Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 201 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Reduserte forskjeller

   Publisert:

   levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Prisnivået på Svalbard nærmer seg fastlandet, men ligger fortsatt lavere levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Les rapporten "Pris, forbruk og inntekt: økonomiske levekår på

   Artikkel
  • Inntektsfattig eller levekårsfattig?

   Publisert:

   om hvilke grupper i befolkningen som er utsatt for fattigdom. Dermed vil det også være viktig for hvordan tiltak mot fattigdom utformes. Med de ulike definisjonene av inntektsfattigdom vi har laget her, vil andelen fattige i den voksne befolkningen i Norge ligge et sted mellom 2 og 13 prosent. Den

   Artikkel
  • På Europa-toppen i bilutgifter

   Publisert:

   . En strategisk utdanningspolitikk førte til en ung og høyt utdannet befolkning. Dette skyldes nok spesielle forhold på boligmarkedene i dette landet. På Malta bruker befolkningen størst andel på

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   første verdenskrig var rundt 10 prosent av befolkningen medlemmer av en avholdsforening. Beretningene var et sammendrag av legenes innberetninger om befolkningens sykdom og dødelighet og forhold som påvirket disse

   Artikkel
  • Mange barn i lavinntektsgruppen

   Publisert:

   tilhøre lavinntektsgruppen enn befolkningen generelt. Om rapporten Formålet med rapporten er å tilgjengelig inntektsstatistikk for husholdningene og det er benyttet en tradisjonelle tilnærming, der lavinntekt blir definert ut i fra relativ avstand til det generelle inntektsnivået i befolkningen (f.eks

   Artikkel
  • Nordmenn spiser minst kjøtt

   Publisert:

   kjøttet befolkningen oftest har på sin middagstallerken. Men nordmennene spiser derimot mest fisk av alle

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst - forskjeller består

   Publisert:

   . Befolkningens sammensetning med hensyn til alder, grad av yrkestilknytning og utdanningsnivå forklarer mye. Inntektsnivåets mønster følger i stor grad over landet. Noen fylker har en ung befolkning, mens andre har flest eldre. For å kunne sammenlikne disse husholdningsgruppene mellom fylkene er de her

   Artikkel
  • Lavinntektshusholdningers forbruk

   Publisert:

   forklare avviket mellom disse. Dessuten sammenlignes sammensetningen av forbruket og forekomsten av en del varige forbruksgoder i lavinntektsgruppen og i befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   år en medianinntekt etter skatt på 153 000 kroner, inklusive studielån. Sammenlignet med befolkningen generelt har studentenes inntekter hatt en beskjeden utvikling de siste årene. Fra 2002 til 2008 trekkoppgaveregisteret, NAV og Husbanken. Selv om statistikken omfatter de fleste kontante inntektene som befolkningen mottar i løpet av året, vil det for studentenes del

   Artikkel
  • Hvordan har de fattige det?

   Publisert:

   : har de fattige oftere materielle levekårsproblemer og sosialt ekskludert enn resten av befolkningen. De franske politikerne erkjente at en betydelig andel av befolkningen hadde svært dårlige levekår, til tross for mange

   Artikkel
  • God inntektsutvikling for barnefamiliene

   Publisert:

   Valgaktuelt 2005 God inntektsutvikling for barnefamiliene Publisert: 17. august 2005 De aller fleste barnefamiliene har, i likhet med hele befolkningen de siste økt med 100 000 kroner. Forfatter: Mads Ivar Kirkeberg / Jon Epland De aller fleste barnefamiliene har, i likhet med hele befolkningen de siste

   Artikkel
  • Hvor mye inntektsskatt betaler vi?

   Publisert:

   størstedelen av befolkningen, det vil si at skatteandelen øker med stigende inntekt. Firedelen med lavest bruttoinntekt (under 130 000. Til sammenligning mottok de tre fjerdedeler av befolkningen med lavest bruttoinntekt

   Artikkel
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

   Publisert:

   inntektsnivået i landet som referanse. En ofte benyttet metode er å definere alle personer med en inntekt mindre enn 50 prosent av gjennomsnittsinntekten eller medianinntekten i befolkningen sett under ett (se egen boks), som økning i det generelle inntektsnivået i befolkningen, også må reflekteres i nivået på husholdningsinntektene til personene nederst i fordelingen, for at det ikke skal bli flere med lav inntekt

   Artikkel
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral

   Publisert:

   . mai 2002 For hundre år siden utgjorde de fattige mellom 5 og 6 prosent av den norske befolkningen. Et nokså at mellom 4 og 6 prosent av befolkningen tilhører det vi kaller lavinntektsgruppen

   Artikkel
  • Hva driver utviklingen i boligprisene?

   Publisert:

   forklares som et svar på lav boligbygging, ikke minst på bakgrunn av at både befolkningen og antall husholdninger har økt med nær 10 prosent i dette tiåret

   Artikkel