15 år,Seksuell omgang i overmaktsforhold¹,Seksuell omgang mellom nærstående²

Ofre for annen anmeldt seksuell omgang

Totalt
2022
521
personer
Seksuell omgang med barn 14-15 år
2022
304
personer
Seksuell omgang i overmaktsforhold¹
2022
157
personer
Seksuell omgang mellom nærstående²
2022
60
personer
¹Misbruk av stilling, tillitsforhold eller noens psykiske lidelse/utviklingshemming til å skaffe seg selv eller en annen seksuell omgang. Inkluderer seksuell omgang med innsatte eller andre i en institusjon under kriminalomsorgens, politiets eller barnevernets myndighet.
²Inkluderer incest, søskenincest og seksuell omgang med fosterbarn, stebarn o.l.
Ofre for andre seksuallovbrudd

Trafikklovbrudd

Straff for trafikklovbrudd

Anmeldte trafikklovbrudd
Ikon av bil
Anmeldte trafikklovbrudd
2022
43 852
anmeldte lovbrudd
-4,1 % fra fem år før

Forenklete forelegg resulterer normalt ikke i politianmeldelse. Antall anmeldte trafikklovbrudd er derfor langt lavere enn antall utmålte straffer i samme kategori.

Typer anmeldte trafikklovbrudd¹

¹Promillekjøring regnes som et rusmiddellovbrudd, se lenger opp på siden for tall om dette

Hvem begår lovbruddene?

Siktede personer per 1000 innbyggere

¹Barn under 15 år kan ikke straffes. Der de anses som skyldige etter endt etterforskning, står de allikevel som siktede i statistikken, selv om saken blir henlagt på grunn av alder.
Menn,Kvinner

Siktede personer per 1000 innbyggere

Menn
2022
19,25
personer per 1000
-32,4 % fra ti år før
Kvinner
2022
4,27
personer per 1000
-24,3 % fra ti år før
Artikkel / 27. september 2018
Tre av fire straffede er menn

Det har vært en nedgang for mange typer straffereaksjoner de siste ti årene. Andelen menn blant de straffede har også sunket, men fortsatt er det store flertallet av de straffede menn.

Andel oppklarte saker

Oppklaringsprosent

Ikon av saksmappe
Andel oppklarte saker
2022
43
%
Oppklaringsprosent etter lovbruddstype

Artikkel / 2. juni 2020
Fra overgrep til straff

Hva skjer i rettssystemet etter at vold i nære relasjoner eller overgrep mot barn er anmeldt hos politiet?

Bøter og fengsel

Totalt antall straffereaksjoner
Ikon av dokumenter
Totalt antall straffereaksjoner
2022
288 660
straffereaksjoner

Bøter

Forelegg,Forenklete forelegg
Forelegg
2022
32 804
-39,9 % fra ti år før
Forenklete forelegg
2022
230 650
-4,0 % fra ti år før

Forelegg er en bot som skrives ut av politiet. Hvis forelegget vedtas av den siktede, har det samme virkning som en dom. Forelegg blir registrert i Reaksjonsregisteret.

Forenklet forelegg er en bot ilagt på stedet av tjenesteperson i politi eller tollvesen, eller ved automatisk trafikkontroll. Hvis et forenklet forelegg blir vedtatt, slipper gjerningspersonen politianmeldelse og registrering i Reaksjonsregisteret.

Hvilke lovbrudd fører til forelegg?

¹Myndighetskrenkelse inkluderer hindring og forulemping av offentlig tjenestemann, brudd på oppholds- og kontaktforbud, uriktig forklaring eller anklage, brudd på utlendingslovgivning m.m.
Hvilke lovbrudd fører til forenklet forelegg?

Bot ved dom¹
Ikon av dommerklubbe
Bot ved dom¹
2022
2 248
bøter
32,3 % fra ti år før

¹Tallet inkluderer bare bøter gitt som eneste straffereaksjon, og ikke bøter i kombinasjon med fengselsstraff

Fengsel

Betingete fengselsstraffer

Ubetingete fengselsstraffer

Artikkel / 15. juni 2016
Innsatt og utsatt

Innsatte i norske fengsler har før de fengsles dårligere levekår enn den øvrige befolkningen . Mange lever et økonomisk usikkert liv og har boligproblemer.

Innsatte i fengsel per 1. januar¹
Ikon av fengselsinnsatt
Innsatte i fengsel per 1. januar¹
2022
3 352
personer
-15,6 % fra ti år før

¹inkluderer ikke de som soner straff med elektronisk fotlenke

Hvilken type soning blir innsatte løslatt fra?

Artikkel / 16. mars 2016
30 prosent sonet med fotlenke

Langt flere fått nå sone sin fengselsstraff under elektronisk kontroll utenfor anstaltene.

Betinget påtaleunnlatelse,Samfunnsstraff,Forvaring,Tvungent psykisk helsevern

Andre straffereaksjoner

Betinget påtaleunnlatelse
2022
3 723
straffereaksjoner
Samfunnsstraff
2022
1 611
straffereaksjoner
Forvaring
2022
19
straffereaksjoner
Tvungent psykisk helsevern
2022
65
straffereaksjoner

Betinget påtaleunnlatelse innebærer at påtalemyndigheten velger å avstå fra vanlig straffeforfølgelse selv om straffeskyld anses bevist, men på gitte betingelser. Et grunnvilkår er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, fra seks måneder til to år.

Samfunnsstraff er et alternativ til en fengselsstraff som ikke er lenger enn ett år. Det innebærer at man gjør opp for seg ved ubetalt, samfunnsnyttig arbeid i stedet, og gis hovedsakelig til førstegangslovbrytere og unge lovbrytere.

Forvaring er frihetsberøvelse under Kriminalomsorgen uten begrensning i tid. Forvaring kan bare gis tilregnelige lovbrytere, og gis til lovbrytere som regnes som en fare for samfunnet eller der det er stor fare for gjentatte lovbrudd.

Tvungent psykisk helsevern er frihetsberøvelse under det regionale helsevesenet. Det kan bare ilegges utilregnelige lovbrytere, som etter loven ikke kan dømmes til fengselsstraff.

Innvandring og statsborgerskap

Andel av siktede personer som ikke er norske statsborgere
Ikon: siktet, ikke norsk statsborger
Andel av siktede personer som ikke er norske statsborgere
2022
21,7
%
0,4 prosentpoeng fra året før
Artikkel / 11. desember 2017
Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.

Siktede personer uten norsk statsborgerskap. Utvalgte land.

Andel av innsatte i fengsel som ikke har norsk statsborgerskap
Ikon av pass
Andel av innsatte i fengsel som ikke har norsk statsborgerskap
2022
23,8
%
Andel innsatte per 1. januar uten norsk statsborgerskap

Artikkel / 27. januar 2022
1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge

Sannsynligheten for at et fengselsopphold starter med varetekt påvirkes særlig av hvorvidt den fengslede har fast opphold i Norge. Statsborgerskap påvirker også, men har mer å si for lengden på varetektsoppholdet.