Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 423 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd i 2018

   Publisert:

   . Trenden med vedvarende nedgang i tyverier gjenfinnes også i levekårsundersøkelsen 2018 om befolkningens utsatthet for lovbrudd

   Artikkel
  • Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

   Publisert:

   Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold Publisert: 25. mars 2019 9 prosent av den voksne befolkningen oppga i større enn i de to foregående undersøkelsene. 9 prosent av den voksne befolkningen oppga i

   Artikkel
  • Leietagere i kommunal bolig får sosialhjelp lenger enn boligeiere

   Publisert:

   ). Dette kan henge sammen med at innvandrere utgjør en betydelig del av sosialhjelpsmottakere i kommunale boliger, og at samboerskap er mindre utbredt blant dem enn i den øvrige befolkningen øvrige befolkningen lå andelen i kommunal bolig i begge tilfeller på 7 prosent. Selveierne er eldre Isolert sett er

   Artikkel
  • Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter

   Publisert:

   stor for innvandrerbarn – 38,0 prosent. Selv om barn med innvandrerbakgrunn utgjør bare om lag 16 prosent av alle barn i befolkningen (over en treårsperiode tydelige forskjeller etter hvilken landbakgrunn de har. Barn med bakgrunn fra India har for eksempel en lavinntektsandel som ligger om lag 1 prosentpoeng under gjennomsnittet for befolkningen. Den

   Artikkel
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Grunnen til dette er at vi ikke har sikker informasjon om boutgifter for hele befolkningen

   Publikasjon
  • 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

   Publisert:

   stønad per mottaker 15 prosent høyere enn i befolkningen ellers. Utbetalingene til sosialhjelp har høy andel sosialhjelpsmottak. I 2017 var det mer enn dobbelt så mange innvandrere fra Asia som fra Afrika i befolkningen, mens tallet på

   Artikkel
  • Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger

   Publisert:

   . Dette har sammenheng med at innvandrerfamilier med flere barn oftere leier kommunal bolig sammenlignet med familier i den øvrige befolkningen Øvrig befolkning med ett barn 72.00 7.0 Øvrig befolkning med flere barn 68.00 7.0 1 av 3 lever av sosialhjelp Blant sosialhjelpsmottakere med barn, er det en av tre som lever av sosialhjelp

   Artikkel
  • Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

   Publisert:

   . Det er en rekke grunner til denne økningen. Det er nå flere eldre i befolkningen fordi levealderen har. Forskjellen mellom den eldre befolkningens inntekter i 2011 og 2016 var mindre blant dem som var over 67 år

   Artikkel
  • Liten økning i uføreandelen

   Publisert:

   utgjør 9,8 prosent av befolkningen. Uføreandelen blant innvandrere er lavere enn i befolkningen ellers, blant annet fordi de er yngre. Forfatter: Tor Morten Normann I 2017 ble det 6 400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340 000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • 8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene

   Publisert:

   løpet av 2017, viser nye tall fra statistikken Ofre for anmeldte lovbrudd. Dette tilsvarer at 2,7 prosent av befolkningen i Norge anmeldte å ha vært utsatt for lovbrudd. Det er en nedgang på 6,6 prosent fra året før, og omfanget av registrerte kriminalitetsofre i befolkningen er redusert med nesten

   Artikkel
  • Færre alderspensjonister blant innvandrere

   Publisert:

   motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers. Minst vanlig er det blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Forfatter: Aslak Hetland For innvandrere er det mindre vanlig å motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers

   Artikkel
  • Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

   Publisert:

   . Gjennomsnittet for de tolv landene ligger på 7,9. Det er tett opptil hvordan befolkningen sett under ett opplever tilværelsen. – I gjennomsnitt er det ikke store forskjeller på hvordan innvandrere opplever egen livskvalitet og befolkningen samlet sett

   Artikkel
  • Livskvalitet blant innvandrere

   En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Publisert:

   med tilfredsheten i befolkningen som helhet, basert på data fra Levekårsundersøkelsen om helse 2015. I gjennomsnitt er det små forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom innvandrerne og befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Hvordan kan vi styrke kunnskap om funksjonshemmede?

   Publisert:

   forskjellige betegnelser som er i bruk i ulike sammenhenger om tilnærmet samme heterogene gruppe personer i befolkningen, og som Bufdir og SSB nå forsøker å norske befolkningen som kan sies å være funksjonshemmet. Et eksempel som kan belyse at det eksisterer ulike tall, er Levekårsundersøkelsen om helse (LKU

   Artikkel
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

   Publikasjon