Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 194 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hva driver utviklingen i boligprisene?

   Publisert:

   forklares som et svar på lav boligbygging, ikke minst på bakgrunn av at både befolkningen og antall husholdninger har økt med nær 10 prosent i dette tiåret

   Artikkel
  • Mange låner mye

   Publisert:

   større enn for befolkningen som helhet. Religiøse «forbud» mot lån og gjeld ser ikke ut til å svært mye, noen vil si over evne, og dem som låner lite eller ikke noe, er større enn for befolkningen som helhet. Religiøse «forbud» mot

   Artikkel
  • Materielle og sosiale mangler

   Publisert:

   råd til enkelte av godene. Når vi sammenligner ulike lavinntektsgrupper med befolkningen totalt, finner vi gjennomgående høyere andeler som å spise og drikke, samt det å ha råd til en regelmessig fritidsaktivitet. I befolkningen totalt er det få som ikke har

   Publikasjon
  • Færre samboere enn gifte har felles økonomi

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/3 Fordeling av inntekter og utgifter blant samboere og gifte Færre samboere enn gifte har felles økonomi Publisert: 20. juni 2011 Vi finner likevel at gifte langt oftere har fel

   Artikkel
  • Innvandrere blir værende i fattigdom

   Publisert:

   værende i fattigdom Publisert: 28. februar 2011 Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens andelen fattige i befolkning for. Men likevel opplever mange innvandrere vedvarende fattigdom. Forfatter: Manudeep Bhuller / Rolf Aaberge Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens andelen fattige i befolkning for

   Artikkel
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   år en medianinntekt etter skatt på 153 000 kroner, inklusive studielån. Sammenlignet med befolkningen generelt har studentenes inntekter hatt en beskjeden utvikling de siste årene. Fra 2002 til 2008 trekkoppgaveregisteret, NAV og Husbanken. Selv om statistikken omfatter de fleste kontante inntektene som befolkningen mottar i løpet av året, vil det for studentenes del

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde nesten 5 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2008). I tillegg gir den gamle OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Økte inntekter og høyere forbruk

   Publisert:

   ) i samme periode. Alle grupper av befolkningen har nytt godt av inntektsveksten de siste (1 000) Noe jevnere inntektsfordeling En måte å si noe om fordelingen av inntekt innenfor befolkningen er å se på

   Artikkel
  • Inntekter og boligutgifter vokser i takt

   Publisert:

   gjennomføres med vekslende og repeterende tema. Disse er utvalgsundersøkelser der et tverrsnitt av befolkningen blir trukket ut til å delta? Og er denne utviklingen lik for alle? Både inntekter og boligutgifter varierer mellom ulike grupper i befolkningen. Vi skal først se på

   Artikkel
  • Går økonomiske levekår i arv?

   Publisert:

   utelatt i de registerbaserte befolkningstallene for 2008. Inntektsfordelingen i utvalget og i befolkningen totalt viser en stor grad av overensstemmelse. Den høy grad av sosial mobilitet innenfor befolkningen (NOU 2009:10), er det fremdeles slik at familiebakgrunn har betydning for hvilke økonomiske levekår vi oppnår senere i livet

   Artikkel
  • Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere

   En empirisk analyse for perioden 1993-2007

   Publisert:

   . • Innvandrere er mer utsatt for vedvarende økonomisk fattigdom og økonomisk langtidsfattigdom enn befolkningen for øvrig. Etter OECDs øvrige befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Etter EUs målemetode er det henholdsvis 19, 27 og 3 prosent langtidsfattige i de samme gruppene

   Publikasjon
  • Barnefattigdom, et innvandrerproblem

   Publisert:

   : 12. mars 2010 Norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre er nesten like aktive innenfor utdanning og arbeid som jevnaldrende i resten av befolkningen. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre er nesten like aktive innenfor utdanning og arbeid som jevnaldrende i resten av befolkningen

   Artikkel
  • Nyankomne har oftest lav inntekt

   Publisert:

   ” enn resten av befolkningen, 30 prosent mot 12 prosent. Andelen er særlig stor blant nyankomne og blant flyktninger og varierer mye mellom ulike land. Forfatter: Lars Østby Det er mye vanligere at innvandrere har det vi i statistikken kaller ”lavinntekt” enn resten av befolkningen, 30 prosent mot 12 prosent

   Artikkel
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2009

   Publisert:

   . Ifølge OECDs lavinntektsdefinisjon hadde om lag 4 prosent av den norske befolkning lavinntekt i 2007). I tillegg gir den gamle OECD-skalaen, der en legger mindre vekt på husholdningenes stordriftsfordeler, en lavere medianinntekt i befolkningen enn EUs skala

   Publikasjon
  • Sterk inntektsvekst - forskjeller består

   Publisert:

   . Befolkningens sammensetning med hensyn til alder, grad av yrkestilknytning og utdanningsnivå forklarer mye. Inntektsnivåets mønster følger i stor grad over landet. Noen fylker har en ung befolkning, mens andre har flest eldre. For å kunne sammenlikne disse husholdningsgruppene mellom fylkene er de her

   Artikkel