Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 194 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sterk vekst i boligformuen

   Publisert:

   fremkommet ved å kople ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31. desember i inntektsåret. Opplysningene er hentet fra mange

   Artikkel
  • Store forskjeller mellom innvandrere fra gamle og nye EU-land

   Publisert:

   lavere enn i befolkningen generelt. For arbeidsinnvandrere fra de gamle EU-landene i Vest-Europa er det ofte motsatt. Forfatter lavere enn i befolkningen generelt. For arbeidsinnvandrere fra de gamle EU-landene i Vest-Europa er det ofte motsatt. Forfatter

   Artikkel
  • Utlignet skatt etter alder

   Publisert:

   . Gruppen deles inn i ti like store undergrupper, såkalte desiler. 1. desil omfatter de 10 prosent av befolkningen med lavest bruttoinntekt, tilsvarende omfatter desil 10 de 10 prosentene av befolkningen som har høyest bruttoinntekt. Halve formuesskatten betales av de 5 prosent med høyest inntekt Tabell 2 viser formuesskatten og bruttoinntekten hos ulike persentiler av befolkningen ut fra størrelsen på bruttoinntekten

   Artikkel
  • Lavere inntekt blant innvandrere

   Publisert:

   : 3. juli 2014 Generelt sett hadde innvandrere lavere medianinntekt enn hele befolkningen i 2012 Strøm Generelt sett hadde innvandrere lavere medianinntekt enn hele befolkningen i 2012

   Artikkel
  • Flere med jobb og alderspensjon

   Publisert:

   i folketrygden det året man fyller 67 år. I 2012 var vel 960 000 personer, eller 19 prosent, av den bosatte befolkningen 62 år eller eldre utgjør yrkesinntekt og alderspensjon like stor andel av samlet inntekt, en andel på 29 prosent hver. Over 50 prosent inntektsvekst Den eldre delen av befolkningen har hatt en betydelig

   Artikkel
  • Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt

   Publisert:

   «den typiske inntekten» i samfunnet, er det i dag vanlig å definere en slik lavinntektsgrense ut fra en relativ avstand til medianinntekten i befolkningen, for eksempel det at utviklingen for barn har vært klart forskjellig fra utviklingen i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2011

   Publisert:

   også forblir fattige, er mye høyere enn i befolkningen for øvrig. Andelen fattige blant innvandrere er større enn i befolkningen for øvrig. Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har en betydelig

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013

   Publisert:

   : 30. august 2013 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten handler om de gruppene i befolkningen som ofte er å finne nederst i inntektsfordelingen. Ifølge EUs lavinntektsdefinisjon hadde 7,7 prosent av den norske befolkning vedvarende lavinntekt i 2011

   Publikasjon
  • Høy inntekt blant yngre alderspensjonister

   Publisert:

   Strøm Dette kommer frem i rapporten " Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

   Artikkel
  • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

   En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

   Publisert:

   år og eldre Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011 Publisert: 25. juni 2013 Statistikk over påvirket av disse regelendringene. Om publikasjonen Tittel Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

   Publikasjon
  • Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

   Arbeidsinntekt viktigst for to av tre

   Publisert:

   Arbeidsinntekt viktigst for to av tre I aldergruppen 19-66 år var arbeid den viktigste inntektskilden for 69 prosent av befolkningen: Statistisk sentralbyrå < Forrige 1 2 Neste > Ser vi på hele befolkningen var det 44 prosent som hadde arbeid som viktigste inntektskilde

   Statistikk
  • Miljødimensjonen ved maten under lupen

   Publisert:

   . Beregninger fra NIVA 2 viser at fosfortilførslene til kysten er omtrent på samme nivå fra jordbruket som fra befolkningen (avløpsvann fra bebyggelse), mens nitrogentilførslene er om lag dobbelt så store for jordbruket som for befolkningens del

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde 4,5 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2009). I tillegg gir OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009

   En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

   Publisert:

   år og eldre Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009 Publisert. Tilsvarende tall for menn var 74 prosent i 1999 og 76 prosent i 2009. Den eldre befolkningen har hatt en

   Publikasjon
  • Nedgang i husholdningenes inntekter

   Publisert:

   si noe om fordelingen av inntekt innenfor befolkningen, er å se på hvor stor del av husholdningens inntekt etter skatt som tilfaller personer med lave, middels og høye inntekter. Hele befolkningen sorteres etter størrelsen på inntekt etter skatt per forbruksenhet

   Artikkel