Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Kultur og fritid (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 213 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Klare kjønnsroller for småbarnsforeldrene

   Publisert:

   småbarnsforeldres tidsmønster basert på SSBs tidsbruksundersøkelser 1971-2000. Slike undersøkelser gir et samlet bilde av tidsbruk i befolkningen generelt og i ulike grupper, og er den beste datakilden for å belyse tid til hus- og omsorgsarbeid. Data samles inn ved at et utvalg av befolkningen noterer sine

   Artikkel
  • Mer fritid, mindre husholdsarbeid

   Publisert:

   har sammenlignbare data for hvert tiår fra 1971 til 2000. I hovedsak presenteres gjennomsnittstall for hele eller grupper av befolkningen, det vil si både de som har skole og til hjemmelekser. Igjen må vi huske at dette er et gjennomsnittstall for hele befolkningen og for alle dager i uka

   Artikkel
  • Fortsatt nedgang i kvinners tid til husarbeid på 1990-tallet

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrås (SSBs) nye tidsbruksundersøkelse viser at befolkningen i alderen 16-74 første tidsbruksundersøkelsen ble gjennomført i Norge (tabell 1, figur 1). Tidsbruksundersøkelsen gjennomføres ved at et utvalg av befolkningen

   Artikkel
  • Store endringer i småbarnsforeldres dagligliv

   Publisert:

   belyse tid til hus- og omsorgsarbeid (Gershuny 2000). Opplysningene hentes inn ved at et utvalg av befolkningen større enn det som vises i figur 1. Datagrunnlag Tidsbruksundersøkelser gjennomføres ved at et representativt utvalg av befolkningen

   Artikkel
  • Få har rengjøringshjelp, men stor variasjon mellom grupper

   Publisert:

   . Ifølge resultater fra innledningsintervjuet til tidsbruksundersøkelsen 2000 gjør bare 4 prosent av befolkningen 16-79 innledningsintervjuet til tidsbruksundersøkelsen 2000/01. I tidsbruksundersøkelsen kartlegges befolkningens tidsbruk ved at et representativt utvalg av personer

   Artikkel
  • Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde

   Publisert:

   Rønning Hva er tidsbruksundersøkelser? Tidsbruksundersøkelsene viser hvordan befolkningen fordeler sin tid på. Et rep-resentativt utvalg av befolkningen fører dagbøker og noterer hva de gjør og hvem de er sammen med

   Artikkel
  • Jenter og gutter bruker tiden forskjellig

   Publisert:

   guttene. Denne nedgangen finner vi også i befolkningen som helhet. Hoveddelen av denne type arbeid er barnepass, og det er grunn til å tro at økt trend for hele befolkningen, og kan ha sammenheng med økt fritid i og med innføring av lørdagsfri på arbeid og skole. Sosialt samvær er en aktivitet jenter

   Artikkel
  • Tidsbruk blant uførepensjonister med barn

   Publisert:

   befolkningen er samlet arbeidstid (betalt pluss ubetalt) en halv time lenger for menn enn for kvinner. Kvinner bruker på sin side en halv time mer på søvn og symptomer på psykiske plager. De samme spørsmålene ble også stilt til et utvalg av befolkningen ved levekårsundersøkelsen i 1998. Tabellen viser hvor store

   Artikkel
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   ? Og skiller spesielle ukedager seg ut med mye hjemmearbeid? Datagrunnlag I tidsbruksundersøkelsen samles data inn ved at et representativt utvalg av befolkningen. Analyseenheten er døgn, ikke person. Basert på deltakernes opplysninger om sitt tidsmønster over to døgn får vi et gjennomsnittsbilde av tidsbruken i befolkningen som helhet, og i bestemte grupper

   Artikkel
  • Vi er mer hjemme i julen enn tidligere

   Publisert:

   sentralbyrå gjennomførte i 2000 sin hittil siste tidsbruksundersøkelse. I slike undersøkelser gir et utvalg av den norske befolkningen en oversikt over hva de gjør i løpet av to dager samvær per dag i julen, mens andelen er 81 prosent ellers i året. 2 prosent av befolkningen er i selskap per dag i året under ett

   Artikkel
  • Sosial og politisk deltaking

   Publisert:

   . Om lag en femtedel av befolkningen 16-79 år bodde alene i 2002. Blant menn er andelen mer enn fordoblet siden 1980, mens økningen har. Holdningsundersøkelser viser at det store flertallet av befolkningen ønsker å bruke mer tid til samvær med venner. Det er stadig færre som oppgir at de mang-ler en fortrolig venn utenom egen familie, og det ser ut til at gode venner

   Artikkel
  • Fritid og kultur

   Publisert:

   . Fra begynnelsen av 1990-tallet og til 2002 ser det derimot ut til at en større andel av befolkningen har vært på. 6 prosent av befolkningen hadde vært på en opera- eller operetteforestilling siste år i 2000. økende besøk på

   Artikkel
  • Yrkesliv eller pensjonisttilværelse

   Levekår og tidsbruk i aldersgruppen 62-66 år

   Publisert:

   større sammenheng, er det gjort sammenligninger med den generelle befolkningen i yrkesaktiv alder (20-66 år undersøkelsen kan det nevnes at under halve befolkningen er i arbeid når de når 60-årsalderen. De som er i arbeid i aldersgruppen 62-66

   Publikasjon
  • Mindre arbeid, mer fritid

   Publisert:

   står utenfor arbeidslivet. Under halve befolkningen i arbeid Den aldersmessige sammensetningen av den norske arbeidsstyrken er i endring godt under halvparten. Og rapporten viser at de som er i arbeid har noe kortere arbeidstid per uke enn den sysselsatte befolkningen generelt

   Artikkel
  • Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk

   Publisert:

   . De har flest seere blant barn av høystatusforeldre. I befolkningen som helhet er det nyheter og nyhetsmagasin i fjernsynet som flest får med seg i løpet av dagen mindre grad på radio enn befolkningen generelt. Og radiolytting har klar sammenheng med foreldres sosiale status. Blant dem som har foreldre med lav

   Artikkel