Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mindre del av utgiftene går til eldre

   Publisert:

   usikkert hvorvidt periodene er direkte sammenlignbare. Friskere eldre og usikkert framtidig behov Alderssammensetningen i befolkningen har endret seg de siste uendret. Pleie og omsorg i et internasjonalt perspektiv Framtidens utfordringer knyttet til en aldrende befolkning er ikke et særnorsk fenomen. Også i mange

   Artikkel
  • God helse og flere leveår

   Publisert:

   . Den egenvurderte helsa til befolkningen har vært tilnærmet uforandret over lang tid også utbredt i befolkningen som helhet. Hver tiende voksne har vært betydelig plaget av symptomer på

   Artikkel
  • Høyest vekst for ideelle sykehus

   Publisert:

   . Disse regionale helseforetakene sørger for at befolkningen gis nødvendige spesialisthelsetjenester gjennom behandling og

   Artikkel
  • Dårligere helse blant innvandrerne

   Publisert:

   levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkningen sett under ett. En større andel betrakter helseproblemene som alvorlige, og de rapporterer mer psykiske problemer enn befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser

   Publisert:

   nærmeste institusjon for befolkningen i for eksempel Mosjøen og Mo i Rana. Den samme situasjonen har man også for Universitetssykehuset i Nord-Norge. For befolkningen i Finnmark ligger nærmeste institusjon i Tromsø. Universitetssykehuset i Nord-Norge har likevel vesentlig flere tvangsinnleggelser enn

   Artikkel
  • Hvor mange kvinner dør i svangerskap?

   Publisert:

   ofte basert på husholdsundersøkelser eller lignende studier som er basert på et utvalg av befolkningen. WHO har lagt strenge kriterier til grunn når de utredninger kan bidra til en bedre forståelse på dette området. I tillegg er tendensen i land med registerinformasjon som har en liten befolkning, vanskelig å

   Artikkel
  • Hva dør man av i EU - og i Norge?

   Publisert:

   dør man av i EU - og i Norge? Publisert: 2. mai 2011 Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som: Anne Gro Pedersen Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som dør i en gitt periode, vanligvis ett år. Nivået for

   Artikkel
  • 5 prosent har lagt seg under kniven

   Publisert:

   spørreskjemaundersøkelser i befolkningen for blant annet å kartlegge hvor mange og hvem som benytter kosmetisk kirurgi, og holdninger til virksomheten. Denne aktiviteten er begrenset sett i forhold til den offentlig finansierte virksomheten, men det er likevel om lag 5 prosent av befolkningen 18-65 år som

   Artikkel
  • Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

   Publisert:

   administrative og statistiske register blir kopla på personane i utvalet etter samtykke. Undersøkinga er landsrepresentativ for den norske befolkninga i alderen 16 år og eldre bruken av tannlegetenester i befolkninga kan det aller først vere nyttig å dvele litt ved korleis tannhelsetenesta er organisert, og kven som tilbyr tannhelsetenester i Noreg

   Artikkel
  • Tannlegebruk varierer med regionale og sosiale kjenneteikn

   Publisert:

   . Kven dekker den vaksne befolkninga sitt behov for tannlegetenester? Personar i aldersgruppa 21

   Artikkel
  • På randen av samhandling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/5-6 Helse På randen av samhandling Publisert: 5. desember 2011 En aldrende befolkning, vekst i kroniske lidelser og et. Parallelt med denne utviklingen øker samfunnets utgifter til helseformål, og befolkningens levevaner peker ikke entydig i riktig retning. Forfatter: Geir

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Barn og unges miljø og helse 2011

   Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer

   Publisert:

   . Hver fjerde innbygger i Norge er i aldersgruppen 0-20 år. Mens befolkningen i alt øker, er det blitt

   Publikasjon
  • Flere små barn bor i trafikkfarlige strøk

   Publisert:

   . Mens befolkningen totalt øker, er det blitt færre barn og unge de siste 40 årene. De fleste barn bor med begge foreldrene, og ett av ti barn har innvandrerbakgrunn

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

   Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012

   Publisert:

   . Behovene for helsepersonell vil øke sterkt i årene framover på grunn av aldringen av befolkningen. På videregående nivå

   Publikasjon