Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 206 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   høyere inntekter enn sine foreldre Publisert: 9. oktober 2017 Innvandrerhusholdninger har lavere inntekter enn hele befolkningen sett under ett, men det er store variasjoner i har innvandrere lavere lønn enn lønnstakere i resten av befolkningen, med variasjon etter yrke og landbakgrunn. Forfatter: Frøydis

   Artikkel
  • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

   Publisert:

   øker i befolkningen, og innførte blant annet fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år

   Artikkel
  • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

   - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   . Befolkningen er delt inn i demografiske grupper utfra alder, sivilstatus og hvorvidt man har barn. Det er også

   Publikasjon
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   årene 2013-2015 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode nederst i fordelingen og resten av befolkningen kan øke, uten at dette nødvendigvis fører til at det blir flere lavinntektshushold. Benytter vi en slik

   Artikkel
  • 6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år

   Publisert:

   , sammenfallende med finanskrisen (se figur 1). Det andre trekket er at når ledigheten øker, så øker den relativt mer for innvandrerne enn for den øvrige befolkningen grunner til dette, blant annet at sysselsatte innvandrere fordeler seg på næringer på en annen måte enn den øvrige befolkningen. Figur 1 Foruten den

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

   Publikasjon
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

   Publisert:

   ) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen

   Publikasjon
  • Enslige uførepensjonister har lavest inntekt

   Publisert:

   . Som hos resten av befolkningen går et skille mellom dem som bor alene og dem som bor i parhusholdninger. Uførepensjonister i ulike husholdningsgrupper har gjennomgående noe lavere husholdningsinntekter enn det personer i tilsvarende husholdningstyper i resten av befolkningen har, men også

   Artikkel
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

   Statistikk
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie

   Publisert:

   råd til ferie Publisert: 8. april 2016 Barnefamilier har generelt bedre levekår enn befolkningen som helhet levekår enn befolkningen som helhet. Men barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere er ikke helt med i det gode barneselskap. Flere sliter med å dekke

   Artikkel
  • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie - Grupper av barnefamilier etter ulike bakgrunnskjennetegn. Prosentav husholdninger, 2014.

   Publisert:

   . Sosiale bakgrunnsvariabler Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil Enslige forsørgere Alle par med barn (0-17) Befolkningen Høyeste utdanningsnivå i husholdningen

   Artikkel
  • Inntektsforskjellene øker blant barnefamiliene

   Publisert:

   økende antall barn i lavinntektshusholdninger. Forfatter: Jon Epland / Mads Ivar Kirkeberg I likhet med befolkningen sett under ett har også. I hele befolkningen økte medianinntektene med vel 30 prosent i samme periode

   Artikkel
  • Inntektsulikhet i Norge i lys av Piketty-debatten

   Publisert:

   økonomiske aktører, men i Pikettys modell er både effekten av befolkningens utdanning og rollen til offentlige og private institusjoner uten betydning fordelingen av den delen av markedsinntektene som tilfaller resten av befolkningen. Slik informasjon kan oppnås ved å

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon