Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 672 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

   Publisert:

   undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Strøm Serie og -nummer Rapporter 2019/40 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

   Publisert:

   Økt aksept for dagens flyktningpolitikk Publisert: 17. desember 2019 Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag

   Artikkel
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2016

   Publisert:

   . Inntektsnivået for tidligere deltakerne øker i perioden 2010-2017, men veksten er likevel lavere enn for sammenlignbare grupper i befolkningen. Blant dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2005-2009 utgjorde median husholdningsinntekt i 2010 om lag 65 prosent av tilsvarende inntekt i befolkningen mellom 20 og 66 år

   Publikasjon
  • Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   –39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder–39 født i Norge i innvandrerfamilier yter omtrent like mye frivillig innsats for frivillige organisasjoner som befolkningen som helhet i samme alder

   Artikkel
  • Stadig mindre folkeauke

   Publisert:

   statistikken Befolkning. Årvisse rørsler i befolkningsutviklinga Det tredje kvartalet er ei tid på året med fleire fødslar, færre dødsfall og. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Færre på heltid blant innvandrere

   Publisert:

   lønnstakere i resten av befolkningen (også omtalt som majoriteten). Da datagrunnlaget bare har opplysninger om arbeidstid for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge

   Artikkel
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel
  • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Øvrig bosatt befolkning utgjorde 68 prosent av de siktede, mens personer som ikke var formelt bosatt i Norge utgjorde 12 prosent: Innvandrere og deres norskfødte barn har mye til felles med, men også noen betydelige ulikheter i forhold til resten av befolkningen

   Artikkel
  • Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

   Publisert:

   / Ingebjørg Aamodt Arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn i resten av befolkningen. 5,4 prosent av innvandrerne i 4. kvartal 2018 var registrerte arbeidsledige, mot 1,6 prosent i resten av befolkningen. En årsak kan

   Artikkel
  • Lågare folketal i 201 kommunar

   Publisert:

   . Til samanlikning budde det i gjennomsnitt 5 200 personar i kommunane kor det var nedgang i folketalet, viser statistikken Befolkning. Folkeauken var. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster?

   Publisert:

   . I denne artikkelen tar vi for oss den kjønnsmessige fordelingen på yrkesgrupper, og hvordan denne arter seg for innvandrere sammenliknet med befolkningen uten innvandrerbakgrunn (dvs. majoriteten næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge (i Det sentrale folkeregisteret

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen år og eldre. Norskfødte med innvandrerforeldre oppnår noe svakere resultater i grunnskolen sammenlignet med den øvrige befolkningen. De har også

   Publikasjon
  • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

   Publisert:

   høyere utdanning 47 prosent av listekandidatene har universitets- eller høgskoleutdanning. Til sammenlikning har 37 prosent av befolkningen tilsvarende utdanning. 14 prosent av kandidatene har kun grunnskole, mot 26 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Innvandrere og stortingsvalget 2017

   Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

   Publisert:

   øvrig befolkning Innvandrere og stortingsvalget 2017 Publisert: 21. juni 2019 Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn høy tillit til de samfunnsinstitusjonene hvor det generelt er høy tillit i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Laveste andel mottakere på 20 år

   Publisert:

   utdanningsnivå og barn i kontantstøttealder generelt i befolkningen, mottok 32 prosent kontantstøtte i 2018. Andelen kontantstøttemottakere faller når mors, slik vi finner i den øvrige befolkningen. Utbetales oftest til mor Til tross for at kontantstøtteordningen er kjønnsnøytral (og egentlig tildeles barnet

   Artikkel