Banner med bilde og tittel

Fakta om

Kriminalitet

Ingress

Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge? Hvor mange utsettes for dem, og hva kjennetegner lovbryterne? Her får du svar på disse og mange andre spørsmål om kriminalitet i Norge.

Tyveri

Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere

Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd
Butikktyveri,Sykkeltyveri,Tyveri fra bolig/hytte,Tyveri av bil og andre motorkjøretøy
Bedragerier

Rusmiddellovbrudd

¹Hovedlovbruddet vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, der en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd
Promillekjøring¹,Doping,Overtredelse av alkoholloven,Annet/uspesifisert

¹Promillekjøring inkluderer brudd på vegtrafikklovens og småbåtlovens bestemmelser om ruspåvirket kjøring, og gjelder alle typer rusmidler

Vold

Drap,Drapsforsøk,Grov mishandling i nære relasjoner,Grov kroppsskade
Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder

Vold og trusler etter type kontakt med politiet

Seksuallovbrudd

Ofre for anmeldte voldtekter¹
¹Seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt etter innføringen av ny straffelov 1. oktober 2015. Denne type saker regnes dermed inn i totaltallet for voldtekt slik det er gruppert i SSBs nye standard for lovbrudd

Ofre for annen anmeldt seksuell omgang
¹Inkluderer incest, søskenincest og seksuell omgang med fosterbarn, stebarn o.l. ²Misbruk av stilling, tillitsforhold eller noens psykiske lidelse/utviklingshemming til å skaffe seg selv eller en annen seksuell omgang. Inkluderer seksuell omgang med innsatte eller andre i en institusjon under kriminalomsorgens, politiets eller barnevernets myndighet.

Trafikklovbrudd

Anmeldte trafikklovbrudd

Forenklete forelegg resulterer normalt ikke i politianmeldelse. Antall anmeldte trafikklovbrudd er derfor langt lavere enn antall utmålte straffer i samme kategori.

¹Promillekjøring regnes som et rusmiddellovbrudd, se lenger opp på siden for tall om dette

Bøter og fengsel

Totalt antall straffereaksjoner

Bøter

Forelegg
¹Myndighetskrenkelse inkluderer hindring og forulemping av offentlig tjenestemann, brudd på oppholds- og kontaktforbud, uriktig forklaring eller anklage, brudd på utlendingslovgivning m.m.

Forenklete forelegg

Forelegg er en straffereaksjon som brukes ved mindre alvorlige lovbrudd. Hvis forelegget vedtas av den siktede, har det samme virkning som en dom. Forelegg blir registrert i Reaksjons- eller bøteregisteret.

Forenklet forelegg er en bot ilagt på stedet av tjenesteperson i politi eller tollvesen, eller ved automatisk trafikkontroll. Det kan bare gis for mindre alvorlige trafikk- eller tollovertredelser. Hvis et forenklet forelegg blir vedtatt, slipper gjerningspersonen politianmeldelse og registrering i Reaksjonsregisteret.

Bot ved dom¹

¹Tallet inkluderer bare bøter gitt som eneste straffereaksjon, og ikke bøter i kombinasjon med fengselsstraff

Fengsel

Betingete fengselsstraffer

Ubetingete fengselsstraffer

¹inkluderer ikke de som soner straff med elektronisk fotlenke

Betinget påtaleunnlatelse innebærer at påtalemyndigheten velger å avstå fra vanlig straffeforfølgelse selv om straffeskyld anses bevist, men på gitte betingelser. Et grunnvilkår er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, fra seks måneder til to år.

Samfunnsstraff er et alternativ til en fengselsstraff som ikke er lenger enn ett år. Det innebærer at man gjør opp for seg ved ubetalt, samfunnsnyttig arbeid i stedet, og gis hovedsakelig til førstegangslovbrytere og unge lovbrytere.

Forvaring er frihetsberøvelse under Kriminalomsorgen uten begrensning i tid. Forvaring kan bare gis tilregnelige lovbrytere, og gis til lovbrytere som regnes som en fare for samfunnet eller der det er stor fare for gjentatte lovbrudd.

Tvungent psykisk helsevern er frihetsberøvelse under det regionale helsevesenet. Det kan bare ilegges utilregnelige lovbrytere, som etter loven ikke kan dømmes til fengselsstraff.

relaterte faktasider