Mindre fengsling i 2017

Publisert:

Sammenlignet med det historiske toppåret 2016, var antallet fengslingsdager lavere i 2017 for de fleste typer fengslinger.

Når vi ser alle typer fengslinger i anstalt under ett, ble det tilbrakt til sammen 1 378 000 døgn i fengslene, som er en nedgang på 5 prosent fra året før. Med unntak av de siste to årene, er omfanget av soninger i fengsel høyere i 2017 enn alle andre år vi har slik statistikk. Dagene tilbrakt i varetekt er derimot det laveste i antall på åtte år.

Nye tall fra statistikken Fengslinger viser imidlertid også at bruken av soning med elektronisk kontroll – også kjent som fotlenke – som alternativ til soning i fengsel er på samme nivå som året før. Antall døgn i forvaring økte med 13,6 prosent og er nå høyere enn noe annet år siden forvaringsordningen ble innført i 2002.

I antall er nedgangen særlig stor for dem som sonet en dom i fengsel, men den relative nedgangen er større for varetekt. I 2017 ble 335 000 døgn tilbrakt i varetekt, som tilsvarer at det i gjennomsnitt satt 918 personer i varetekt til enhver tid.

Som figur 1 viser er dette hele 9 prosent færre enn i året før og betydelig lavere enn det historisk høye nivået i perioden 2010-2016.

1 Nedre straffbar alder endret fra 14 år til 15 år i 1990. Innsatte med elektronisk kontroll (2008-2017) er ikke inkludert.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall innsatte i fengsel, etter type fengsling¹

Forvaring/sikring Fengselsdom, anstalt Bøtesoning Varetekt
1960 1042 177 353
1961 1056 143 356
1962 1108 124 416
1963 1222 115 447
1964 1295 135 384
1965 84 1229 132 384
1966 79 1186 111 404
1967 73 1251 91 448
1968 68 1271 90 444
1969 68 1157 104 493
1970 58 1089 38 507
1971 46 1126 19 521
1972 55 1258 25 469
1973 60 1315 18 519
1974 41 1364 21 498
1975 26 1386 18 483
1976 26 1347 18 411
1977 21 1322 15 421
1978 15 1347 13 406
1979 22 1306 15 405
1980 19 1368 23 387
1981 14 1342 29 415
1982 23 1344 25 496
1983 27 1421 21 564
1984 36 1453 17 538
1985 44 1554 13 493
1986 46 1508 16 432
1987 47 1525 18 433
1988 62 1573 17 461
1989 77 1618 22 491
1990 77 1789 14 499
1991 83 1891 41 533
1992 71 1826 33 547
1993 74 1991 53 532
1994 79 1997 62 532
1995 78 1951 55 521
1996 84 1904 30 584
1997 77 1824 42 593
1998 75 1767 36 588
1999 58 1787 43 624
2000 52 1859 44 594
2001 61 2041 47 612
2002 64 2050 52 666
2003 69 2194 38 644
2004 72 2290 47 618
2005 76 2354 109 585
2006 75 2519 85 572
2007 78 2594 84 664
2008 76 2469 112 731
2009 71 2423 106 803
2010 71 2484 77 993
2011 79 2639 74 935
2012 83 2578 75 947
2013 85 2551 68 1030
2014 88 2581 85 1051
2015 93 2688 79 1003
2016 89 2774 100 1005
2017 102 2666 90 918

Mindre bruk av varetekt, spesielt overfor de under 30 år

De 2 937 påbegynte varetektsoppholdene i 2017 er 9 prosent færre enn året før, og hele 18 prosent færre enn gjennomsnittet de fem foregående årene.

Det var særlig nedgang i varetektsfengslinger av de yngste, og personer under 30 år utgjør nå en betydelig lavere andel av alle som settes i varetekt, henholdsvis 39 prosent i 2017 mot 48 prosent i 2012.

Kortere varetektsopphold

Totalt ble det avsluttet 3 049 varetekter i 2017, som er 4 prosent færre enn året før.

At antall dager tilbrakt i varetekt gikk mer ned enn antallet varetektsopphold innebærer at varetektsoppholdene i gjennomsnitt var kortere i 2017 enn i 2016. Utviklingen vi har sett de siste årene, hvor varetektsoppholdene har blitt gjennomsnittlig lengre for hvert år, ser vi altså ikke i 2017.

Mindre soning av ubetinget fengselsstraff

De 973 000 døgnene sonet i fengsel er 4 prosent færre enn året før. Det var også færre som startet soning av en ubetinget fengselsstraff i 2017. De 6 165 påbegynte soningene i fengsel, som inkluderer overføringer til soning fra varetekt, er 9 prosent færre enn året før. I tillegg ble det påbegynt 2 873 soninger med fotlenke, som for første gang ikke utgjør en økning fra året før.

Nedgangen vi ser i det totale omfanget av avsluttede og påbegynte soninger i 2017 må ses i sammenheng med utviklingen de to foregående årene. Særlig 2016 var et år med et spesielt stort tilfang av soninger i anstalt og da av korte dommer.

I løpet av dette året ble soningskøen betydelig redusert, noe som kan bidra til å forklare at antallet døgn gjennomført på soning ikke er på et tilsvarende nivå i 2017. Nedgangen har også klar sammenheng med at det i 2017 var hele 13 prosent færre dommer på ubetinget fengsel ilagt av domstolene enn året før.

Færre sonet for vold og mishandling

Slik det fremgår av figur 2 ble det startet totalt 2 036 soninger av en dom hvor vold og mishandling var hovedlovbrudd, som er 190 færre enn i 2016, og det laveste i antall sammenlignet med de fem årene før.

Vi ser en nedgang både for voldslovbrudd og trusler, og det var særlig færre som påbegynte en soning for kroppsskade, vold mot offentlig tjenestemann og mishandling i nære relasjoner.

At færre sonet en dom for vold og mishandling kan både ses i sammenheng med oppklaringsprosenten og mengden ferdig etterforskede lovbrudd i 2017, og nedgangen i antall dommer for slike lovbrudd vi ser det året.

Figur 2. Påbegynte soninger av fengselsdom, etter hovedlovbruddsgruppe og år

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Annet lovbrudd (inkl. Eiendomsskade) 70 63 76 65 73 74
Trafikkovertredelse 394 372 405 385 459 455
Ordens- og integritetskrenkelse 535 576 506 538 592 533
Rusmiddellovbrudd 3170 3323 3411 3621 3820 3647
Seksuallovbrudd 294 386 348 409 384 385
Vold og mishandling 2105 2266 2167 2163 2225 2036
Annet vinningslovbrudd 1003 934 1029 1232 1315 1215
Eiendomstyveri 1070 1083 1026 947 812 692

I den siste femårsperioden er det også stadig færre som starter en soning for et eiendomstyveri. Fra 2013 og til 2017 har antallet påbegynte soninger for tyverier blitt redusert med mer enn en tredjedel. Denne nedgangen er en klar trend vi også ser over tid i alle de andre kriminalstatistikkene.

Ny straffelov i 2015 påvirker lovbruddsinndelingen

SSB publiserer nå tall etter ny Standard for lovbruddstyper, som følge av ikrafttredelsen av ny straffelov i 2015, og nytt kodeverk for lovbrudd fra og med 1.10.2015. Standarden inneholder mer detaljerte fordelinger enn tidligere, og er gjort tilgjengelig i tabeller i Statistikkbanken tilbake til 2002 (2012 for enkelte enheter).

At lovgivningen, registreringen og klassifiseringen av kriminaliteten i Norge ble endret fra og med 2015, medfører delvise brudd i tidsseriene som fordeler på lovbruddstyper. Dette kan medføre enkelte utfordringer for brukerne og deres tolkninger av denne typen statistikk. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

 

Flere sitter mer enn ett år i fengsel

Antallet løslatelser fra soning i anstalt etter mindre enn 2 måneder er lavere i 2017 enn i de 9 foregående årene. Ser vi bort fra unntaksåret 2016, videreføres dermed trenden vi har sett de siste ti årene etter at soning med elektronisk kontroll ble innført, at stadig færre soner korte dommer i fengselsanstaltene.

Utviklingen tilsier at en større andel av de som sitter i fengsel soner lengre, slik det fremgår i figur 3. For eksempel var de totalt 550 løslatelsene fra soning i anstalt etter mer enn ett år 12 prosent flere enn gjennomsnittet de 10 foregående årene.

Figur 3. Løslatelser, etter anstalttid og år

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Over 1 år 4.10 4.83 4.09 4.82 4.96 4.89 5.32 5.67 5.80 6.30 7.44 7.40 8.61 9.62 8.54 9.55
6-11 måneder 6.61 7.33 6.96 6.75 6.15 6.50 6.55 7.01 6.54 7.90 8.50 9.22 9.85 11.07 11.74 11.39
3-5 måneder 10.28 10.23 11.10 9.51 9.85 9.79 9.82 10.41 10.46 12.15 13.37 13.54 15.55 16.25 16.30 16.25
60-89 dager 10.17 10.90 9.20 8.86 9.21 9.62 8.56 10.52 11.57 12.14 11.10 10.58 11.39 12.39 11.85 12.73
30-59 dager 26.65 26.42 24.92 21.84 23.10 22.25 21.43 23.56 25.10 24.50 24.03 23.48 22.75 22.03 22.49 21.53
0-29 dager 42.19 40.28 43.72 48.22 46.73 46.95 48.32 42.84 40.53 37.01 35.56 35.78 31.85 28.65 29.08 28.55