Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 194 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper, 2008

   Publisert:

   påvirkes i stor grad av hvordan en definerer lavinntekt. Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde om lag 4 prosent av befolkningen lavinntekt i 2006 husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala. Andelen personer med relativ lavinntekt har økt noe de siste ti årene i

   Publikasjon
  • Høy inntekt blant yngre alderspensjonister

   Publisert:

   Strøm Dette kommer frem i rapporten " Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

   Artikkel
  • Økte inntekter og høyere forbruk

   Publisert:

   ) i samme periode. Alle grupper av befolkningen har nytt godt av inntektsveksten de siste (1 000) Noe jevnere inntektsfordeling En måte å si noe om fordelingen av inntekt innenfor befolkningen er å se på

   Artikkel
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen. Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige

   Publikasjon
  • Barn i lavinntektsfamilier 1996-2004

   Publisert:

   tilnærming der lavinntekt er definert ut i fra en relativ avstand til det generelle inntektsnivået i hele befolkningen (medianinntekten målemetode er det altså et økende antall barn som tilhører familier som ikke har hatt den samme inntektsveksten som befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Materielle og sosiale mangler

   Publisert:

   råd til enkelte av godene. Når vi sammenligner ulike lavinntektsgrupper med befolkningen totalt, finner vi gjennomgående høyere andeler som å spise og drikke, samt det å ha råd til en regelmessig fritidsaktivitet. I befolkningen totalt er det få som ikke har

   Publikasjon
  • Inntekter og boligutgifter vokser i takt

   Publisert:

   gjennomføres med vekslende og repeterende tema. Disse er utvalgsundersøkelser der et tverrsnitt av befolkningen blir trukket ut til å delta? Og er denne utviklingen lik for alle? Både inntekter og boligutgifter varierer mellom ulike grupper i befolkningen. Vi skal først se på

   Artikkel
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   barn og yngre enslige er relativt utsatt for fattigdom i forholdt til befolkningen for øvrig årlig og kronisk fattige. Selv om innvandrere bare står for 4-6 % av befolkningen i perioden 1993-2001, utgjorde de hele 15

   Publikasjon
  • Hver sjette europeer har lav inntekt

   Publisert:

   størrelsesmessig omtrent samme andel personer med lavinntekt. Sammenlignet med mange andre europeiske land, har Norge en liten andel av befolkningen med årlig lavinntekt. I disse landene tilhører om lag 10 prosent av befolkningen lavinntektsgruppen

   Artikkel
  • Inntekt, skatt og overføringer 2005

   Publisert:

   år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen, samt noen forskningsresultater fra dette området

   Publikasjon
  • Flere med jobb og alderspensjon

   Publisert:

   i folketrygden det året man fyller 67 år. I 2012 var vel 960 000 personer, eller 19 prosent, av den bosatte befolkningen 62 år eller eldre utgjør yrkesinntekt og alderspensjon like stor andel av samlet inntekt, en andel på 29 prosent hver. Over 50 prosent inntektsvekst Den eldre delen av befolkningen har hatt en betydelig

   Artikkel
  • Færre med lav inntekt over tid

   Publisert:

   . Mens 2,4 prosent av befolkningen i treårsperioden 1996-1998 hadde vedvarende lavinntekt, var tilsvarende andel 2,2 prosent for årene 1999-2001 ha vedvarende lavinntekt som var lavere enn befolkningen generelt. En annen gruppe, der det også ble noen

   Artikkel
  • Miljødimensjonen ved maten under lupen

   Publisert:

   . Beregninger fra NIVA 2 viser at fosfortilførslene til kysten er omtrent på samme nivå fra jordbruket som fra befolkningen (avløpsvann fra bebyggelse), mens nitrogentilførslene er om lag dobbelt så store for jordbruket som for befolkningens del

   Artikkel
  • Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem?

   Publisert:

   mål og strategier for bekjempelse av fattigdom. I beskrivelsen ble det anslått at om lag 2,3 prosent av befolkningen hadde en samlet på at yngre, enslige forsørgere og innvandrere er overrepresentert i gruppen fattige sammenliknet med befolkningen for øvrig

   Artikkel
  • Veier inn i og ut av fattigdom

   Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold

   Publisert:

   . Ved bruk av EU sin lavinntektsdefinisjon finner vi at 22 prosent av befolkningen hadde inntekter under lavinntektsgrensen minst en gang i løpet av. Slik vi definerer mobilitet finner vi at om lag 2 prosent av befolkningen var "nyankomne" i lavinntektsgruppen fra den ene

   Publikasjon