Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 206 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Inntektsfattig eller levekårsfattig?

   Publisert:

   om hvilke grupper i befolkningen som er utsatt for fattigdom. Dermed vil det også være viktig for hvordan tiltak mot fattigdom utformes. Med de ulike definisjonene av inntektsfattigdom vi har laget her, vil andelen fattige i den voksne befolkningen i Norge ligge et sted mellom 2 og 13 prosent. Den

   Artikkel
  • Uforutsigbar økonomi kan være like ille som stabil lavinntekt

   Publisert:

   . Rapporten konkluderer med at det er en høyere forekomst av levekårsproblemer blant lavinntektsfattige enn i befolkningen ellers, men at det også

   Artikkel
  • Fattigdomsrisiko

   En levekårstilnærming

   Publisert:

   levekårsproblemer enn befolkningen totalt. Her spiller imidlertid valget av definisjonen av lavinntekt en viktig rolle

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper, 2008

   Publisert:

   påvirkes i stor grad av hvordan en definerer lavinntekt. Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde om lag 4 prosent av befolkningen lavinntekt i 2006 husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala. Andelen personer med relativ lavinntekt har økt noe de siste ti årene i

   Publikasjon
  • Flere tar del i inntektsveksten

   Publisert:

   . Figur 2 viser inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt etter ulike husholdningstyper i 2006 sammenliknet med medianinntekten til hele befolkningen. Her høyere gjeldsbelastning enn resten av befolkningen. Figur 3 viser en sterk økning fra og med slutten av 1990-tallet. Nær dobbelt så

   Artikkel
  • Samvær og bidrag 2002-2004

   Sluttrapport

   Publisert:

   Rapporter 2008/45 Sluttrapport Samvær og bidrag 2002-2004 Publisert: 1. august 2008 På grunnlag av to utvalgsundersøkelser gjennomført av Statistisk sentralbyrå, har vi gjennom en rekke rapporter og a

   Publikasjon
  • Inntektsandelen til Norges rikeste er mer enn doblet siden 1990

   Publisert:

   . Man må hele 60 år tilbake i tid for å finne så mye rikdom konsentrert i én prosent av befolkningen, viser nye beregninger. Forfatter. Man må hele 60 år tilbake i tid for å finne så mye rikdom konsentrert i én prosent av befolkningen, viser nye beregninger. Forfatter

   Artikkel
  • Lever de med tynn lommebok «over evne»?

   Publisert:

   . Forbruket registrerer vi ved å spørre et utvalg av befolkningen om deres forbruk. Vi ber den enkelte husholdning

   Artikkel
  • Godt klima for forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   . Samtidig har Svalbard fått et boligmarked med mulighet for privat boligbygging. De økonomiske rammebetingelsene for befolkningen er også under endring. Befolkningen i Longyearbyen har dessuten et generelt høyere utdanningsnivå enn befolkningen på fastlandet. Vi vet at høyere utdanning gjerne gir

   Artikkel
  • Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem

   Publisert:

   Rapporter 2008/23 Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem Publisert: 6. juni 2008 Gjennom sitt vedtak om pensjonsreformen i mai 2005 ga Stortinget sin tilslut

   Publikasjon
  • Store svingninger - klar trend

   Publisert:

   øl i smak hos befolkningen og ble stadig mer brukt til beruselse. En dårlig potetvekst i 1861 kunne bidratt til en reduksjon i forbruket, men en tredoblet brennevinsimport veiet opp for mye av tapet

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007

   Publisert:

   vært for disse gruppene siden midten av 1990-årene. Lavinntekt I 2005 hadde om lag 10 prosent av den norske befolkningen (studenter utelatt). I tillegg gir OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Bruttoinntekten har økt med 39 prosent

   Publisert:

   både kvinner og menn. Kapittel 8 beskriver hvordan aldringen av befolkningen i Norge de neste årene kan

   Artikkel
  • Inntekt, skatt og overføringer 2007

   Publisert:

   overføringer utgis annethvert år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen samt noen forskningsresultater fra dette området

   Publikasjon
  • Økt forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   å understreke at forbruksnivået ikke er kontrollert for andre egenskaper ved befolkningen, som for eksempel at befolkningen i Longyearbyen har et høyere utdanningsnivå enn i Norge for øvrig økende i Longyearbyen, mens andelen enpersonshusholdninger er økende på fastlandet. Imidlertid er befolkningens sammensetning fortsatt annerledes enn

   Artikkel