Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 278 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dårlegast tannhelse i Nord-Noreg

   Publisert:

   Tannhelse Dårlegast tannhelse i Nord-Noreg Publisert: 3. juni 2010 Befolkninga i dei tre nordlegaste fylka har grunn av akutte problem. Forfatter: Arne Jensen / Trond Ekornrud Befolkninga i dei tre nordlegaste fylka har

   Artikkel
  • På like vilkår?

   Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

   Publisert:

   levekår sammenlignet med referansetall for hele befolkningen. Gruppen med nedsatt funksjonsevne er definert som personer med nedsatt syn, nedsatt

   Publikasjon
  • Yrkesaktivitet har mye å si for helsen

   Publisert:

   : 29. september 2010 Personer med nedsatt funksjonsevne scorer gjennomgående dårligere på helse- og levekårsindikatorer sammenlignet med hele befolkningen: Jorun Ramm Personer med nedsatt funksjonsevne scorer gjennomgående dårligere på helse- og levekårsindikatorer sammenlignet med hele befolkningen

   Artikkel
  • Sosiale forskjeller i innvandreres helse

   Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006

   Publisert:

   (10 ulike land) og kjønn. Den innbyrdes sammenhengen mellom indikatorene er sterk, som oftest sterkere enn for hele befolkningen, og rettferdiggjør at de. Innvandrere evaluerer sin helse negativt i større grad enn hele befolkningen når tallet på rapporterte somatiske sykdommer

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   på arbeidsmarknaden og sjå korleis deira situasjon skiljer seg frå andres. 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2010 å. Av desse var 43,6 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid. Dette er på om lag same nivå som i 4. kvartal 2009

   Publikasjon
  • Tannhelsetilstand og tannlegetenester

   Analysar av regionale og sosiale skilnader i eigenvurdert tannhelse, tannstatus, bruk av tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege

   Publisert:

   . november 2010 I rapporten blir den eigenvurderte tannhelsa, tannstatusen, bruken av tannlegetenester og eigenbetalinga hos tannlege i befolkninga 21 år og eldre analysert. I rapporten blir den eigenvurderte tannhelsa, tannstatusen, bruken av tannlegetenester og eigenbetalinga hos tannlege i befolkninga 21

   Publikasjon
  • Mange faktorar påverkar tannhelsa

   Publisert:

   påverkar tannhelsa Publisert: 11. november 2010 Den eigenvurderte tannhelsa, tannstatusen, bruken av tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege i den vaksne befolkninga varierer etter fleire sosiale og regionale kjenneteikn tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege i den vaksne befolkninga varierer etter fleire sosiale og regionale kjenneteikn

   Artikkel
  • Bedret folkehelse siste 30 år

   Publisert:

   . En sunn befolkning med god livskvalitet gir god arbeidsproduktivitet og er på alle måter positivt for samfunnet som helhet-dødeligheten blant kvinner under 75 år er blitt redusert etter tusenårsskiftet, men den øker blant de eldste. Det tar lang tid før endrede røykevaner i befolkningen

   Artikkel
  • De fleste har under én times reise til akuttmottak

   Publisert:

   øker, men veksten i kostnadene bremses. Forfatter: Bjørn Thorsdalen / Andreas Hedum Beregninger foretatt i brukeroppdrag viser at 89,4 prosent av landets befolkning bor innenfor én times grunnlag av de 99,8 prosentene av befolkningen som er plassert på koordinat. Analysen er basert på

   Artikkel
  • Barn og unges miljø og helse

   Prosjektrapport fra arbeidsgruppen

   Publisert:

   Notater 2011/03 Prosjektrapport fra arbeidsgruppen Barn og unges miljø og helse Publisert: 15. januar 2011 Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av He

   Publikasjon
  • Vernepliktige opp i vekt

   Publisert:

   gjennomsnitthøyden for unge menn i en befolkning, men fordi vi ser at nederlenderne er et enda

   Artikkel
  • God statistikk bidrar til at flere vaksineres

   Publisert:

   når en analyserer hvilke grupper i befolkningen som blir vaksinert. Blant annet inneholder undersøkelsen i 2007, og disse hadde totalt over 21 090 barn i aldersgruppen 0-5 år. Utvalget skal være et representativt utvalg av befolkningen

   Artikkel
  • En av fem fastleger er innvandrer

   Publisert:

   ). Her klassifiseres befolkningen i seks grupper som viser ulike kombinasjoner av eget og foreldrenes fødeland, fødeland og innvandringsdato, hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Opplysninger om fastlegenes utdanning er hentet fra SSBs register over befolkningens utdanningsnivå. Data på personnivå

   Artikkel
  • Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre

   Publisert:

   levekårsundersøkelsene har den hjemmeboende befolkningen som målgruppe. Eldre som bor på sykehjem, blir ikke intervjuet. Det er absolutte tall en stor og økende gruppe blant beboerne i slike boliger. En liten andel av en befolkning på over 4 millioner blir et betydelig antall personer

   Artikkel
  • Mindre del av utgiftene går til eldre

   Publisert:

   usikkert hvorvidt periodene er direkte sammenlignbare. Friskere eldre og usikkert framtidig behov Alderssammensetningen i befolkningen har endret seg de siste uendret. Pleie og omsorg i et internasjonalt perspektiv Framtidens utfordringer knyttet til en aldrende befolkning er ikke et særnorsk fenomen. Også i mange

   Artikkel