Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 343 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   årene 2013-2015 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode nederst i fordelingen og resten av befolkningen kan øke, uten at dette nødvendigvis fører til at det blir flere lavinntektshushold. Benytter vi en slik

   Artikkel
  • Flest med alderspensjon og barnetrygd i utlandet

   Publisert:

   /befolkning/statistikker/innvgrunn Artikkelen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Unge kvinner trener mest teknologisk

   Publisert:

   månedene, mot 4 prosent i befolkningen som helhet. Unge menn er også den gruppen som er mest aktive innenfor andre typer ballspill og lagidrett. Et unntak er

   Artikkel
  • Vi trener mer enn før

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen 2016 oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007

   Artikkel
  • Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen om helse viser at 15 prosent av den voksne befolkningen regelmessig utfører ulønnet omsorgsarbeid for andre. 2 prosent av befolkningen oppgir å yte ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede i egen husholdning, mens 13 prosent yter slik hjelp for personer utenfor husholdningen. Til tross for

   Artikkel
  • Økte forskjeller i kontantstøttebruk

   Publisert:

   sammenliknet med de andre kommunene. I omtrent alle kommuner der andelen mottakere av kontantstøtte er stor i befolkningen er også andelen større blant barn med

   Artikkel
  • Økte forskjeller i kontantstøttebruk - Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1. september2015

   Publisert:

   Andel kontantstøttemottakere i fylkene, etter barnas alder og landbakgrunn. 1. september 2015 Hele befolkningen Landbakgrunn fra EU etc

   Artikkel
  • Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

   Publisert:

   år med innvandrarbakgrunn som fekk tiltak frå barnevernet enn delen dei utgjer av befolkninga. Færre med barnevernstiltak Innvandrarar fekk oftast tiltak sett i høve til talet på innvandrarar i befolkninga, 49 per 1 000 i denne gruppa hadde tiltak ved utgangen av 2015

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden

   Artikkel
  • Innsatt og utsatt

   Publisert:

   . juni 2016 Innsatte i norske fengsler har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen før de blir innsatt) Innsatte i norske fengsler har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen før de blir innsatt. En liten andel er i arbeid og

   Artikkel
  • Bedre integrert enn mor og far

   Publisert:

   den befolkningen som til enhver tid er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregister (DSF. Forskjellene i levekår mellom innvandrere, norskfødte barn med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, innenfor relevante grupper, sier mye om hvor vellykket eller mislykket integreringen i Norge er

   Artikkel
  • Enslige forsørgere har dårligere boligstandard

   Publisert:

   dårligere bostandard enn barnefamilier generelt. Forfatter: Lene Sandvik Barnefamilier er oftere boligeiere enn befolkningen i alt. Som det åtte av ti i befolkningen generelt. For dem som tilhører barnefamilier med lav inntekt og dem som er enslige

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie

   Publisert:

   råd til ferie Publisert: 8. april 2016 Barnefamilier har generelt bedre levekår enn befolkningen som helhet levekår enn befolkningen som helhet. Men barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere er ikke helt med i det gode barneselskap. Flere sliter med å dekke

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie - Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosentav husholdninger, 2014.

   Publisert:

   . Sosiale bakgrunnsvariabler Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil Enslige forsørgere Alle par med barn (0-17) Befolkningen Høyeste utdanningsnivå i husholdningen

   Artikkel
  • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

   Publisert:

   trangt eller romslig når vi ser antall rom opp mot antall personer i husholdningen. I 2015 bodde 7 prosent av den voksne befolkningen trangt. Men her er det

   Artikkel