Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 442 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   årene 2013-2015 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode nederst i fordelingen og resten av befolkningen kan øke, uten at dette nødvendigvis fører til at det blir flere lavinntektshushold. Benytter vi en slik

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Flest med alderspensjon og barnetrygd i utlandet

   Publisert:

   /befolkning/statistikker/innvgrunn Artikkelen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Unge kvinner trener mest teknologisk

   Publisert:

   månedene, mot 4 prosent i befolkningen som helhet. Unge menn er også den gruppen som er mest aktive innenfor andre typer ballspill og lagidrett. Et unntak er

   Artikkel
  • Opphopning av dårlige levekår

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013

   Publisert:

   , dårlig helse og lite sosial kontakt kan føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen

   Publikasjon
  • Vi trener mer enn før

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen 2016 oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon
  • Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger

   Publisert:

   år. Om vi ser på endringer i gjennomsnittsalder for hele befolkningen mellom 16 og 80 år, har den økt fra 43 til 44

   Artikkel
  • Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen om helse viser at 15 prosent av den voksne befolkningen regelmessig utfører ulønnet omsorgsarbeid for andre. 2 prosent av befolkningen oppgir å yte ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede i egen husholdning, mens 13 prosent yter slik hjelp for personer utenfor husholdningen. Til tross for

   Artikkel
  • Økte forskjeller i kontantstøttebruk

   Publisert:

   sammenliknet med de andre kommunene. I omtrent alle kommuner der andelen mottakere av kontantstøtte er stor i befolkningen er også andelen større blant barn med

   Artikkel
  • Økte forskjeller i kontantstøttebruk - Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1. september2015

   Publisert:

   Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1. september 2015 Hele befolkningen Landbakgrunn fra EU etc

   Artikkel
  • Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

   Publisert:

   år med innvandrarbakgrunn som fekk tiltak frå barnevernet enn delen dei utgjer av befolkninga. Færre med barnevernstiltak Innvandrarar fekk oftast tiltak sett i høve til talet på innvandrarar i befolkninga, 49 per 1 000 i denne gruppa hadde tiltak ved utgangen av 2015

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden

   Artikkel
  • Innsatt og utsatt

   Publisert:

   . juni 2016 Innsatte i norske fengsler har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen før de blir innsatt) Innsatte i norske fengsler har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen før de blir innsatt. En liten andel er i arbeid og

   Artikkel
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

   Statistikk