Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 198 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Betydelig realinntektsnedgang

   Publisert:

   . Flere med lavinntekt Andelen personer med lave husholdningsinntekter økte noe også i 2016. Ut i fra EUs målemetode hadde 11 prosent av befolkningen i 2016 en inntekt etter skatt per forbruksenhet som var lavere enn 60 prosent av medianinntekten i befolkningen

   Artikkel
  • BSU mindre populært enn før

   Publisert:

   , østlendingene minst Sogn og Fjordane er det fylket hvor størst andel av den unge befolkningen sparer i BSU

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   . 2015 Desil 1 Desil 2 Desil 9 Desil 10 Desil 1-5 Antall personer Hele befolkningen 10 10 10 10 50 5 053 468 Befolkningen uten innvandrere 7 9 11 11 47 4 378 767

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   månedslønn 1Yrkesstandarden er STYRK-08 Ledere Befolkningen uten innvandrere 201 280 9 64 200 EU etc. 10 245 5 62 100 Afrika, Asia etc. 5 154 3 50 000 Akademiske yrker Befolkningen uten innvandrere 548 870 25 49 400 EU etc

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   høyere inntekter enn sine foreldre Publisert: 9. oktober 2017 Innvandrerhusholdninger har lavere inntekter enn hele befolkningen sett under ett, men det er store variasjoner i har innvandrere lavere lønn enn lønnstakere i resten av befolkningen, med variasjon etter yrke og landbakgrunn. Forfatter: Frøydis

   Artikkel
  • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

   Publisert:

   øker i befolkningen, og innførte blant annet fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år

   Artikkel
  • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

   - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

   Publisert:

   . Befolkningen er delt inn i demografiske grupper utfra alder, sivilstatus og hvorvidt man har barn. Det er også

   Publikasjon
  • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   årene 2013-2015 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode nederst i fordelingen og resten av befolkningen kan øke, uten at dette nødvendigvis fører til at det blir flere lavinntektshushold. Benytter vi en slik

   Artikkel
  • 6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år

   Publisert:

   , sammenfallende med finanskrisen (se figur 1). Det andre trekket er at når ledigheten øker, så øker den relativt mer for innvandrerne enn for den øvrige befolkningen grunner til dette, blant annet at sysselsatte innvandrere fordeler seg på næringer på en annen måte enn den øvrige befolkningen. Figur 1 Foruten den

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

   Publisert:

   mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

   Publikasjon
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

   Publikasjon
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

   Publisert:

   ) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen

   Publikasjon
  • Enslige uførepensjonister har lavest inntekt

   Publisert:

   . Som hos resten av befolkningen går et skille mellom dem som bor alene og dem som bor i parhusholdninger. Uførepensjonister i ulike husholdningsgrupper har gjennomgående noe lavere husholdningsinntekter enn det personer i tilsvarende husholdningstyper i resten av befolkningen har, men også

   Artikkel
  • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

   Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

   Publisert:

   Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014. Menn mottar mindre foreldrepenge

   Statistikk