Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 69 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

   Publisert:

   ) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen

   Publikasjon
  • Moderat konjunkturoppgang fra andre halvår 2016

   Publisert:

   følge av de mange asylsøkerne som da ventes å komme inn i befolkningen. Dette vil bidra til at konsumveksten øker markert

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

   Publisert:

   utgjøre en stadig mindre andel av befolkningen, og vi forventer derfor at denne delen av offentlig forvaltning vil ha svakere vekst enn andre deler av offentlig forvaltning i årene fremover. Veksten vil tilta betydelig etter 2020. I 2050 vil andelen av befolkningen over 80 år være om lag dobbelt så stor som i dag

   Artikkel
  • Svak konjunkturutvikling

   Publisert:

   . Moderat boligprisvekst fra 2015 Høy vekst i inntektene og befolkningen samt lavere renter er bakgrunnen for at boligprisene trendmessig har økt klart i 20 år

   Artikkel
  • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

   Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

   Publisert:

   . Sammen med at befolkningen eldes, vil disse to trekkene med stor sikkerhet prege den

   Publikasjon
  • To ruvende skikkelser i norsk statistikk

   Publisert:

   ha hensiktsmessige klassifiseringssystemer i befolkningsstatistikken, og han formulerte blant annet et klart skille mellom den arbeidende, det vil si produktive, del av befolkningen og den ikke-arbeidende del av befolkningen. Etter hans oppfatning var det ikke tvil om at hjemme­værende gifte kvinner tilhørte den første gruppen

   Artikkel
  • Pause i konjunkturoppgangen

   Publisert:

   Høy vekst i inntekter og befolkning har sammen med lave renter og gjeninnhenting etter nedgangen i finanskrisens

   Artikkel
  • Arbeidstilbudet i KVARTS og MODAG

   Publisert:

   . Arbeidstilbudet kan sies å kunne bli endret på to måter, enten gjennom endringer i befolkningens størrelse og sammen­setning, eller i andelen av befolkningen innenfor ulike grupper som ønsker å jobbe. Aktiviteten i økonomien påvirkes både av hvor mange personer som

   Publikasjon
  • Langvarig vekst i norsk økonomi

   Publisert:

   årlige veksten i befolkningen har vært 0,7 prosent i denne perioden. De årlige endringene i BNP har variert mye mer enn endringene i befolkningen. 1882 er det eneste året i denne perioden hvor befolkningen, målt som middelfolkemengden, ble redusert

   Artikkel
  • Inequality in current and lifetime income

   Publisert:

   på årlig inntekt for et tverrsnitt av befolkningen overvurderer inntektsulikheten i samfunnet.

   Publikasjon
  • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

   Konjunkturtendensene per september 2012

   Publisert:

   år med sterkere befolkningsøkning. Dette har sammenheng med en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, at overskuddet i nettoinnvandringen fra utlandet fortsatt holder seg

   Publikasjon
  • A Kantian approach to sustainable development indicators for climate change

   Publisert:

   atmosfæren og/eller den globale temperaturutviklingen. Selv om slike indikatorer gir befolkningen informasjon om tilstanden på

   Publikasjon
  • Oppvask, oppussing og barnepass - hva hvis noen andre hadde gjort det i stedet?

   Publisert:

   år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy). «Når marked mangler» Argumentene mot å ta med ulønnet husholdsarbeid gikk hovedsakelig ut

   Artikkel
  • Verdien av ulønnet husholdsarbeid

   Publisert:

   året for hele befolkningen har vi multiplisert med antall dager i året og antall personer i aldersgruppen 16 til 74 år. Figur 1 viser sammenlignbare tall for 2000 og 2010. Tallene påvirkes både av endringer i tidsbruk og vekst i befolkningen i den aktuelle aldersgruppen. I

   Artikkel