Nesten alle straffereaksjoner er en bot

Publisert:

Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, men mindre markant. Med rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner dominerer ulike typer bøter fortsatt statistikken, alene eller kombinert med annen straff.

Totalt 270 300 straffereaksjoner ble registrert i 2018, viser nye tall fra statistikken Straffereaksjoner. Det er en nedgang fra året før på 2,5 prosent, og dermed fortsetter nedgangen i straffereaksjoner også i 2018.

244 000 personer fikk minst én av disse straffereaksjonene. En av ti straffede fikk to eller flere reaksjoner i løpet av året.

Tre av fire reaksjoner et forenklet forelegg

I 2018 ila politiet 187 700 forenklede forelegg for veitrafikkovertredelse, i hovedsak mindre hastighetsoverskridelser, og tollvesenet ga 18 300 forenklede forelegg for smugling av mindre verdier. 

Videre ble 47 400 reaksjoner avgjort av påtalemyndigheten ved forelegg eller betinget påtaleunnlatelse, som er en nedgang på 5 prosent fra året før. Også for disse reaksjonene er de vanligste hovedlovbruddene trafikkovertredelser, samt rusmiddellovbrudd og ordens- og integritetskrenkelser.

16 900 av straffereaksjonene registrert i 2018 var avgjort i en domstol, som er 4,3 prosent færre enn året før og 34 prosent færre enn toppåret 2005. Tar vi hensyn til befolkningsutviklingen må vi tilbake til 1960-tallet for et år med færre straffereaksjoner ilagt ved dom. For straffedommene dominerer rusmiddellovbrudd, inkludert promillekjøring, fulgt av vold og mishandling som den nest vanligste hovedlovbruddsgruppen.

Figur 1. Straffereaksjoner, etter type reaksjon og straffeutmåling.

Forenklet forelegg (bot) Forelegg (bot) Dommer med bot Dommer uten bot Betinget påtaleunnlatelse
2002 139587 46942 9898 9402 159
2003 181960 52587 11158 11177 164
2004 225704 55376 9420 10982 559
2005 233190 56457 12340 13251 951
2006 263659 58603 11222 12626 772
2007 269398 62917 11097 12311 1426
2008 256350 58053 10312 11935 1706
2009 234032 55393 9677 11220 1959
2010 253755 56257 10323 13083 2615
2011 237586 55525 9176 11898 2716
2012 240239 54606 8453 11375 2349
2013 228823 55385 9245 12675 3208
2014 224884 52868 8291 11365 3303
2015 213989 53922 9136 11326 3477
2016 217197 50586 8872 11007 3261
2017 209609 46199 7940 9752 3675
2018 206036 43382 7395 9532 3992
 

Ofte bøter også ved dom

Utover strafferettslige bøter ilagt av påtalemyndigheten var det i 2018 registrert 7 400 bøter ilagt av domstol, som oftest i kombinasjon med annen straff. Det utgjør 44 prosent av alle dommer. I tillegg kommer inndragning eller erstatningskrav som idømmes i forbindelse med straffeutmålingen.

Til sammen ble det i 2018 ilagt bøter på 1,2 milliarder kroner, som er 6,2 prosent mindre enn i året før og omtrent på nivå med gjennomsnittet av de ti foregående årene. Gjennomsnittet for bøter ved forenklet forelegg var 3 400 kroner. For forelegg, inkludert de 500 gitt til foretak, var gjennomsnittsboten på 8 000 kroner, mens gjennomsnittet for bøter ved dom var på 19 900 kroner.

Mange reaksjoner gjøres betinget

Ser vi på domstolsavgjørelser og betingede påtaleunnlatelser i sammenheng, som vist i figur 2, utgjør helt eller delvis betingede avgjørelser 45 prosent i 2018. Betinget fengsel blir imidlertid oftest gitt i kombinasjon med annen straff, og utgjorde som eneste reaksjon kun 1 460 rettskraftige dommer.

Figur 2. Straffereaksjoner ved dom og betinget påtaleunnlatelse, etter type reaksjon

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dom på bot, særreaksjon eller annen type reaksjon 2265 2287 2125 2051 1755 1743 1612 1827 1905 1771 1622
Samfunnsstraff 2881 2603 2896 2521 2349 2427 2155 2032 1944 1873 1830
Ubetinget fengsel (eksl. sammen med betinget) 8325 7717 9110 8261 7947 9385 8435 8419 8557 8099 7960
Ubetinget og betinget fengsel 2028 1754 2224 2080 2046 2291 2120 2449 1999 1117 925
Betinget fengsel og bot 5032 4753 5129 4361 4004 4217 3765 4025 3790 3393 3131
Betinget fengsel alene 1716 1783 1922 1800 1727 1857 1569 1710 1684 1439 1459
Betinget påtaleunnlatelse 1706 1959 2615 2716 2349 3208 3303 3477 3261 3675 3992
 

Som det framgår av figur 2 er antallet betingede reaksjoner de to siste årene lavere enn i de foregående årene, men først og fremst på grunn av færre kombinasjonsdommer. Betingede påtaleunnlatelser og dommer på kun betinget fengsel har samlet sett økt med 60 prosent siden 2008, på grunn av økningen i betingede påtaleunnlatelser.

De 4 000 betingede påtaleunnlatelsene i 2018, særlig brukt overfor unge lovbrytere, er 8,6 prosent flere enn i året før og mer enn dobbelt så mange som i 2008. Endringene i bruk av betingede avgjørelser må derfor særlig ses i sammenheng med endringer i hva slags reaksjoner som gis til ungdom.

Betingede avgjørelser

Betinget fengsel, også kalt «fullbyrdingsutsettelse» i ny straffelov (§34), innebærer at den dømte slipper å sone den utmålte fengselsstraffen dersom de betingelser domstolen fastsetter blir overholdt.

Bøter, både ved forelegg og dom, kan gjøres betinget på samme måte som fengselsstraff hvis gjerningspersonen er under 18 år (strl.§53, 4.ledd). Betingede bøter er ikke spesifisert i statistikken, men utgjorde rundt 170 av alle bøter i 2018, avgjort enten ved forelegg eller dom.

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser (straffeprosessloven §69, 2.ledd).

Straffutmålingsutsettelse (strl.§60), også en form for betinget dom, tilsvarer betinget påtaleunnlatelse ved at en eventuell straff først fastsettes hvis vilkårene brytes. I 2018 var det registrert 11 dommer på straffutmålingsutsettelse, som i statistikken inngår i «Annen type reaksjon».

Et grunnvilkår for alle slike betingede avgjørelser er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid på opptil 2 år. I tillegg kan særvilkår fastsettes, slik som erstatningskrav, ungdomsoppfølging i konfliktråd, avholdsplikt og ulike promille- eller narkotikaprogram. I 2018 var under en av fem betingede straffereaksjoner registrert med et særvilkår.

Færre ubetingede fengselsdommer, men flere av de lengste

I 2018 ble det i alt registrert 8 900 rettskraftige ubetingede fengselsdommer, som er en ytterligere nedgang på 3,6 prosent fra 2017. Det er størst nedgang i antall mellomlange dommer, på 6 til 11 måneder, som går ned 13 prosent fra året før. Tendensen over lengre tid med færre korte og flere lengre ubetingede dommer fortsetter likevel i 2018, med 8,6 prosent økning i antall dommer på 5 år ubetinget fengsel eller mer.

Av strafferettslige særreaksjoner ble det i 2018 registrert 21 rettskraftige dommer på forvaring og 40 på tvungent psykisk helsevern. For forvaring er dette på nivå med fjoråret, mens det for tvungent psykisk helsevern er en ytterligere økning fra det allerede rekordhøye antallet på 31 dommer i 2017.

Fortsatt nedgang for mange typer lovbrudd

Endringene over tid i antall reaksjoner og hvilken straff som ilegges må ses i sammenheng med endringer i det registrerte kriminalitetsbildet og hvilke lovbrudd politi og påtalemyndighet oppklarer. I løpet av det siste tiåret har det vært en nedadgående trend for straffereaksjoner gitt for mange utbredte typer lovbrudd, som også videreføres i 2018. Blant annet er det færre trafikkovertredelser, rusmiddellovbrudd og eiendomstyverier, slik figur 3 viser.

Over flere år har det også vært stor nedgang i dommer for heleri og kroppsskade. De siste to årene har det i tillegg vært stor nedgang i antall dommer for bedrageri og trusler. 

Figur 3. Straffereaksjoner unntatt forenklet forelegg, etter hovedlovbruddsgruppe

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eiendomstyveri 7735 8441 9036 8568 8234 8749 7802 7731 6784 5960 5440
Annet vinningslovbrudd 6462 5686 6141 6053 5954 5903 5407 5699 5056 4208 3797
Eiendomsskade 1100 930 1050 869 823 790 711 775 719 754 733
Vold og mishandling 6278 5961 6591 5867 5760 5998 5790 5691 5881 5462 5479
Seksuallovbrudd 674 725 928 956 870 942 805 859 922 921 980
Rusmiddellovbrudd 18989 18049 20288 20368 19505 22438 21097 21682 19960 17644 16505
Ordens- og integritetskrenkelse 11133 10001 10682 11770 11679 11476 10762 11030 9672 9007 8504
Trafikkovertredelse 28206 26902 25990 23402 22741 22982 22103 23068 23348 22158 21635
Annet lovbrudd 1429 1554 1572 1462 1217 1235 1350 1326 1384 1452 1228

Unntakene fra den generelle nedgangen gjelder, som i 2017, først og fremst visse særlig alvorlig lovbrudd, slik som voldtekt, grove typer vold og grove bedragerier. Flere dommer for seksualiserte bilder av barn står for mye av den samlede økningen i dommer for seksuallovbrudd på 12 prosent det siste året.

Unge oftere straffet for vold enn andre

De 3 200 dommene for vold og mishandling som hovedlovbrudd i 2018 er 3 prosent flere enn i 2017. Med unntak av 2017 må vi likevel tilbake til 2002 for å finne et lavere antall dommer for denne lovbruddsgruppen samlet sett.

Unge får flere straffereaksjoner for vold og mishandling enn de som er eldre, og menn langt flere enn kvinner. I likhet med utviklingen for siktede personer er likevel den generelle overrepresentasjonen av ungdom og unge voksne betydelig redusert den siste tiårsperioden.

I 2018 ble det gitt totalt 4 000 straffereaksjoner til 15-17-åringer, 8 prosent flere enn året før, og drøyt 400 av disse var ilagt av domstol. Til tross for noe økning de siste to årene, har perioden fra starten av 2000-tallet vært preget av en markant nedgang i straffereaksjoner gitt til ungdom, særlig når det gjelder dommer, som fram til 2008 lå på rundt 1200 i året. I samme periode har antall ubetingede fengselsstraffer til denne yngste gruppen straffede gått fra over 200 i året til 22 dommer i 2017. I 2018 var antallet 36 ubetingede dommer.

Nytt register og ny straffelov i 2015 påvirker lovbruddsinndelingen

Det ble innført et nytt reaksjonsregister fra 1.10.2015 som statistikken henter data fra (med unntak av forenklede forelegg og et fåtall bøter og betingede påtaleunnlatelser som hentes fra andre registre). Nytt register gjør sammenlignbarheten med tidligere årganger noe usikker på grunn av ny registreringspraksis, særlig i 2015. Nytt register innebærer også at SSB nå bestemmer hovedlovbruddet for hver reaksjon, noe som tidligere ble gjort av politiet. Som resultat forekommer det endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper før og etter 2015 som skyldes endring i valg av hovedlovbrudd. Se Om statistikken i kapittel om Produksjon under avsnitt om Sammenlignbarhet over tid og sted for mer informasjon.

Nytt grunnlagsregister ble innført samtidig med at ny straffelov trådte i kraft i 2015. Straffeloven skiller nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen. SSBs nye lovbruddstandard ble implementert fra 2015-årgangen og tar høyde for ulike lovbruddskoder før og etter ny straffelov. Det er likevel ikke alt som er fullt ut sammenlignbart. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.