Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 187 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa

   Publisert:

   . oktober 2007 Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Åpne og les artikkelen i PDF Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

   Artikkel
  • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd?

   Publisert:

   målemetode er det altså et økende antall barn som tilhører familier som ikke har hatt den samme inntektsvekst som befolkningen generelt

   Artikkel
  • Hvor bor de?

   Publisert:

   » mot barnefattigdom utalte at «barn utgjør 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtiden» (Blair 1999). For å kunne iverksette bakgrunn av det beløpet som utgjør gjennomsnittet av de årlige medianinntektene for hele befolkningen i en treårsperiode

   Artikkel
  • Barn i lavinntektsfamilier 1996-2004

   Publisert:

   tilnærming der lavinntekt er definert ut i fra en relativ avstand til det generelle inntektsnivået i hele befolkningen (medianinntekten målemetode er det altså et økende antall barn som tilhører familier som ikke har hatt den samme inntektsveksten som befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Lavinntektshusholdningers forbruk

   Publisert:

   forklare avviket mellom disse. Dessuten sammenlignes sammensetningen av forbruket og forekomsten av en del varige forbruksgoder i lavinntektsgruppen og i befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Norge blant de beste i EU-klassen

   Publisert:

   færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge

   Artikkel
  • Barna ser minst til fedre med lav inntekt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Barna ser minst til fedre med lav inntekt Publisert: 18. april 2007 Samvær med barn man ikke bor sammen med til daglig, innebærer ofte en del utgifter. I de nye reglene for ber

   Artikkel
  • Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen? Publisert: 18. april 2007 De nye reglene for beregning av barnebidrag som trådte i kraft høsten 2003, skulle gi en mer rettferdig

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon
  • Inntektene øker, men gjelden øker mer

   Publisert:

   befolkningen sett under ett (Statistisk sentralbyrå 2006). Svært få av de eldre husholdningene har så stor gjeldsbelastning. Også husholdningenes brutto 9,6 prosent av befolkningen i lavinntektsgruppen i 2004. Personer i studenthusholdninger er her utelatt. Denne andelen har endret seg lite de siste fem

   Artikkel
  • Innvandrere og inntekt

   Publisert:

   . oktober 2006 Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet når gjennomsnittsinntekten i befolkningen i Norge. Forfatter: Siv Irene Pedersen Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Økonomisk velferd blant foreldre som ikke bor sammen: hvem får best råd?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/3 Aleneforeldrenes økonomi Økonomisk velferd blant foreldre som ikke bor sammen: hvem får best råd? Publisert: 30. juni 2006 Tidligere analyser presentert i Samfunnsspeilet tyder

   Artikkel
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   barn og yngre enslige er relativt utsatt for fattigdom i forholdt til befolkningen for øvrig årlig og kronisk fattige. Selv om innvandrere bare står for 4-6 % av befolkningen i perioden 1993-2001, utgjorde de hele 15

   Publikasjon
  • Hver sjette europeer har lav inntekt

   Publisert:

   størrelsesmessig omtrent samme andel personer med lavinntekt. Sammenlignet med mange andre europeiske land, har Norge en liten andel av befolkningen med årlig lavinntekt. I disse landene tilhører om lag 10 prosent av befolkningen lavinntektsgruppen

   Artikkel
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

   Publisert:

   inntektsnivået i landet som referanse. En ofte benyttet metode er å definere alle personer med en inntekt mindre enn 50 prosent av gjennomsnittsinntekten eller medianinntekten i befolkningen sett under ett (se egen boks), som økning i det generelle inntektsnivået i befolkningen, også må reflekteres i nivået på husholdningsinntektene til personene nederst i fordelingen, for at det ikke skal bli flere med lav inntekt

   Artikkel