Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

   Årsaker til ulik andel sysselsatte

   Publisert:

   . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

   Publisert:

   også samanliknast med den som gjeld for befolkninga totalt. Funksjonshemming blir her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter, basert på sjølvrapportering via intervju. I 2016 oppgav 18 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Tre ganger så mange sykedager blant dem som har fedme

   Publisert:

   . Figur 1 Nordmenn med minst én kronisk lidelse har færrest i arbeid En sammenligning av figur 1 og figur 2 viser at tall for den norske befolkningen ligger på om lag samme nivå

   Artikkel
  • Frisklivssentralane i frammarsj

   Publisert:

   førebygging vil gi befolkninga fleire år med god helse og spara samfunnet for store utgifter til behandling for sjukdomar som kan ha samanheng med livstilen vår redusera sosiale forskjellar i levevanar og helse i befolkninga. Helsedirektoratet anbefaler i sin rettleiar for kommunale frisklivssentralar at kommunane som

   Artikkel
  • Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg

   Ein sosioøkonomisk analyse

   Publisert:

   første gong har SSB gjort ei samanlikning mellom dei to landa. Denne rapporten skal auke kunnskapen om tannhelsetilstand, bruk av tannhelsetenester og utgifter til tannbehandling i den vaksne befolkninga i Noreg sosioøkonomiske forhold som utdanning, inntekt og mottak av ulike stønader i den vaksne befolkninga

   Publikasjon
  • Kvalitet i IPLOS-registeret. 2015

   Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 2015

   Publisert:

   gi et bedre grunnlag for å noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar

   Publikasjon
  • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

   Publisert:

   Notater 2016/23 En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk Publisert: 28. september 2016 Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske meto

   Publikasjon
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2015

   Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

   Publisert:

   økning på hele 6 prosentpoeng siden 2007. I løpet av 2015 var det totalt 348 858 unike mottakere av helse- og omsorgs-tjenester, eller 6,6 prosent av hele befolkningen i Norge året, eller 6,5 prosent av hele den norske befolkningen. I aldersgruppen 67-79 år er det kun 12,6 prosent som har

   Publikasjon
  • Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen om helse viser at 15 prosent av den voksne befolkningen regelmessig utfører ulønnet omsorgsarbeid for andre. 2 prosent av befolkningen oppgir å yte ulønnet omsorgsarbeid for eldre, syke eller funksjonshemmede i egen husholdning, mens 13 prosent yter slik hjelp for personer utenfor husholdningen. Til tross for

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden

   Artikkel
  • Store forskjeller i røyking mellom generasjonene

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå har innhentet intervjudata om røykevaner i den norske befolkningen etter kjønn og alder hvert år siden 1973. Den gang røykte vel halvparten av den mannlige befolkningen daglig, mens tilsvarende andel blant kvinner var en av tre. Tilbake i 1950

   Artikkel
  • Ei holete refusjonsordning?

   Publisert:

   Utvalde innslagspunkt, mottakar-del i befolkninga og utbetalte beløp. Personar over 21 år. Prosent. 2014 Mottakardel i befolkninga Utbetalte

   Artikkel
  • Ei holete refusjonsordning?

   Publisert:

   ? Publisert: 16. mars 2016 Den vaksne befolkninga må hovudsakleg betale for tannhelsetenester sjølv. Stønadsmottakarar og personer med låg utdanning fekk refusjon oftare enn andre, og beløpa var høgare enn gjennomsnittet for befolkninga

   Artikkel
  • Fire av ti funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . mars 2016 I 2015 var 74 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år i arbeid. Det samme gjaldt for 43 prosent av personer med funksjonshemning. Siden 2002 har andelen falt med nær tre prosentpoeng for de funksjonshemmede, mot to prosentpoeng for hele befolkningen

   Artikkel
  • Frisklivssentralar i kommunane

   Kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod

   Publisert:

   største delen av befolkninga. Det kan tyde på at tilbodet er ein viktig del av førebyggande verksemda i dei små

   Publikasjon