Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 203 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Inntekter og boligutgifter vokser i takt

   Publisert:

   gjennomføres med vekslende og repeterende tema. Disse er utvalgsundersøkelser der et tverrsnitt av befolkningen blir trukket ut til å delta? Og er denne utviklingen lik for alle? Både inntekter og boligutgifter varierer mellom ulike grupper i befolkningen. Vi skal først se på

   Artikkel
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   barn og yngre enslige er relativt utsatt for fattigdom i forholdt til befolkningen for øvrig årlig og kronisk fattige. Selv om innvandrere bare står for 4-6 % av befolkningen i perioden 1993-2001, utgjorde de hele 15

   Publikasjon
  • Hver sjette europeer har lav inntekt

   Publisert:

   størrelsesmessig omtrent samme andel personer med lavinntekt. Sammenlignet med mange andre europeiske land, har Norge en liten andel av befolkningen med årlig lavinntekt. I disse landene tilhører om lag 10 prosent av befolkningen lavinntektsgruppen

   Artikkel
  • Inntekt, skatt og overføringer 2005

   Publisert:

   år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen, samt noen forskningsresultater fra dette området

   Publikasjon
  • Flere med jobb og alderspensjon

   Publisert:

   i folketrygden det året man fyller 67 år. I 2012 var vel 960 000 personer, eller 19 prosent, av den bosatte befolkningen 62 år eller eldre utgjør yrkesinntekt og alderspensjon like stor andel av samlet inntekt, en andel på 29 prosent hver. Over 50 prosent inntektsvekst Den eldre delen av befolkningen har hatt en betydelig

   Artikkel
  • Færre med lav inntekt over tid

   Publisert:

   . Mens 2,4 prosent av befolkningen i treårsperioden 1996-1998 hadde vedvarende lavinntekt, var tilsvarende andel 2,2 prosent for årene 1999-2001 ha vedvarende lavinntekt som var lavere enn befolkningen generelt. En annen gruppe, der det også ble noen

   Artikkel
  • Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem?

   Publisert:

   mål og strategier for bekjempelse av fattigdom. I beskrivelsen ble det anslått at om lag 2,3 prosent av befolkningen hadde en samlet på at yngre, enslige forsørgere og innvandrere er overrepresentert i gruppen fattige sammenliknet med befolkningen for øvrig

   Artikkel
  • Miljødimensjonen ved maten under lupen

   Publisert:

   . Beregninger fra NIVA 2 viser at fosfortilførslene til kysten er omtrent på samme nivå fra jordbruket som fra befolkningen (avløpsvann fra bebyggelse), mens nitrogentilførslene er om lag dobbelt så store for jordbruket som for befolkningens del

   Artikkel
  • Veier inn i og ut av fattigdom

   Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold

   Publisert:

   . Ved bruk av EU sin lavinntektsdefinisjon finner vi at 22 prosent av befolkningen hadde inntekter under lavinntektsgrensen minst en gang i løpet av. Slik vi definerer mobilitet finner vi at om lag 2 prosent av befolkningen var "nyankomne" i lavinntektsgruppen fra den ene

   Publikasjon
  • Uforutsigbar økonomi kan være like ille som stabil lavinntekt

   Publisert:

   . Rapporten konkluderer med at det er en høyere forekomst av levekårsproblemer blant lavinntektsfattige enn i befolkningen ellers, men at det også

   Artikkel
  • Nedgang i husholdningenes inntekter

   Publisert:

   si noe om fordelingen av inntekt innenfor befolkningen, er å se på hvor stor del av husholdningens inntekt etter skatt som tilfaller personer med lave, middels og høye inntekter. Hele befolkningen sorteres etter størrelsen på inntekt etter skatt per forbruksenhet

   Artikkel
  • Nyankomne har oftest lav inntekt

   Publisert:

   ” enn resten av befolkningen, 30 prosent mot 12 prosent. Andelen er særlig stor blant nyankomne og blant flyktninger og varierer mye mellom ulike land. Forfatter: Lars Østby Det er mye vanligere at innvandrere har det vi i statistikken kaller ”lavinntekt” enn resten av befolkningen, 30 prosent mot 12 prosent

   Artikkel
  • Særregler i beskatningen av alderspensjonister

   Publisert:

   lønningene vil alderspensjonistenes disponible inntekt øke betydelig mer enn for resten av befolkningen i perioden fram til 2030. Den lønningene vil alderspensjonistenes disponible inntekt øke betydelig mer enn for resten av befolkningen i perioden fram til 2030. Den

   Artikkel
  • Sterk vekst i boligformuen

   Publisert:

   fremkommet ved å kople ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31. desember i inntektsåret. Opplysningene er hentet fra mange

   Artikkel
  • Flere tar del i inntektsveksten

   Publisert:

   . Figur 2 viser inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt etter ulike husholdningstyper i 2006 sammenliknet med medianinntekten til hele befolkningen. Her høyere gjeldsbelastning enn resten av befolkningen. Figur 3 viser en sterk økning fra og med slutten av 1990-tallet. Nær dobbelt så

   Artikkel