Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Nasjonalregnskap og konjunkturer (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 36 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fra tallsnekrer til riksmekler

   Publisert:

   undersåtter berømmet fordi han med glans har klart å kombinere legitimitet både innad i SSB og utad til befolkningen

   Artikkel
  • Virkninger på norsk næringsstruktur av endringer i generelle rammebetingelser

   Betydningen av generelle likevektseffekter

   Publisert:

   ), aldringen av den norske befolkningen (økt offentlig ressursbruk). Rapporten studerer sjablongmessige endringer i disse rammebetingelsene som ikke reflekterer noen vurderinger av hvordan disse mest sannsynlig vil endres fremover

   Publikasjon
  • Det svinger i norsk økonomi

   Publisert:

   naturlige utviklingen i befolkningen har bidratt med noe. Det ble stadig flere personer i aldersgrupper der yrkesaktiviteten var høy. I tillegg har

   Artikkel
  • 2 milliarder brukt på narkotika og prostitusjon i 2008

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Artikkel
  • Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin

   Publikasjon
  • Langvarig vekst i norsk økonomi

   Publisert:

   årlige veksten i befolkningen har vært 0,7 prosent i denne perioden. De årlige endringene i BNP har variert mye mer enn endringene i befolkningen. 1882 er det eneste året i denne perioden hvor befolkningen, målt som middelfolkemengden, ble redusert

   Artikkel
  • Arbeidstilbudet i KVARTS og MODAG

   Publisert:

   . Arbeidstilbudet kan sies å kunne bli endret på to måter, enten gjennom endringer i befolkningens størrelse og sammen­setning, eller i andelen av befolkningen innenfor ulike grupper som ønsker å jobbe. Aktiviteten i økonomien påvirkes både av hvor mange personer som

   Publikasjon
  • To ruvende skikkelser i norsk statistikk

   Publisert:

   ha hensiktsmessige klassifiseringssystemer i befolkningsstatistikken, og han formulerte blant annet et klart skille mellom den arbeidende, det vil si produktive, del av befolkningen og den ikke-arbeidende del av befolkningen. Etter hans oppfatning var det ikke tvil om at hjemme­værende gifte kvinner tilhørte den første gruppen

   Artikkel
  • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

   Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

   Publisert:

   . Sammen med at befolkningen eldes, vil disse to trekkene med stor sikkerhet prege den

   Publikasjon
  • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

   Publisert:

   utgjøre en stadig mindre andel av befolkningen, og vi forventer derfor at denne delen av offentlig forvaltning vil ha svakere vekst enn andre deler av offentlig forvaltning i årene fremover. Veksten vil tilta betydelig etter 2020. I 2050 vil andelen av befolkningen over 80 år være om lag dobbelt så stor som i dag

   Artikkel
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

   Publisert:

   ) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen

   Publikasjon
  • I starten av en moderat konjunkturoppgang?

   Publisert:

   årene, og sysselsettingen målt som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder ventes å holde seg på et lavt nivå

   Artikkel
  • Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025

   Publisert:

   . De demografiske framskrivningene legger til grunn at byens befolkning vil øke og at det blir flere eldre, mens. Dette skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning, samt økt botid for innvandrere

   Artikkel
  • Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir

   Publisert:

   både konjunkturelle forhold og en aldrende befolkning. Framover venter vi at konjunkturutviklingen bidrar til at sysselsettingen

   Artikkel
  • Den moderate oppgangen fortsetter

   Publisert:

   bli betydelig mindre framover, både som følge av justert handlingsregel og økte utgifter i forbindelse med aldringen av befolkningen

   Artikkel