Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 73 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013

   Publisert:

   . Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin

   Publikasjon
  • Svært store overskudd etter år 2000

   Publisert:

   utland og økt andel av eldre mennesker i befolkningen. Inntektenes utvikling i perioden 1978-2013 har vært preget av at petroleumsaktivitet har gitt store mye. Viktigste årsak er sterk vekst i både offentlige ansatte og mottakere av stønader. En stadig aldrende befolkning gir ytterligere forventet vekst i

   Artikkel
  • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

   Publisert:

   utgjøre en stadig mindre andel av befolkningen, og vi forventer derfor at denne delen av offentlig forvaltning vil ha svakere vekst enn andre deler av offentlig forvaltning i årene fremover. Veksten vil tilta betydelig etter 2020. I 2050 vil andelen av befolkningen over 80 år være om lag dobbelt så stor som i dag

   Artikkel
  • Kostnaden for det offentlige av flere innvandrere

   Publisert:

   tiårene fremover som følge av veksten i de eldres andel av befolkningen, se blant annet Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12:2012-2013), Holmøy og Nielsen (2008) og Holmøy og Strøm (2013b aldringen av befolkningen slår inn på statsbudsjettet for fullt. I så fall blir både innvandrere og ikke-innvandrere mer «lønnsomme» for staten. Vi har selv

   Artikkel
  • Mange har god helse, færrest i Finland

   Publisert:

   økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger og at det fødes færre barn. Indikatorene knyttet til helse bygger. Svarene kan gi en indikasjon på befolkningens helsetilstand og vil også belyse potensialet for å øke eller unngå

   Artikkel
  • På jakt etter felles indikatorer for velferd

   Publisert:

   høy andel av sine bruttonasjonalprodukt til å dekke befolkningens sosiale behov høy andel av sine bruttonasjonalprodukt til å dekke befolkningens sosiale behov

   Artikkel
  • Er det arbeid til alle i Norden?

   Publisert:

   . Kort oppsummert peker vi på en økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger, og at det fødes færre barn. Det vil både være færre som bidrar til å finansiere og til å fravær av inntekt. Det gjelder spesielt i en situasjon der en stadig større del av befolkningen er i det vi kan definere som yrkespassiv alder

   Artikkel
  • Størst utgiftsvekst innenfor innvandringsregulering

   Publisert:

   gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet. Bjørn Gran-Henriksen bjorn.gran-henriksen

   Artikkel
  • Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

   Publisert:

   . Formålet med disse statistikkene er å gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet. Slik foregår

   Artikkel
  • Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner

   Publisert:

   dekke befolkningens behov for kommunale tjenester. Slike kostnader kalles utgiftsbehov

   Publikasjon
  • Mindre del av utgiftene går til eldre

   Publisert:

   usikkert hvorvidt periodene er direkte sammenlignbare. Friskere eldre og usikkert framtidig behov Alderssammensetningen i befolkningen har endret seg de siste uendret. Pleie og omsorg i et internasjonalt perspektiv Framtidens utfordringer knyttet til en aldrende befolkning er ikke et særnorsk fenomen. Også i mange

   Artikkel
  • Holdninger til norsk bistand 2010

   Publisert:

   – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. De siste ti årene har denne andelen ligget stabilt

   Publikasjon
  • Velferdsstaten trenger mange i arbeid

   Publisert:

   . Dette er en allmenn utfordring for alle velferdsstater, og den blir bare større i takt med at andelen eldre i befolkningen øker aldringen av befolkningen. Det aktualiserer også relevansen av helse som velferdsutfordring

   Artikkel
  • Konsekvenser av ubalanse mellom ressurser og krav til offentlige velferdstjenester

   Fremskrivninger av offentlige finanser og makroøkonomi til 2050

   Publisert:

   år i Statistisk sentralbyrå, herunder spesialmodeller til å fremskrive befolkning (BEFREG), pensjonsutgifter (MOSART

   Publikasjon
  • Sju prosent av de statsansatte er innvandrere

   Publisert:

   øvrige befolkningen har. Arbeidsinnvandringen vi har hatt de siste årene fra nye EU-land , har forsterket denne skjevheten dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt med hensyn til utdanning

   Artikkel