I store deler av 2020 har samfunnet vært underlagt nasjonale og lokale restriksjoner. Dette har påvirket kriminalitetsbildet. Vi ser store periodiske svingninger i omfanget av anmeldelser i løpet av året. I årets to første måneder ble det anmeldt noe flere lovbrudd enn i samme periode i året før. Sammenlignet med 2019 ser vi imidlertid et betydelig lavere omfang av registrerte anmeldelser i periodene med nedstengninger av samfunnet, særlig for noen typer lovbrudd, og spesielt i ukene og månedene etter midten av mars. Omfanget anmeldelser i første halvår er dermed lavere enn tilsvarende periode i 2019. For noen typer lovbrudd har også nedstengningene mot slutten av året ført til et lavere omfang av anmeldelser, men samlet sett er antallet anmeldelser i andre halvår av 2020 på nivå med samme periode året før.

Størst nedgang i tyverier

Nedgangen i det totale antallet anmeldte lovbrudd i 2020 er spesielt preget av den kraftige reduksjonen i eiendomstyverier, viser nye tall fra statistikken Anmeldte lovbrudd og ofre.

De nær 87 000 eiendomstyveriene i 2020 er drøyt 8 prosent færre enn i 2019.

Figur 1. Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe. Per 1 000 innbyggere

Som det fremgår av figur 1, er det også registrert færre tilfeller av annet vinningslovbrudd og vold og mishandling. Anmeldte seksuallovbrudd er på nivå med året før. Det er imidlertid registrert et mindre omfang av seksuallovbrudd i første halvår sammenlignet med samme periode i 2019.

Antall anmeldte rusmiddellovbrudd, ordens- og integritetskrenkelser og trafikklovbrudd er i betydelig grad påvirket av politiets kontroll- og patruljeringsvirksomhet. Nedgangen i rusmiddelovbrudd forsetter i 2020, og skyldes i størst grad færre anmeldelser av bruk og mindre besittelse av narkotika i første halvår. Det er også nedgang i ordens- og integritetskrenkelser, mens anmeldte trafikklovbrudd øker.

Det ble anmeldt nesten 21 400 eiendomsskader i 2020. Det er hele 21 prosent flere enn i året før, og det høyeste i antall siden 2010, også befolkningsøkningen tatt i betraktning. Det høye antallet har til dels sammenheng med et stort omfang anmeldte skadeverk mot enkelte foretak innen kollektivtransport.

Nedgang i tyverier på offentlig sted, særlig fra personer

Det er en vesentlig reduksjon i Omfatter tyverier, også grove, fra personer i salgslokale, i kollektivtransport, i gate, park, og annet friområde, i anlegg for idrett, kultur o.l og fra personer på annet offentlig og privat sted. som driver den totale nedgangen i tyverianmeldelsene i 2020. Dette må ses i sammenheng med at befolkningen i mindre grad har beveget og oppholdt seg i det offentlige rom. De nær 16 500 registrerte tyveriene fra person, grove tyverier inkludert, er en nedgang på hele 38 prosent fra 2019. Tyveri fra person i salgslokale utgjør godt over en tredjedel av den totale nedgangen for denne type tyverier.

Som det fremgår av figur 2, er det også anmeldt nær 23 000 tyverier fra butikk og annen virksomhet, en nedgang på 13 prosent fra 2019.

Figur 2. Tyveri anmeldt, etter type tyveri. Antall

Færre utsatt for tyveri utenfor bostedskommunen, og i utlandet

Som følge av reiserestriksjoner har flere i større grad oppholdt seg i egen bostedskommune, og innenfor landets grenser. Dette ser vi også følgene av i anmeldelsene til politiet.

Totalt 45 000 personer ble utsatt for eiendomstyverier i egen bostedskommune, som er noe flere enn i 2019. Blant disse finner vi mange av ofrene for de i alt 20 700 anmeldte sykkeltyveriene, som er 30 prosent flere enn året før.

De 15 200 personene som ble utsatt for tyveri i andre kommuner enn sin egen bostedskommune, er imidlertid nær 33 prosent færre enn i 2019.

Også antall anmeldte lovbrudd begått i utlandet er betydelig redusert, fra nær 8 900 i 2019 til om lag 3 200 i 2020, en reduksjon på 64 prosent. Nedgangen er særlig stor for eiendomstyveriene og bidrar dermed i stor grad til den totale nedgangen vi ser for denne lovbruddsgruppen.

Færre personofre for vold, særlig unge voksne

For enkelte typer av vold og mishandling og ordens- og integritetskrenkelser faller omfanget av anmeldelser betydelig i månedene med helt eller delvis nedstengning av samfunnet. Dette gjelder for eksempel kroppskrenkelser og ordensforstyrrelser i selvforskyldt rus, som i stor grad kan ses i sammenheng med nedstengningene av utelivet.

Drøyt 16 100 personofre har et voldslovbrudd som sitt Dersom en person er registret som offer for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres offeret ut fra hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. i 2020. Dette er noe under 10 prosent færre enn i året før, og det gjelder spesielt ofre for kroppskrenkelse, som det fremgår av figur 3. Ser vi på voldsofrene, er det en nedgang for begge kjønn, men den er klart størst for menn. Det er færre ofre i de fleste aldersgrupper, og spesielt blant unge voksne i alderen 20-29 år. De nær 3 600 ofrene i denne aldersgruppen er hele 20 prosent færre enn i 2019.

Det er også færre ofre for de noe mer alvorlige typer av vold. For eksempel er de til sammen 1 900 ofrene for kroppsskade og grov kroppskrenkelse 18 prosent færre enn i 2019. Omfanget av ofre for mishandling i nære relasjoner i 2020 er lavere i første halvår, sammenlignet med samme periode i året før, men samlet sett er antallet ofre på nivå med 2019.

Figur 3. Personoffer for vold og mishandling, etter kjønn og utvalgte lovbrudd. Antall

¹ Tallene for menn 2020 og for kvinner 2020 for "Andre typer vold og mishandling" og for "Trusler, i alt" ble rettet 30. juni 2022.

I 2020 er det registrert 811 anmeldelser av lovbruddstypen Annen eller uspesifisert straffelovgivning, opp fra 290 i året før. Denne lovbruddstypen omfatter en rekke spesiallover, herunder smittevernloven og andre nye spesiallover- og forskrifter i forbindelse med covid-19-pandemien. SSB kan ikke tallfeste omfanget av lovbrudd særskilt knyttet til covid-19. Det kan imidlertid forventes at den markante økningen i Annen eller uspesifisert straffelovgivning henger sammen med en økning i brudd på smittevernloven og andre nye spesiallover- og forskrifter.

Med region- og kommunereformen gikk vi 1. januar 2020 fra 18 til 11 fylker, og fra 422 til 356 kommuner. Det gir utfordringer for bruken av et stort antall av SSBs statistikker. I SSBs statistikkbanktabeller med fylkesfordeling kan man velge å ta med tall for kun nye, kun gamle eller både gamle og nye fylker. Fylkene som heter det samme vil ligge med tidsserier som strekker seg før og etter 2020, selv om også disse tidsseriene kan inneholde brudd på grunn av endringer i grensene mellom fylkene. Tilsvarende gjelder for tabellene med fordelinger på politidistrikt, hvor det fra og med 1.1.2020 er noen grensejusteringer mellom Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vest – og en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se denne oversiktsartikkelen samt kodelister i Klass for oversikt over endringene i korrespondansene mellom kommuner, fylker og politidistrikt