Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 442 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Bedre integrert enn mor og far

   Publisert:

   den befolkningen som til enhver tid er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregister (DSF. Forskjellene i levekår mellom innvandrere, norskfødte barn med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, innenfor relevante grupper, sier mye om hvor vellykket eller mislykket integreringen i Norge er

   Artikkel
  • Enslige forsørgere har dårligere boligstandard

   Publisert:

   dårligere bostandard enn barnefamilier generelt. Forfatter: Lene Sandvik Barnefamilier er oftere boligeiere enn befolkningen i alt. Som det åtte av ti i befolkningen generelt. For dem som tilhører barnefamilier med lav inntekt og dem som er enslige

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie

   Publisert:

   råd til ferie Publisert: 8. april 2016 Barnefamilier har generelt bedre levekår enn befolkningen som helhet levekår enn befolkningen som helhet. Men barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere er ikke helt med i det gode barneselskap. Flere sliter med å dekke

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie - Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosentav husholdninger, 2014.

   Publisert:

   . Sosiale bakgrunnsvariabler Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil Enslige forsørgere Alle par med barn (0-17) Befolkningen Høyeste utdanningsnivå i husholdningen

   Artikkel
  • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

   Publisert:

   trangt eller romslig når vi ser antall rom opp mot antall personer i husholdningen. I 2015 bodde 7 prosent av den voksne befolkningen trangt. Men her er det

   Artikkel
  • Kan det gode liv måles?

   Publisert:

   måle befolkningens egenvurdering og opplevelse av hvor godt de har det. Det er likevel uenighet i fagmiljøer om subjektive befolkningens «trivsel» innført som en egen målsetting for helsetjenesten (Smith 2013). Dette ble videreført i den nye Folkehelseloven fra 2012. I paragraf 1 heter

   Artikkel
  • Mindre andel ofre for vold og tyveri

   Publisert:

   Mindre andel ofre for vold og tyveri Publisert: 8. mars 2016 I 2015 oppgav 9,8 prosent av den voksne befolkningen at de i løpet av det siste. I 2015 oppgav 9,8 prosent av den voksne befolkningen at de i løpet av det siste året ble offer for ett eller flere tilfeller av tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold

   Artikkel
  • Økende sosiale forskjeller mellom utdanningsgrupper

   Publisert:

   løpet av denne perioden falt fra 25 til 17 prosent for befolkningen som helhet, men fallet har vært svært ulikt fordelt. Allerede i 2005: høy boutgiftsbelastning og om man sier at boutgiftene er tyngende. Samlet sett hadde omtrent 20 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

   En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

   Publisert:

   . enn blant resten av befolkningen. Resultatene viser ingen forskjell i sambruk mellom mottakere av gradert

   Publikasjon
  • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet

   En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene

   Publisert:

   Om publikasjonen

   måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

   Sammendrag

   måles, med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Rapporten gir så en oversikt over hvordan egenskaper ved de sosiale relasjonene fordeler seg i befolkningen, med

   Publikasjon
  • Innsattes levekår 2014

   Før, under og etter soning

   Publisert:

   . Som voksen scorer de også dårligere enn resten av befolkningen i blant annet helse, rus, økonomi og utdanning. Denne rapporten beskriver de viktigste funnene i undersøkelsen, og sammenlikner levekårene til innsatte med den øvrige befolkningen. Gjennomgående dårligere

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   øvrige befolkningen. Oslo Øst under lupen Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall. Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller

   Publikasjon
  • Typisk europeisk ungdom?

   Publisert:

   Typisk europeisk ungdom? Publisert: 28. september 2015 Hva er forskjellen på å være ung i Norge og resten av Europa? Hvordan lever egentlig en gjennomsnittlig 25-åring i Norge? Det europeiske statisti

   Artikkel
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Evaluering av pensjonsreformen

   Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

   Publisert:

   årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

   Publikasjon