Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 201 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd?

   Publisert:

   målemetode er det altså et økende antall barn som tilhører familier som ikke har hatt den samme inntektsvekst som befolkningen generelt

   Artikkel
  • Hvor bor de?

   Publisert:

   » mot barnefattigdom utalte at «barn utgjør 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtiden» (Blair 1999). For å kunne iverksette bakgrunn av det beløpet som utgjør gjennomsnittet av de årlige medianinntektene for hele befolkningen i en treårsperiode

   Artikkel
  • Lavinntektshusholdningers forbruk

   Publisert:

   forklare avviket mellom disse. Dessuten sammenlignes sammensetningen av forbruket og forekomsten av en del varige forbruksgoder i lavinntektsgruppen og i befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Norge blant de beste i EU-klassen

   Publisert:

   færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge

   Artikkel
  • Barna ser minst til fedre med lav inntekt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Barna ser minst til fedre med lav inntekt Publisert: 18. april 2007 Samvær med barn man ikke bor sammen med til daglig, innebærer ofte en del utgifter. I de nye reglene for ber

   Artikkel
  • Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen? Publisert: 18. april 2007 De nye reglene for beregning av barnebidrag som trådte i kraft høsten 2003, skulle gi en mer rettferdig

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon
  • Inntektene øker, men gjelden øker mer

   Publisert:

   befolkningen sett under ett (Statistisk sentralbyrå 2006). Svært få av de eldre husholdningene har så stor gjeldsbelastning. Også husholdningenes brutto 9,6 prosent av befolkningen i lavinntektsgruppen i 2004. Personer i studenthusholdninger er her utelatt. Denne andelen har endret seg lite de siste fem

   Artikkel
  • Innvandrere og inntekt

   Publisert:

   . oktober 2006 Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet når gjennomsnittsinntekten i befolkningen i Norge. Forfatter: Siv Irene Pedersen Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Økonomisk velferd blant foreldre som ikke bor sammen: hvem får best råd?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/3 Aleneforeldrenes økonomi Økonomisk velferd blant foreldre som ikke bor sammen: hvem får best råd? Publisert: 30. juni 2006 Tidligere analyser presentert i Samfunnsspeilet tyder

   Artikkel
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   barn og yngre enslige er relativt utsatt for fattigdom i forholdt til befolkningen for øvrig årlig og kronisk fattige. Selv om innvandrere bare står for 4-6 % av befolkningen i perioden 1993-2001, utgjorde de hele 15

   Publikasjon
  • Hver sjette europeer har lav inntekt

   Publisert:

   størrelsesmessig omtrent samme andel personer med lavinntekt. Sammenlignet med mange andre europeiske land, har Norge en liten andel av befolkningen med årlig lavinntekt. I disse landene tilhører om lag 10 prosent av befolkningen lavinntektsgruppen

   Artikkel
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

   Publisert:

   inntektsnivået i landet som referanse. En ofte benyttet metode er å definere alle personer med en inntekt mindre enn 50 prosent av gjennomsnittsinntekten eller medianinntekten i befolkningen sett under ett (se egen boks), som økning i det generelle inntektsnivået i befolkningen, også må reflekteres i nivået på husholdningsinntektene til personene nederst i fordelingen, for at det ikke skal bli flere med lav inntekt

   Artikkel
  • Inntektsforholdene til grupper med nedsatt funksjonsevne

   Inntektsregnskap for personer

   Publisert:

   . Hensikten med rapporten er å sammenligne individuelle inntektsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne med inntektsforholdene i befolkningen i alt. Vi ser på forsørgelse enn befolkningen i alt. Gjennomsnittlig samlet inntekt fra inntektsregnskapet viser at personer med nedsatt funksjonsevne har om lag 75 prosent av inntekten sammenlignet med

   Publikasjon
  • Bondenes kontroversielle inntektsgrunnlag

   Publisert:

   næringsinntektene sine (Løwe 2004c). Uansett om misnøyen er "riktig" eller ikke, bør den tas på alvor sett i lys av at et stort og stabilt flertall av befolkningen mener at jordbruket til rette for at landbruksbefolkningen kan oppnå inntekter og levekår på linje med den øvrige befolkningen". Den neste stortingsmeldingen om

   Artikkel