Stor nedgang i soning av bøter i fengsel

Publisert:

Nedgangen vi har sett i bruken av fengsel siden toppåret 2016 fortsatte i 2019, og spesielt markant er nedgangen i bøtesoning. Antallet forvaringsinnsatte har imidlertid aldri vært høyere.

Nye tall fra statistikken Fengslinger viser at det til sammen for alle typer fengslinger ble tilbrakt 1 209 400 dager i norske fengsler. Dette tilsvarer at det hver dag satt i gjennomsnitt 3 313 innsatte i fengsel, som er 6,5 prosent færre enn året før.

Det er mindre soning av ubetinget dom i fengsel som i størst grad driver nedgangen, slik det fremgår av figur 1. Dermed fortsetter utviklingen vi har sett siden 2016, og de 854 100 døgnene på fengselsdom er det laveste siden 2004. Antall dager personer satt i varetekt gikk også ned i 2019.

1 Nedre straffbar alder endret fra 14 år til 15 år i 1990. Innsatte med elektronisk kontroll (innført i 2008) er ikke inkludert.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall innsatte i fengsel, etter type fengsling¹

Forvaring/sikring Fengselsdom, anstalt Bøtesoning Varetekt
1960 1042 177 353
1961 1056 143 356
1962 1108 124 416
1963 1222 115 447
1964 1295 135 384
1965 84 1229 132 384
1966 79 1186 111 404
1967 73 1251 91 448
1968 68 1271 90 444
1969 68 1157 104 493
1970 58 1089 38 507
1971 46 1126 19 521
1972 55 1258 25 469
1973 60 1315 18 519
1974 41 1364 21 498
1975 26 1386 18 483
1976 26 1347 18 411
1977 21 1322 15 421
1978 15 1347 13 406
1979 22 1306 15 405
1980 19 1368 23 387
1981 14 1342 29 415
1982 23 1344 25 496
1983 27 1421 21 564
1984 36 1453 17 538
1985 44 1554 13 493
1986 46 1508 16 432
1987 47 1525 18 433
1988 62 1573 17 461
1989 77 1618 22 491
1990 77 1789 14 499
1991 83 1891 41 533
1992 71 1826 33 547
1993 74 1991 53 532
1994 79 1997 62 532
1995 78 1951 55 521
1996 84 1904 30 584
1997 77 1824 42 593
1998 75 1767 36 588
1999 58 1787 43 624
2000 52 1859 44 594
2001 61 2041 47 612
2002 64 2050 52 666
2003 69 2194 38 644
2004 72 2290 47 618
2005 76 2354 109 585
2006 75 2519 85 572
2007 78 2594 84 664
2008 76 2469 112 731
2009 71 2423 106 803
2010 71 2484 77 993
2011 79 2639 74 935
2012 83 2578 75 947
2013 85 2551 68 1030
2014 88 2581 85 1051
2015 93 2688 79 1003
2016 89 2774 100 1005
2017 102 2666 90 918
2018 112 2513 72 844
2019 120 2340 30 824

Spesielt stor er nedgangen i soning av bøter. Mens det i 2018 ble gjennomført 26 400 døgn på bøtesoning, er det tilsvarende antallet 10 800 døgn i 2019, en nedgang på hele 59 prosent.

I de syv foregående årene er det i gjennomsnitt påbegynt 783 soninger av ubetalte bøter i året. I 2019 er antallet kun 202. Nedgangen må ses i sammenheng med at bøtetjenesteordningen ble gjort til en landsomfattende ordning i løpet av 2019. Betydelig flere utførte dermed samfunnsnyttig tjeneste istedenfor å sone en ubetalt bot i fengsel.

Betydelig flere i forvaring

Fra forvaring ble innført som særreaksjon i 2002 har det vært en stabil økning i bruken av denne type fengsling, da tilfanget over tid er større enn antallet som løslates. Fra 2016 har vi imidlertid sett en større økning i gjennomførte døgn enn tidligere. I gjennomsnitt satt det 120 innsatte i forvaring i 2019. Dette er hele 35 prosent flere enn tre år før, og har særlig sammenheng med at det i 2017 og 2018 ble avsagt flere forvaringsdommer enn i årene før.

Vold og mishandling og seksuallovbrudd utgjør til sammen over 90 prosent av hovedlovbruddene til de som ved årets begynnelse soner en forvaringsdom. Over ni av ti innsatte i forvaring er menn.

Kvinner soner oftere med fotlenke

I 2019 økte bruken av soning med elektronisk kontroll, etter noen år med stabilt omfang i denne formen for soning. Soning med fotlenke er en type fengsling som i større grad brukes overfor kvinner enn menn. Nesten seks av ti kvinner som ble nyinnsatt på soning i 2019 startet soningen med fotlenke. Tilsvarende andel er 43 prosent for menn.

Over halvparten av de 2 919 nyinnsettelsene til fotlenke er for promillekjøring, ulovlig hastighet eller kjøring uten førerkort. Blant vinningslovbruddene, som utgjør 18 prosent, er det spesielt bedrageri, men også underslag og regnskapsovertredelse som ga grunn til soning med fotlenke. I alt 367 nyinnsettelser er for vold og mishandling. Mer enn hver fjerde av disse er for vold og trusler mot offentlig tjenestemann.

Halvparten på fengselsdom soner for seksuallovbrudd og vold og mishandling

Fotlenkeordningen bidrar til at soning av de korteste dommene på ubetinget fengsel i stadig større grad skjer utenfor fengsel. Dette medfører at lovbruddsfordelingen for de som til enhver tid soner i fengsel har endret seg over tid, som vist i figur 2. I 2019 sonet over halvparten av de innsatte for vold og mishandling og seksuallovbrudd. I løpet av de siste årene har det vært en tydelig økning i antall innsatte med seksuallovbrudd, og de 488 som sonet for slike lovbrudd i 2019 er 18 prosent flere enn gjennomsnittet de fem foregående årene.

Figur 2. Innsatte per 1. januar på fengselsdom i anstalt, etter hovedlovbruddsgruppe og år

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Annet lovbrudd (inkl. eiendomsskade, trafikklovbrudd og orden- og integritetskrenkelse) 5.89 5.02 5.27 5.72 5.49 5.63 5.79 5.33 5.71 6.15 5.64 6.45 6.49 6.51 7.11 7.16 6.98 5.87
Rusmiddellovbrudd 33.92 32.44 33.11 34.39 34.67 35.44 35.74 36.91 36.95 34.42 33.30 29.93 28.57 28.12 27.21 28.71 28.67 28.52
Annet vinningslovbrudd 8.00 9.17 8.84 9.12 9.62 8.87 8.74 9.77 8.55 7.72 8.14 8.53 6.85 5.79 7.26 8.28 7.62 7.32
Eiendomstyveri 20.33 19.88 18.30 17.59 17.32 15.56 13.88 12.39 12.42 12.37 13.09 13.28 13.55 13.32 12.18 8.91 7.18 6.51
Seksuallovbrudd 6.79 6.88 7.45 7.96 8.22 9.45 9.29 10.81 10.62 11.33 10.58 10.39 12.76 14.84 15.92 16.55 18.19 20.77
Vold og mishandling 25.06 26.61 27.04 25.23 24.69 25.05 26.56 24.79 25.76 28.02 29.24 31.42 31.79 31.42 30.32 30.39 31.37 30.99

Færre varetektsfengslinger av utenlandske statsborgere

Antall varetektsfengslinger har gått ned hvert år siden 2013. De 2 703 nyinnsettelsene på varetekt i 2019 er hele 15 prosent færre enn gjennomsnittet den foregående femårsperioden. Det som bidrar mest til denne utviklingen er at personer med ikke-norsk statsborgerskap i mindre grad varetektsfengsles. Faktisk skyldes hele nedgangen i varetektsfengslinger fra 2017-2019 dette, særlig som følge av færre varetektsfengslinger for ordens- og integritetskrenkelse og eiendomstyveri, noe som fremgår av figur 3.

Figur 3. Nyinnsettelser på varetekt, utenlandske statsborgere, etter hovedlovbruddsgruppe og år

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Annet lovbrudd (inkl. eiendomsskade og trafikklovbrudd) 18 7 16 18 25 19 17 19
Seksuallovbrudd 42 61 35 54 72 53 56 57
Annet vinningslovbrudd 214 198 200 216 143 140 111 97
Vold og mishandling 245 249 237 243 224 218 208 218
Eiendomstyveri 586 573 392 323 303 287 188 190
Orden- og integritetskrenkelse 438 494 474 436 340 298 283 208
Rusmiddellovbrudd 464 434 395 435 417 386 369 322

60 prosent av de innsatte som satt varetektsfengslet per 1. januar 2013 hadde utenlandsk statsborgerskap. Siden da har andelen sunket fra år til år, og i 2019 var det for første gang flere varetektsfengslede med norsk enn ikke-norsk statsborgerskap.

Faktaside

Kontakt