Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 431 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-åra

   Publisert:

   større i mellomliggende år. Figur 1. Alderspensjonister, etter kjønn og alder. 2015-2018. Prosent av befolkningen Figur 1. Alderspensjonister, etter kjønn og alder. 2015-2018. Prosent av befolkningen 2018 2017 2016 2015 Kvinner 66 år 22.1 22.1 21.4 19.8 Kvinner 65 år 21.9 21.6 21.3 19.9

   Artikkel
  • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

   Publisert:

   . Sosialhjelpsmottakere i ulike aldersgrupper, i prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. 2017 Figur 3. Sosialhjelpsmottakere i ulike aldersgrupper, i prosent av befolkningen i samme aldersgruppe Stønadstiden for innvandrere med sosialhjelp er vist å være om lag en tredel lengre enn for befolkningen ellers. En

   Artikkel
  • Færre unge mottar sosialhjelp

   Publisert:

   større nedgang i antall mottakere hos innvandrere enn i befolkningen ellers. For norskfødte med innvandrerforeldre ser vi imidlertid så Norskfødte med innvandrerforeldre 1.5 % 1953 Uoppgitt innvandringskategori 0.7 % 876 Befolkningen ellers 53.4

   Artikkel
  • Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

   Publisert:

   også under nivået til befolkningen som helhet. Figur 3. Straffede personer, unntatt trafikkovertredelser som hovedlovbrudd, etter alder. Fra 2007 fram til og med 2015 lå andelen straffede 15–17-åringer med seksuallovbrudd som hovedlovbrudd likt som for befolkningen over 15 år i helhet, på

   Artikkel
  • Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger

   Publisert:

   . Dette har sammenheng med at innvandrerfamilier med flere barn oftere leier kommunal bolig sammenlignet med familier i den øvrige befolkningen Øvrig befolkning med ett barn 72.00 7.0 Øvrig befolkning med flere barn 68.00 7.0 1 av 3 lever av sosialhjelp Blant sosialhjelpsmottakere med barn, er det en av tre som lever av sosialhjelp

   Artikkel
  • Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år

   Publisert:

   barnevernet i alderen 18-22 år. Aukande del av alle 18-22-åringar fekk tiltak I høve til talet på 18–22-åringar i befolkninga auka delen med tiltak

   Artikkel
  • Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter

   Publisert:

   stor for innvandrerbarn – 38,0 prosent. Selv om barn med innvandrerbakgrunn utgjør bare om lag 16 prosent av alle barn i befolkningen (over en treårsperiode tydelige forskjeller etter hvilken landbakgrunn de har. Barn med bakgrunn fra India har for eksempel en lavinntektsandel som ligger om lag 1 prosentpoeng under gjennomsnittet for befolkningen. Den

   Artikkel
  • Laveste andel mottakere på 20 år

   Publisert:

   utdanningsnivå og barn i kontantstøttealder generelt i befolkningen, mottok 32 prosent kontantstøtte i 2018. Andelen kontantstøttemottakere faller når mors, slik vi finner i den øvrige befolkningen. Utbetales oftest til mor Til tross for at kontantstøtteordningen er kjønnsnøytral (og egentlig tildeles barnet

   Artikkel
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Grunnen til dette er at vi ikke har sikker informasjon om boutgifter for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Leietagere i kommunal bolig får sosialhjelp lenger enn boligeiere

   Publisert:

   ). Dette kan henge sammen med at innvandrere utgjør en betydelig del av sosialhjelpsmottakere i kommunale boliger, og at samboerskap er mindre utbredt blant dem enn i den øvrige befolkningen øvrige befolkningen lå andelen i kommunal bolig i begge tilfeller på 7 prosent. Selveierne er eldre Isolert sett er

   Artikkel
  • Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd i 2018

   Publisert:

   . Trenden med vedvarende nedgang i tyverier gjenfinnes også i levekårsundersøkelsen 2018 om befolkningens utsatthet for lovbrudd

   Artikkel
  • Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

   Publisert:

   . Det er en rekke grunner til denne økningen. Det er nå flere eldre i befolkningen fordi levealderen har. Forskjellen mellom den eldre befolkningens inntekter i 2011 og 2016 var mindre blant dem som var over 67 år

   Artikkel
  • Færre alderspensjonister blant innvandrere

   Publisert:

   motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers. Minst vanlig er det blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Forfatter: Aslak Hetland For innvandrere er det mindre vanlig å motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers

   Artikkel
  • Liten økning i uføreandelen

   Publisert:

   utgjør 9,8 prosent av befolkningen. Uføreandelen blant innvandrere er lavere enn i befolkningen ellers, blant annet fordi de er yngre. Forfatter: Tor Morten Normann I 2017 ble det 6 400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340 000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet

   Publisert:

   dårligere levekår enn befolkningen sett under ett på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard Vrålstad Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard

   Artikkel