Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 421 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen om helse viser at 15 prosent av den voksne befolkningen regelmessig utfører ulønnet omsorgsarbeid for andre. 2 prosent av befolkningen oppgir å yte ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede i egen husholdning, mens 13 prosent yter slik hjelp for personer utenfor husholdningen. Til tross for

   Artikkel
  • Økte forskjeller i kontantstøttebruk

   Publisert:

   sammenliknet med de andre kommunene. I omtrent alle kommuner der andelen mottakere av kontantstøtte er stor i befolkningen er også andelen større blant barn med

   Artikkel
  • Økte forskjeller i kontantstøttebruk - Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1. september2015

   Publisert:

   Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1. september 2015 Hele befolkningen Landbakgrunn fra EU etc

   Artikkel
  • Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

   Publisert:

   år med innvandrarbakgrunn som fekk tiltak frå barnevernet enn delen dei utgjer av befolkninga. Færre med barnevernstiltak Innvandrarar fekk oftast tiltak sett i høve til talet på innvandrarar i befolkninga, 49 per 1 000 i denne gruppa hadde tiltak ved utgangen av 2015

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden

   Artikkel
  • Innsatt og utsatt

   Publisert:

   . juni 2016 Innsatte i norske fengsler har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen før de blir innsatt) Innsatte i norske fengsler har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen før de blir innsatt. En liten andel er i arbeid og

   Artikkel
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

   Statistikk
  • Bedre integrert enn mor og far

   Publisert:

   den befolkningen som til enhver tid er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregister (DSF. Forskjellene i levekår mellom innvandrere, norskfødte barn med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, innenfor relevante grupper, sier mye om hvor vellykket eller mislykket integreringen i Norge er

   Artikkel
  • Enslige forsørgere har dårligere boligstandard

   Publisert:

   dårligere bostandard enn barnefamilier generelt. Forfatter: Lene Sandvik Barnefamilier er oftere boligeiere enn befolkningen i alt. Som det åtte av ti i befolkningen generelt. For dem som tilhører barnefamilier med lav inntekt og dem som er enslige

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie

   Publisert:

   råd til ferie Publisert: 8. april 2016 Barnefamilier har generelt bedre levekår enn befolkningen som helhet levekår enn befolkningen som helhet. Men barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere er ikke helt med i det gode barneselskap. Flere sliter med å dekke

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie - Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosentav husholdninger, 2014.

   Publisert:

   . Sosiale bakgrunnsvariabler Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil Enslige forsørgere Alle par med barn (0-17) Befolkningen Høyeste utdanningsnivå i husholdningen

   Artikkel
  • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

   Publisert:

   trangt eller romslig når vi ser antall rom opp mot antall personer i husholdningen. I 2015 bodde 7 prosent av den voksne befolkningen trangt. Men her er det

   Artikkel
  • Kan det gode liv måles?

   Publisert:

   måle befolkningens egenvurdering og opplevelse av hvor godt de har det. Det er likevel uenighet i fagmiljøer om subjektive befolkningens «trivsel» innført som en egen målsetting for helsetjenesten (Smith 2013). Dette ble videreført i den nye Folkehelseloven fra 2012. I paragraf 1 heter

   Artikkel
  • Mindre andel ofre for vold og tyveri

   Publisert:

   Mindre andel ofre for vold og tyveri Publisert: 8. mars 2016 I 2015 oppgav 9,8 prosent av den voksne befolkningen at de i løpet av det siste. I 2015 oppgav 9,8 prosent av den voksne befolkningen at de i løpet av det siste året ble offer for ett eller flere tilfeller av tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold

   Artikkel
  • Økende sosiale forskjeller mellom utdanningsgrupper

   Publisert:

   løpet av denne perioden falt fra 25 til 17 prosent for befolkningen som helhet, men fallet har vært svært ulikt fordelt. Allerede i 2005: høy boutgiftsbelastning og om man sier at boutgiftene er tyngende. Samlet sett hadde omtrent 20 prosent av befolkningen

   Artikkel