Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 287 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tilfreds med livet? Samlivet betyr mer for kvinner enn for menn

   Publisert:

   intervjuundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA. Undersøkelsen omfatter et utvalg av befolkningen i alderen 18-79 år. Disse ble utgjør om lag en fjerdedel (23 prosent) av befolkningen. Det er også stilt spørsmål om psykisk helse i LOGG. Her ser vi nærmere på

   Artikkel
  • Alle skal med? Utdanning og arbeid for fysisk funksjonshemmede

   Publisert:

   utvalgsundersøkelse med data fra offentlige registre. I et tilfeldig utvalg av befolkningen var andelen 87 prosent utvalgsundersøkelse med data fra offentlige registre. I et tilfeldig utvalg av befolkningen var andelen 87 prosent

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

   Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012

   Publisert:

   . Behovene for helsepersonell vil øke sterkt i årene framover på grunn av aldringen av befolkningen. På videregående nivå

   Publikasjon
  • Flere små barn bor i trafikkfarlige strøk

   Publisert:

   . Mens befolkningen totalt øker, er det blitt færre barn og unge de siste 40 årene. De fleste barn bor med begge foreldrene, og ett av ti barn har innvandrerbakgrunn

   Artikkel
  • Barn og unges miljø og helse 2011

   Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer

   Publisert:

   . Hver fjerde innbygger i Norge er i aldersgruppen 0-20 år. Mens befolkningen i alt øker, er det blitt

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • På randen av samhandling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/5-6 Helse På randen av samhandling Publisert: 5. desember 2011 En aldrende befolkning, vekst i kroniske lidelser og et. Parallelt med denne utviklingen øker samfunnets utgifter til helseformål, og befolkningens levevaner peker ikke entydig i riktig retning. Forfatter: Geir

   Artikkel
  • Tannlegebruk varierer med regionale og sosiale kjenneteikn

   Publisert:

   . Kven dekker den vaksne befolkninga sitt behov for tannlegetenester? Personar i aldersgruppa 21

   Artikkel
  • Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

   Publisert:

   administrative og statistiske register blir kopla på personane i utvalet etter samtykke. Undersøkinga er landsrepresentativ for den norske befolkninga i alderen 16 år og eldre bruken av tannlegetenester i befolkninga kan det aller først vere nyttig å dvele litt ved korleis tannhelsetenesta er organisert, og kven som tilbyr tannhelsetenester i Noreg

   Artikkel
  • 5 prosent har lagt seg under kniven

   Publisert:

   spørreskjemaundersøkelser i befolkningen for blant annet å kartlegge hvor mange og hvem som benytter kosmetisk kirurgi, og holdninger til virksomheten. Denne aktiviteten er begrenset sett i forhold til den offentlig finansierte virksomheten, men det er likevel om lag 5 prosent av befolkningen 18-65 år som

   Artikkel
  • Hva dør man av i EU - og i Norge?

   Publisert:

   dør man av i EU - og i Norge? Publisert: 2. mai 2011 Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som: Anne Gro Pedersen Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som dør i en gitt periode, vanligvis ett år. Nivået for

   Artikkel
  • Hvor mange kvinner dør i svangerskap?

   Publisert:

   ofte basert på husholdsundersøkelser eller lignende studier som er basert på et utvalg av befolkningen. WHO har lagt strenge kriterier til grunn når de utredninger kan bidra til en bedre forståelse på dette området. I tillegg er tendensen i land med registerinformasjon som har en liten befolkning, vanskelig å

   Artikkel
  • Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser

   Publisert:

   nærmeste institusjon for befolkningen i for eksempel Mosjøen og Mo i Rana. Den samme situasjonen har man også for Universitetssykehuset i Nord-Norge. For befolkningen i Finnmark ligger nærmeste institusjon i Tromsø. Universitetssykehuset i Nord-Norge har likevel vesentlig flere tvangsinnleggelser enn

   Artikkel
  • Dårligere helse blant innvandrerne

   Publisert:

   levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkningen sett under ett. En større andel betrakter helseproblemene som alvorlige, og de rapporterer mer psykiske problemer enn befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre

   Publisert:

   levekårsundersøkelsene har den hjemmeboende befolkningen som målgruppe. Eldre som bor på sykehjem, blir ikke intervjuet. Det er absolutte tall en stor og økende gruppe blant beboerne i slike boliger. En liten andel av en befolkning på over 4 millioner blir et betydelig antall personer

   Artikkel