Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 658 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb

   Publisert:

   arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka Drøyt halvparten av flyktningene i yrkesaktiv alder var sysselsatt ved utgangen av 2018 arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka 4. kvartal 2018 var det i alt registrert 103 051 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år utgjør en sysselsettingsandel på 50,9 prosent for flyktningene i alderen 15-66 år. Dette var høyeste nivå siden 2015. I hele befolkningen i samme alder var tilsvarende andel 72,5 prosent, dvs

   Publikasjon
  • Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere

   Publisert:

   . Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte. Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte

   Artikkel
  • Me vart 39 400 fleire i 2019

   Publisert:

   fødde, ei aldrande befolkning og ei lang rekkje kommunar med minkande folketal. Det er nokre av tendensane som syner seg i dei nye års- og kvartalstala frå statistikken Befolkning, kor SSB for første gong publiserer befolkningsstatistikk for ei mengd nye kommunar

   Artikkel
  • Flere innvandrere går i lære

   Publisert:

   øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden

   Artikkel
  • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   øvrig befolkning og 110 per tusen for norskfødte med innvandrerforeldre. Med andre ord er det en overrepresentasjon på over femti prosent i forhold til øvrig befolkning, der raten er 380 siktelser per tusen menn i alderen 15-24 år

   Artikkel
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

   Publisert:

   Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Overføringsflyktninger 2019

   Publisert:

   1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år drøyt halvparten av de sysselsatte jobber heltid, mot nær 70 prosent av hele befolkningen i samme aldersgruppe

   Publikasjon
  • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

   Publisert:

   Økt aksept for dagens flyktningpolitikk Publisert: 17. desember 2019 Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag

   Artikkel
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

   Publisert:

   . Gå til den nyeste publikasjonen Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Strøm Serie og -nummer Rapporter 2019/40 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2016

   Publisert:

   . Inntektsnivået for tidligere deltakerne øker i perioden 2010-2017, men veksten er likevel lavere enn for sammenlignbare grupper i befolkningen. Blant dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2005-2009 utgjorde median husholdningsinntekt i 2010 om lag 65 prosent av tilsvarende inntekt i befolkningen mellom 20 og 66 år

   Publikasjon
  • Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   –39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder–39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder

   Artikkel
  • Stadig mindre folkeauke

   Publisert:

   statistikken Befolkning. Årvisse rørsler i befolkningsutviklinga Det tredje kvartalet er ei tid på året med fleire fødslar, færre dødsfall og. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Færre på heltid blant innvandrere

   Publisert:

   lønnstakere i resten av befolkningen (også omtalt som majoriteten). Da datagrunnlaget bare har opplysninger om arbeidstid for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge

   Artikkel
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel