Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2006, disabled persons on the labour market

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2005. Litt under 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 2 færre enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2005 og ca. ett prosentpoeng under andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Hyppige reformer gir høyere kostnader for helseforetakene

   Publisert:

   best mulige tjenester til befolkning i henhold til de krav som stilles. De største organisatoriske endringene har skjedd i Helse Øst og Helse Sør. I Helse bedre befolkningens psykiske helse, øke brukermedvirkningen og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet. Opptrappingsplanen skal samtidig være økonomisk

   Artikkel
  • SEDA - sentrale data fra allmennlegetjenesten 2004-2006

   Ny statistikk fra allmennlegetjenesten?

   Publisert:

   produsere statistikk uten data fra ett eller to av systemene. Analyse av dataene – noen konkrete funn Datamaterialet gir en nyttig oversikt over hvor ofte befolkningen er i kontakt med fastlegen. Dataene viser at: • befolkningen ikke går hyppigere til legen enn tidligere (ref. Olav Rutle nr 1-1983 "Pasienten frem i lyset, analyse av legekontaktar i

   Publikasjon
  • Kvinners og menns helse - flere likheter enn ulikheter?

   Publisert:

   gjøre det vi helst vil slippe ( Mark Twain ). Vi er fornøyd med egen helse ... Helsetilstanden i den norske befolkningen er generelt god. Helse- og, om noen, forskjeller i egenvurdert helse i den norske befolkningen som kan tilskrives

   Artikkel
  • Hva slags problemer går vi til fastlegen med?

   Publisert:

   : Elin Skretting Lunde Listepasienter og legekontakter Ved utgangen av 2005 var mer enn 98 prosent av befolkningen oppført på. Derimot er pasientmassen stor og normalfordelt sammenlignet med kjønns- og aldersfordeling i befolkningen

   Artikkel
  • Forbruk av private tannhelsetjenester øker mest

   Publisert:

   : Andreas Hedum Tannhelse for barn og noen utsatte grupper er offentlige oppgaver I Norge er den offentlige tannhelsetjenesten tiltenkt prioriterte grupper i befolkningen. Ungdom opp til 18 øvrige voksne befolkning kan undersøkes og behandles hvis det er ledig kapasitet. Fylkeskommunen skal prioritere behandling til de enkelte gruppene i befolkningen, og den

   Artikkel
  • Høyest dødelighet blant ufaglærte menn

   Publisert:

   dødsfall for de samme personene, slik at vi kan følge befolkningen gjennom en lang periode for å ble det også observert sterkere dødelighetsfall blant de yrkespassive enn i hele befolkningen. At både yrkesaktive og yrkespassive har et sterkere fall i

   Artikkel
  • Stange kommune tar pulsen

   Publisert:

   . Da trengte hun data om mye mer enn helsetjenester, dødelighet og sykdom. Her måtte det inn data om befolkningens årsstatistikker klargjøres hos samarbeidspartnerne. Du finner data innen seks grupper: Befolkning - befolkning, inntekt, utdanning

   Artikkel
  • Botilbud innenfor pleie- og omsorgstjenester

   Publisert:

   . Plasser i institusjoner og heldøgnsbemannede boliger svarer nå til 27 prosent av befolkningen 80 år og over. Dermed er. Plasser i institusjoner og heldøgnsbemannede boliger svarer nå til 27 prosent av befolkningen 80 år og over. Dermed er

   Artikkel
  • Feilslutninger om fedmeproblemet?

   Publisert:

   . Det kan likevel diskuteres om den norske befolkningen er rammet av det som Verdens helseorganisasjon (WHO overvåke utviklingen i overvekt og fedme i den voksne befolkningen, kroppsmasseindeksen (BMI

   Artikkel
  • Er nordmenn så overvektige?

   Publisert:

   har rammet den norske befolkningen. Men forekomsten av overvekt og fedme øker likevel mindre i Norge enn i land det er naturlig å har rammet den norske befolkningen. Men forekomsten av overvekt og fedme øker likevel mindre i Norge enn i land det er naturlig å

   Artikkel
  • Helse og bruk av helsetjenester - forskjeller mellom kvinner og menn

   Publisert:

   . Nær 55 prosent av alle førstegenerasjons innvandrerkvinner er sysselsatte. Dette er 12 prosentpoeng lavere sysselsetting enn blant kvinner i befolkningen i alt

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2007

   Publisert:

   . Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemning i 2. Dette er 41 000 flere enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2006 og 0,7 prosentpoeng over den andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Hjelp til flere utenfor institusjon

   Publisert:

   bakgrunn av at det er blitt færre i denne aldersgruppen i befolkningen de siste ti til femten årene (Abrahamsen 2006). For å si noe om dekningsgraden i de ulike aldersgruppene må en se antallet mottakere i forhold til befolkningstallet i de ulike aldersgruppene

   Artikkel
  • Unge er stort sett fornøyd med helsen

   Publisert:

   . Da hele 58 prosent av befolkningen oppgir å ha en varig sykdom, skade eller funksjonshemming, kan det virke som om en del mindre helseplager ikke går så. I befolkningen sier tre av ti at de har helseproblemer som på en eller annen måte virker inn på dagliglivet. 11 prosent har helseproblemer som

   Artikkel